Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-05-2018
Aflevering 5 Responsief bestuursrecht
RubriekRedactioneel
TitelResponsief bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte
CiteertitelNTB 2018/28
SamenvattingHet Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is traditioneel gebaseerd op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In tijden van privatisering, individualisering, decentralisering, internationalisering, digitalisering en automatisering komen die uitgangspunten onder druk te staan. Sommigen menen zelfs dat het stelsel inmiddels dusdanig werkelijkheidsvreemd is dat het in zijn klassieke vorm onhoudbaar is geworden.
Auteur(s)J. Goossens , L. van den Berge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelResponsiviteit: betekenis, waarde en gevolgen voor de bestuur(srechte)lijke praktijk
CiteertitelNTB 2018/29
SamenvattingResponsiviteit en (bestuurs)recht vormen een woordcombinatie die steeds vaker te horen is. Maar wat betekent responsiviteit eigenlijk? En wat is de waarde van responsiviteit in de dagelijkse praktijk van bestuur en recht?
Auteur(s)E.G. Tanja
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelExceptieve toetsing in een responsief bestuursrecht
CiteertitelNTB 2018/30
SamenvattingAuteur heeft in zijn conclusie in de zaak Purmerend de Afdeling bestuursrechtspraak en de andere hoogste bestuursrechters geadviseerd om hun principiële terughoudendheid bij de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan nationale algemene rechtsbeginselen enigszins los te laten. Zij zouden dergelijke voorschriften niet alleen buiten toepassing moeten laten of onverbindend moeten verklaren als sprake is van willekeur volgens de formule van Landbouwvliegers, maar reeds bij de enkele strijd met een formeel of materieel algemeen rechtsbeginsel.
Auteur(s)R.G.J.M. Widdershoven
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe responsieve bestuursrechter
CiteertitelNTB 2018/31
SamenvattingDe relatie tussen hedendaags gezag en procedurele rechtvaardigheid
Auteur(s)A. Verburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBestuursrechtelijke geschilbeslechtingsprocedures als exportproduct
CiteertitelNTB 2018/32
SamenvattingIn elk systeem van geschilbeslechting speelt de vraag hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van de onafhankelijke rechter. Hij mag niet onbereikbaar zijn, maar we willen evenmin dat hij overbelast raakt. Voorprocedures, zoals de bezwaarprocedure in het bestuursrecht en procedures bij geschillencommissies in het privaatrecht, kunnen een effectief instrument zijn om te voorkomen dat de rechter wordt bedolven onder geschillen die ook zonder zijn aandacht hadden kunnen worden beslecht.
Auteur(s)A.T. Marseille
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBestuursrecht in tijden van democratie en populisme. Drie uitdagingen
CiteertitelNTB 2018/33
SamenvattingDe klassieke relatie tussen burger en overheid is allang niet meer statisch of eenvormig. Immanuel Kant heeft weliswaar in 1793 correct de moderne burgerlijke rechtstoestand beschreven als een drieledige ‘vrijheid als mens, gelijkheid als onderdaan en zelfstandigheid als burger’, maar met name de zelfstandige burger is tegenwoordig veel diverser, actiever en potentieel problematischer dan Kant zich destijds kon voorstellen.
Auteur(s)G.H. van Oenen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelResponsief bestuursrecht en de amicus curiae
CiteertitelNTB 2018/34
SamenvattingRechters mogen dan wel aan rechtsvorming doen, maar is de bestuursrechtelijke procedure wel in voldoende mate toegesneden op het scheppen van precedenten die vervolgens een veel ruimere werking hebben dan het voorliggende geval?
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet grondrechtenparadijs
CiteertitelNTB 2018/35
SamenvattingStaatsrecht en bestuursrecht zijn rechtsgebieden waarop normen zijn ontwikkeld die beogen de overheid in staat te stellen haar taken te vervullen en daarbij een zekere mate van zorgvuldigheid te betrachten. De idealen van democratie en rechtsstatelijkheid zijn daarbij in een aantal opzichten richtinggevend, al was het maar omdat naar vrij algemeen gedeeld inzicht het scheppen van rechtsnormen mensenwerk is, en het om een aantal redenen de voorkeur verdient dat niet mensen maar wetten heersen, en in veel landen mensen op de grondslag van wetten of althans met behulp van wetten.
Auteur(s)R. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe rijzende ster van responsieve bestuursrechtspraak in Nederland, Frankrijk en België
CiteertitelNTB 2018/36
SamenvattingHet Nederlandse, Franse en Belgische systeem van bestuursrechtspraak zijn in de loop der jaren uit elkaar gegroeid, maar hebben de laatste decennia ook duidelijk vergelijkbare evoluties ondergaan als antwoord op gelijkaardige uitdagingen.
