Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 26-03-2005
Aflevering 7226
TitelRaadsleden en bezwaar. Enige beschouwingen over de voor- en nadelen van de aanwezigheid van raadsleden in commissies die zijn belast met advisering over de afhandeling van bezwaren
CiteertitelGst. 2005, 40
SamenvattingHet nut en de toegevoegde waarde van de bezwaarschriftprocedure staan met enige regelmaat ter discussie. De voornaamste klacht in dit verband luidt dat adviescommissies zich te vaak gedragen als semi rechterlijke instanties die nauwelijks oog hebben voor de beleidsmatige aspecten van het bestreden besluit en de heroverweging. Op grond hiervan wordt soms gesuggereerd om adviescommissies voor een deel te bemensen met raadsleden, teneinde aldus te bewerkstelligen dat de bezwaarschriftprocedure zich niet beperkt tot een vorm van rechtmatigheidstoetsing. Deze suggestie vormde voor ons aanleiding tot enige beschouwingen over de voor- en nadelen van raadsleden in adviescommissies, die zijn neergelegd in het hierna volgende opstel.
Auteur(s)L.M. Koenraad , G.A.L. van Schijndel
Pagina157-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200400599/1
CiteertitelGst. 2005, 41
SamenvattingLast onder dwangsom. Gedeeltelijke intrekking. Procesbelang. Overtrederbegrip. Geen dťtournement de pouvoir. Geen strijd met het rechtszekerheidbeginsel. (Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel aan de Koningsweg nabij de A27, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, nummer 462 (hierna: het perceel) als semi-permanente woon- dan wel verblijfplaats door stadsnomaden uiterlijk op 1 september 2002 te beŽindigen en beŽindigd te houden, alsmede om alle aanwezige opstallen, onderkomens (waaronder tenten) en voertuigen die voor het betreffende verblijf worden gebruikt te verwijderen dan wel doen verwijderen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina166-169
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-04-2004, 200305082/1
CiteertitelGst. 2005, 42
SamenvattingIntrekking bouwvergunning. Aanvrager had ongevraagd gegevens moeten verstrekken omtrent voorgenomen gebruik. (Boekel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel (hierna: het college) aan appellant bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan [locatie] te Boekel (hierna: het perceel). Bij besluit van 21 juni 2002 heeft het college die bouwvergunning ingetrokken.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina169-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO8505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402743/1 en 200407229/1
CiteertitelGst. 2005, 43
SamenvattingUitbreiding van woning en bouw van erker in beschermd stadsgezicht als bedoeld in Mw 1988. Aan kenmerken Bblb behoeft niet te worden voldaan. Lichte bouwvergunning vereist. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna ook: het college) aan [appellant] een lichte bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina170-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200401258/1
CiteertitelGst. 2005, 44
SamenvattingHerziening algemene uitkering 1997 in verband met verminderde belastingcapaciteit als gevolg van verlaagde WOZ-waardering? Onbeoogd nadeel? Uitzonderlijke situatie? Verhouding algemene uitkering - suppletie-uitkering. (Duiven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2000 heeft de waarnemend Directeur FinanciŽn Publiekrechtelijke Lichamen namens de Staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de Staatssecretaris), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister), het door appellante in verband met verminderde belastinginkomsten als gevolg van een verlaagde WOZ-waardering van een vuilverbrandingsinstallatie in de gemeente Duiven ingediende verzoek om toepassing van de beleidslijn inzake de definitieve vaststelling belastingcapaciteit 1997 afgewezen.
AnnotatorJ.W.M. Engels
Pagina173-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200402935/1
CiteertitelGst. 2005, 45
SamenvattingSchooladres dochter is bestuurlijke aangelegenheid. Informatierecht vader niet door WOB beschermd. (Leeuwarden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) het verzoek van appellant om hem op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de WOB) de adresgegevens van de school toe te zenden waarop zijn dochter in het jaar 2000 tot en met de laatste verblijfdag onderwijs heeft genoten, afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina175-177
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200307762/1
CiteertitelGst. 2005, 46
SamenvattingBepalen zittingsdatum. Goede procesorde. Verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaar. Vrijheid van schoolkeuze. School-is-vol-beleid openbaar onderwijs. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 19 april 2002 en 7 juni 2002 hebben de directeuren van de Daltonschool De Meer (hierna: de Daltonschool) onderscheidenlijk de 5e Montessorischool Watergraafsmeer (hierna: de Montessorischool) afwijzend gereageerd op de verzoeken van appellante om plaatsing van haar [zoon] op die openbare basisscholen.
AnnotatorP.J.J. Zoontjes
Pagina177-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2004, 200304949/1
CiteertitelGst. 2005, 47
Samenvatting'Het Rhedens'. Herroeping in bezwaar van toestemming tot verplaatsing afdelingen HAVO en VWO. Beroep namens gemeenteraden niet-ontvankelijk vanwege ontbreken procesbelang. Intrekking beroep aanvrager. Gestelde schade geen gevolg van aangevallen besluit. (Brummen, Doesburg, Rheden en Rozendaal).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2002 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen goedkeuring verleend aan een verzoek van de stichting Stichting Regionale Scholengemeenschap 'Het Rhedens' te Rozendaal (hierna: de stichting) om de h.a.v.o.- en v.w.o.-afdelingen van de regionale scholengemeenschap 'Het Rhedens' per 1 augustus 2003 te verplaatsen van de locatie in Rozendaal naar de in aanbouw zijnde unilocatie in Dieren.
AnnotatorP.J.J. Zoontjes
Pagina180-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO2882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200405877/1
CiteertitelGst. 2005, 48
SamenvattingVerwijdering en inbewaringstelling van voor in-/uitrit geparkeerde auto. Beginselplicht tot handhaving. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 tot toepassing van bestuursdwang heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellante met kenteken [] (hierna: het voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond voor een in-/uitrit.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina182-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-11-2004, 200401207/1
CiteertitelGst. 2005, 49
SamenvattingDwangsomaanschrijving tot niet gebruiken sporthal voor computerbeurzen. Een gedoogbeleid t.a.v. met het bestemmingsplan strijdig gebruik, zonder dat concreet uitzicht op legalisatie bestaat, verdraagt zich niet met de WRO. Derhalve kan gedoogbeleid niet afdoen aan beginselplicht tot handhaving en niet betekenen dat, wegens schending gelijkheidsbeginsel (niet optreden tegen vergelijkbare gevallen) van handhaving wordt afgezien. Evenmin schending vertrouwensbeginsel. (Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast het houden van computerbeurzen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AC, nr. 9092, plaatselijk bekend Heemradenlaan 130 (Sporthal Matenpark) te Apeldoorn, achterwege te laten.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina184-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200308438/1
CiteertitelGst. 2005, 50
SamenvattingWeigering exploitatievergunning voor (country)cafť. Weigeringsgrond 'strijd met bestemmingsplan'. Uitleg begrippen. Onder begrip 'koffiehuis' (in plan uit 1939) valt cafť. (Schiedam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2002 heeft de burgemeester van Schiedam (hierna: de burgemeester) geweigerd aan appellant vergunning te verlenen voor de exploitatie van een horecabedrijf in het pand [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina186-188
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6639
Artikel aanvragenVia Praktizijn