Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 08-06-2018
Aflevering 6
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 28-03-2018
CiteertitelJM 2018/69
SamenvattingBelanghebbende, Ontvankelijkheid, Gevolgen van enige betekenis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2014 heeft het college aan NMO B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods en drie opslagsilo's voor digestaat en drijfmest aan de Roermondseweg 59 te Buggenum (hierna: het perceel) en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haelen" (hierna: het bestemmingsplan). Tevens heeft het college maatwerkvoorschriften vastgesteld op grond van het Activiteitenbesluit.
AnnotatorM.H. Blokvoort
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 08-11-2017
CiteertitelJM 2018/70
SamenvattingKiosk, Omgevingsvergunning bouwen, Voortijdig ingediend bezwaar, Herstelbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2014 heeft het algemeen bestuur omgevingsvergunning verleend aan Kiosken/CSP 1 B.V. voor het bouwen van een kiosk op de locatie Surinameplein 14K.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3038
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRaad van State 25-04-2018
CiteertitelJM 2018/71
SamenvattingOmgevingsvergunning, Windturbines, Hoogspanningsinfrastructuur, Maatschappelijke ontwrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2017 heeft het college aan Windpark Nieuwe Hemweg B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark gelegen evenwijdig aan de Nieuwe Hemweg te Amsterdam.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRaad van State 04-04-2018
CiteertitelJM 2018/72
SamenvattingInpassingsplan, Omgevingsvergunning, Windturbines, Buisleidingen, Gevaarlijke stoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2017 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Windpark Bijvanck" vastgesteld. Tevens heeft het college van gedeputeerde staten bij besluit van 20 juni 2017 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van de in het plan voorziene windturbines en heeft het college ter zake een maatwerkvoorschrift vastgesteld ter voorkoming of beperking van lichthinder.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelJM 2018/73
SamenvattingFloriade, Evenemententerrein, Evenementen, Handhaafbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Almere Centrum Weerwater-Floriade" vastgesteld.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelJM 2018/74
SamenvattingGeluidproductieplafond, Luchtvaartlawaai, Verkeersbesluit, Cumulatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2016 (hierna: het verkeersbesluit) heeft de minister, voor zover thans van belang, een dynamische maximumsnelheid ingesteld op de Rijksweg A2 in beide richtingen tussen Holendrecht (km 37,5) en de aansluiting Vinkeveen (4) (km 44,0) (hierna: het wegtraject).
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelJM 2018/75
SamenvattingWegverkeerslawaai, Sanering, Saneringsmaatregelen, Gevelisolatie, Woningen, Geluidzone, Gevelbelasting, Saneringswoning, Hogerewaardenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2016 heeft de staatssecretaris met toepassing van artikel 90 in samenhang met artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) voor de gevels van de te saneren woningen gelegen binnen de geluidzone langs de wegen "Provincialeweg, Schoudermantel en Stationsweg" in Bunnik de ten hoogste toelaatbare waarden van geluidbelasting vanwege deze wegen vastgesteld en tevens maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting van die wegen binnen de betrokken woningen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 25-04-2018
CiteertitelJM 2018/76
SamenvattingBestemmingsplan, Planregels, Intensieveveehouderijbedrijf, Stalvloeroppervlakte, Geurbelasting, Voorgrondbelasting, Achtergrondbelasting, Cumulatieve geurhinder, Cumulatieve geurbelasting, Woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan  "Buitengebied Pekela" vastgesteld.
AnnotatorP.B. Bokelaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 18-04-2018
CiteertitelJM 2018/77
SamenvattingStedelijke ontwikkeling, Kruimelgevallenregeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Neddex Vastgoedfonds XII C.V. en Stichting Bewaarder Neddex XII omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en gebruiken van het gebouw op het perceel Schaarbroekerweg 4A te Roermond ten behoeve van het oprichten van een Decathlon, het plaatsen van reclame en het realiseren van een playground op het buitenterrein van het perceel.