Auteur(s)J. Goossens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelIncrementeel bestuursrecht: een groeimodel voor de rechtsbetrekking
CiteertitelNTB 2018/37
SamenvattingEen heel bijzondere schok of piek daargelaten, verloopt de rechtsontwikkeling over het algemeen tamelijk geleidelijk. Onze samenleving kan grote juridische veranderingen blijkbaar niet zo goed aan. Het is belangrijk om daarmee in het bestuursrecht voldoende rekening te houden. De meeste innovaties of veranderingen in het recht blijken een proces van lange adem te zijn.
Auteur(s)F.J. van Ommeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlassiek bestuursrecht: lenig bestuursrecht voor een lenig bestuur
CiteertitelNTB 2018/38
SamenvattingDe organisatoren van de studiebijeenkomst ‘Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht’ hebben de deelnemers onder meer de volgende prangende vraag voorgelegd: “In hoeverre biedt het klassieke bestuursrecht het juiste instrumentarium om aan het moderne bestuur – dat is een bestuur dat zich niet alleen bedient van eenzijdige publiekrechtelijke besluitvorming, maar ook van private partijen – het juiste weerwerk te bieden?”
Auteur(s)R.M. van Male
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelResponsieve rechtsstaat en digitale overheid: blockchain en smart contracts
CiteertitelNTB 2018/39
SamenvattingTijdens de expertmeeting ‘Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte; Grondslagen van een responsief bestuursrecht’ is tot uitgangspunt genomen “dat het moderne bestuur steeds wisselende gedaantes aanneemt, zich knedend tot de juridische vorm die het voor de gelegenheid het meest wenselijk acht”.
Auteur(s)S. van Heukelom-Verhage
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVan government naar governance: besturen onder de radar van het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2018/40
SamenvattingGevangen genomen op het eiland van de Cyclopen vertelt Odysseus zijn bewaarder Polyphemus dat hij Niemand heet, voert hem dronken en doorboort zijn enige oog met een brandend stuk hout. Polyphemus schreeuwt het uit, zo hard dat de andere Cyclopen het horen en hem van verre vragen wat er aan de hand is. ‘Niemand overwint mij met zijn listen’, schreeuwt Polyphemus hun toe. Intussen maken Odysseus en zijn makkers dat ze wegkomen, ongezien door Polyphemus en zonder problemen met de andere Cyclopen op het eiland.
Auteur(s)L. van den Berge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelRechtsbescherming in de Participatiewet
CiteertitelNTB 2018/41
SamenvattingHet is inmiddels zo’n drie-en-een-half jaar geleden dat de gemeenten door de zogenaamde drie decentralisaties verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Sinds die tijd woedt er een vrijwel onafgebroken discussie over de rechtsbescherming en het gebrek daaraan op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.
Auteur(s)J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe menselijke maat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: ideaal of instrument?
CiteertitelNTB 2018/42
SamenvattingIn de participatiesamenleving domineert de idee van de burger als zelfredzame en verantwoordelijke burger. De bestuurder droomt over de burger die graag de competentie van zijn eigen kracht maximaliseert en bereidwillig verantwoordelijkheden van de staat overneemt. In de literatuur wordt dit ook wel ‘responsabilisering’ van taken genoemd als onderdeel van een bestuursmentaliteit die gericht is op het sturen zonder verantwoordelijk te zijn.
Auteur(s)E.M. Linthorst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelPrivatisering en decentralisatie in het sociale domein en de menselijke maat
CiteertitelNTB 2018/43
SamenvattingHet thema van deze bijdrage dat aan auteur is toevertrouwd, heeft betrekking op privatisering en decentralisatie in het sociale domein en de menselijke maat.
Auteur(s)G.J. Vonk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelAlleen een gegrilde burger is een echte burger
CiteertitelNTB 2018/44
SamenvattingIn zijn reflectie op het Nederlands inburgeringsbeleid verwijst socioloog Willem Schinkel naar een reclameposter van Burger King met daarop de tekst: ‘Only a grilled burger is a real burger’. Dat is geestig aangezien, met een beetje fantasie, een Nederlands woord opduikt in een slogan van een Amerikaanse fastfoodketen.
Auteur(s)T.M. de Waal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelWat is daarop uw antwoord? Vragen over responsief bestuur
CiteertitelNTB 2018/45
SamenvattingIn het paradijs doet de overheid precies wat de mensen willen. Daarbuiten wil niet iedereen hetzelfde en nemen wij genoegen met een rechtsstaat. Burgers worden beschermd doordat het bestuur zich moet houden aan regels die door de rechter worden gehandhaafd. Onwelgevallig bestuursoptreden wordt acceptabel(er) als het wordt gedragen door regels die voor alle burgers gelijk zijn. Maar burgers en regels veranderen. Van de overheid wordt verlangd dat zij verantwoording aflegt voor concrete resultaten en zich niet achter ‘de regeltjes’ verschuilt.
Auteur(s)B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2018/46
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een opmerkelijke uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2018:605, waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam prejudiciële vragen stelt aan het Hof over de gevolgen van de Brexit voor het EU-burgerschap van de in Nederland wonende Britse onderdanen.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn