Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 16-07-2018
Aflevering 7474
RubriekRedactioneel
TitelTegeltjeswijsheden
CiteertitelGst. 2018/86
SamenvattingVerandermanagers en coaches bedienen zich graag van een eenvoudige taal. Simpele vormen (ďknip een cirkel in een vel papier en kijk erdoor naar je gemeente. Wat zie je?Ē), heldere kleuren (het personeel op deze afdeling is voornamelijk Ďblauwí, we hebben behoefte aan meer Ďgeelí) en makkelijk in het gehoor liggende oneliners worden ingezet om complexe boodschappen over te brengen. Afgezien van de jeuk die dat geregeld oproept, kan het niet zoveel kwaad, als niet uit het oog wordt verloren dat de achterliggende werkelijkheid altijd een stuk complexer is.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijke waarschuwing: besluit of niet?
CiteertitelGst. 2018/87
SamenvattingNaar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is een bestuurlijke waarschuwing een besluit als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de waarschuwing zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Ook moet de waarschuwing een voorwaarde zijn om bij een volgende overtreding een andere sanctie te kunnen opleggen. Zij is dan een Ďessentieel en onlosmakelijk onderdeelí van een sanctieregime. De waarschuwing heeft daarmee rechtsgevolg en is daarom een (appellabel) besluit in de zin van art. 1:3 Awb.
Auteur(s)P.H.J. de Jonge , A.M. Plooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelExperimenteren met bestuursprocesrecht
CiteertitelGst. 2018/88
SamenvattingVolgens het kabinet vormt praktisch experimenteren met innovatieve procedures een middel om te onderzoeken hoe gerechtelijke procedures qua eenvoud, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Dit blijkt uit een concept-wetsvoorstel waarover een ieder tot 1 juni 2018 zijn mening kon geven. Het concept beperkt zich tot procedures bij de burgerlijke rechter. In dit artikel wordt betoogd dat het ook tijd is om ruimte te maken voor experimenten met beroepsprocedures tegen overheidsbesluiten.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-12-2017
CiteertitelGst. 2018/89
SamenvattingOntbreken handtekening bezwaarschrift, maar bij verweerder bestond geen enkele twijfel over de identiteit van appellant als indiener bezwaar.
Samenvatting (Bron)Ontbreken handtekening bezwaarschrift, maar bij verweerder bestond geen enkele twijfel over de identiteit van appellant als indiener bezwaar. Niet in redelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring overgegaan. Voorts ten onrechte geen toepassing gegeven aan artikel 5:31c, van de Awb.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 12-02-2018
CiteertitelGst. 2018/90
SamenvattingFinanciŽle tegemoetkoming ten onrechte beŽindigd.
Samenvatting (Bron)FinanciŽle tegemoetkoming ten onrechte beŽindigd. Het standpunt van het college dat de Wmo 2015 geen ruimte biedt voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiŽle tegemoetkoming, houdt geen stand. De beŽindiging van de financiŽle tegemoetkoming berust daarmee op een ondeugdelijke wettelijke grondslag net als de weigering om appellante een financiŽle maatwerkvoorziening toe te kennen.
AnnotatorJ.C. de Wit , E. Linthorst
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 12-02-2018
CiteertitelGst. 2018/91
SamenvattingDe Raad oordeelt dat artikel 2.3.5 van de Wmo 2015 recht geeft op een maatwerkvoorziening.
Samenvatting (Bron)De Raad oordeelt dat artikel 2.3.5 van de Wmo 2015 recht geeft op een maatwerkvoorziening. De definitie van maatwerkvoorziening in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 is ruim genoeg om ook een financiŽle tegemoetkoming te kunnen omvatten. De wet stelt wel als voorwaarde dat de financiŽle tegemoetkoming een passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager.
AnnotatorJ.C. de Wit , E. Linthorst
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-02-2018
CiteertitelGst. 2018/92
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het wijzigen en gedeeltelijk vervangen van een pand
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2016 heeft het college aan De Vier Jaargetijden B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen en gedeeltelijk vervangen van een pand op het perceel Schepenmakersdijk 12, 12a tot en met 12e, 13 en 13a te Edam (hierna: het perceel).
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelGst. 2018/93
SamenvattingSpeciale beschermingszone Habitatrichtlijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015, kenmerk PDN/2015-109, heeft de staatssecretaris het gebied "Haringvliet" op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2013/17/EG (PB 2013 L 158; hierna: Habitatrichtlijn) en het besluit van 24 maart 2000 tot aanwijzing van het gebied "Haringvliet" als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG (PB 1979 L 103), thans, na wijziging, richtlijn 2009/147/EG (PB 2009 L 20; hierna: Vogelrichtlijn) gewijzigd. Deze speciale beschermingszones vormen tezamen het Natura 2000-gebied "Haringvliet".
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelGst. 2018/94
SamenvattingLasten onder dwangsom vanwege overtredingen met betrekking tot panden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2015 heeft het college aan [appellant] drie lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtredingen met betrekking tot de panden [locatie 1] en [locatie 2] te Rijen.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A.M. Plooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-03-2018
CiteertitelGst. 2018/95
SamenvattingWob, verstrekking dossier jeugdzorg
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 januari 2015 heeft de Stichting een namens [appellant] ingediend verzoek om verstrekking aan hem van zijn dossier afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-04-2018
CiteertitelGst. 2018/96
SamenvattingOpenbaarmaking van documenten die betrekking hebben op een aantal afgelegde bezoeken en inspectiebezoeken
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 oktober en 21 december 2015 heeft het dagelijks bestuur een aantal verzoeken van Biosciences e.a. om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) deels ingewilligd.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2018/97
SamenvattingIn deze kroniek komt de jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan bod. Ook besteden auteurs aandacht aan een aantal belangrijke wijzigingen van deze en enkele andere omgevingsrechtelijke wetten en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels. , mr. , mr. , mr. , mr. , mr. , mr. L.J. Gerritsen, mr. F.A. Pommer & mr. J. van Vulpen
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , S. Hillegers , R. Benhadi , M.H.P. Bullens , M.J.O. Copier , Y. Demirci , L.J. Gerritsen , F.A. Pommer , J. van Vulpen
Artikel aanvragenVia Praktizijn