AnnotatorG.A.J.M. Hoevenaars , A. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelJM 2018/78
SamenvattingAardgas, Volume-eenheid, Capaciteit, Installaties, Aardgaswinning, Proefboorinstallatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2015 heeft de minister aan Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., thans Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), omgevingsvergunningen eerste en tweede fase verleend voor een mijnbouwlocatie voor de winning van aardgas op een perceel aan de Noordenveldweg nabij Wapse.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieustrafrecht
TitelRechtbank Overijssel 23-04-2018
CiteertitelJM 2018/79
SamenvattingOormerken, Onthouden nodige verzorging, Verzorging landbouwdieren, Runderen, Kalveren, Identificatie, Registratie, Monsterneming.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige veehouder tot een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. De man is schuldig aan het niet registreren en oormerken van zijn runderen. Juist omdat hij zich in het verleden niet aan de wetgeving hield, is aan hem een aan- en afvoerverbod opgelegd. Hij wist hiervan, maar heeft er bij herhaling willens en wetens voor gekozen om dit verbod aan zijn laars te lappen en toch runderen verplaatst naar een andere locatie. Ook heeft de veehouder zich schuldig gemaakt aan het onthouden van de nodige verzorging aan zijn dieren. De rechtbank legt de man een beroepsverbod op voor de duur van 1 jaar.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:1329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieustrafrecht
TitelRechtbank Amsterdam 18-04-2018
CiteertitelJM 2018/80
SamenvattingGlasaal, Export, Bedreigde diersoort, Dierenmishandeling.
Samenvatting (Bron)Zes maanden gevangenisstraf voor het zonder vergunning exporteren en dierenmishandeling van een bedreigde diersoort t.w. 72 kilo levende glasaal.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:2448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelHvJ EU 19-04-2018, C-164/17
CiteertitelJM 2018/81
SamenvattingNatura 2000-gebied, Vogelrichtlijngebied, Passende beoordeling, Mitigerende maatregelen, Schadelijke gevolgen, Prejudiciële procedure, Prejudiciële vragen, Windpark, Foerageergebied, Beheerplan, Instandhoudingsdoelstelling, Bescherming soorten, Aantasting natuurlijke kenmerken.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal E. Tanchev van 19 april 2018.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:EU:C:2018:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-05-2018
CiteertitelJM 2018/82
SamenvattingSchadebestrijding, Doden van vossen, Andere bevredigende oplossing, Schadebepaling, Schadebedrag, Landbouwschade, Ernstige schade, Alternatieventoetsing.
Samenvatting (Bron)Het college van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland heeft Stichting Faunabeheer ontheffing verleend voor het doden van vossen binnen een straal van 5 km rondom 17 Freilandkippenbedrijven in Flevoland, tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van geweren en kunstlicht. De rechtbank stelt voorop dat ontheffing in beginsel moet worden geweigerd, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Op grond van de Natuurbeschermingswet (Nwb) mag pas ontheffing worden verleend voor het doden van vossen als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, de ontheffing nodig is ter voorkoming van ernstige schade en daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de vos. Eerst moet dus aan deze voorwaarden zijn voldaan, pas dan kan de ontheffing worden verleend. De rechtbank oordeelt dat gedeputeerde staten het standpunt dat een deugdelijke afrastering van de kippenbedrijven in combinatie met gebruik van goed afgesloten nachthokken niet toereikend is om de schade door vossen te voorkomen en dat de afrastering disproportioneel kostbaar is en daardoor geen bevredigende oplossing biedt, niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk heeft gemaakt. Ook heeft gedeputeerde staten niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk gemaakt dat sprake is van ernstige schade die door vossen wordt veroorzaakt. Dit betekent dat niet is vast komen staan dat aan de volgens de Nwb geldende voorwaarden is voldaan, zodat gedeputeerde staten de ontheffing ten onrechte hebben verleend. De rechtbank verklaart de beroepen van Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting de Faunabescherming daarom gegrond en vernietigt de verleende ontheffing.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:1972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Omgevingsrecht
TitelRaad van State 21-03-2018
CiteertitelJM 2018/83
SamenvattingOmgevingsvergunning, Wijziging gebouw, Bijgebouw, Hoofdgebouw, Uitbreiding, Bestemming, Parkeerplaatsen, Bijbehorend bouwwerk, Supermarkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan Aldi Zaandam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een Aldi supermarkt op het perceel Schipperskade 3 te Wieringerwerf (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Molenaar , B. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:963
Artikel aanvragenVia Praktizijn