Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-04-2018
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelIk weet het niet!
CiteertitelM en R 2018/48
SamenvattingWat was nu ook al weer de reden om in de Omgevingswet het inrichtingenbegrip vaarwel te zeggen en te vervangen door een veelheid aan mogelijke combinaties van vergunningplichtige en daar soms mee samenhangende activiteiten? Ik kijk naar afschuwelijke “botsproeven” en ik weet het niet!
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelActualiteiten Wabo en milieu: enkele ontwikkelingen binnen de jurisprudentie 2017/2018 in vogelvlucht
CiteertitelM en R 2018/49
SamenvattingIn dit artikel worden enkele ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken met betrekking tot de jurisprudentie over de Wabo en het milieu.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelActualiteiten Natuurbeschermingsrecht 2018
CiteertitelM en R 2018/50
SamenvattingOp 23 maart jl. vond de jaarlijks terugkerende Actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht plaats. Tijdens die dag sprak ik over de actualiteiten op het gebied van het natuurbeschermingsrecht ten aanzien van (i) jurisprudentie; (ii) de Programmatische Aanpak Stikstof; en (iii) nieuwe wetgeving. In dit artikel geef ik een overzicht van hetgeen tijdens die presentatie aan de orde is gekomen. Daarbij is vooraf uiteraard de kanttekening op zijn plaats dat – ook gelet op de korte tijdsduur van de presentatie tijdens deze dag – lang niet alle actualiteiten op het gebied van het natuurbeschermingsrecht de revue konden passeren. Met de presentatie – en daarmee ook met dit artikel – heb ik evenwel getracht de meest in het oog sprekende ontwikkelingen aan de orde te stellen.
Auteur(s)M.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelSysteem en kerninstrumenten van de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2018/51
Samenvatting'Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet' geeft een beschrijving van de systematiek en de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Het is van opzet beschrijvend en het is informatief bedoeld. Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet beoogt inzicht te geven in de werking van de Omgevingswet.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 22-11-2017, C-691/15 P
CiteertitelM en R 2018/52
SamenvattingIndeling, etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 november 2017.#Europese Commissie tegen Bilbaina de Alquitranes SA e.a.#Hogere voorziening - Milieu - Verordening (EG) nr. 1272/2008 - Indeling, etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels - Verordening (EU) nr. 944/2013 - Indeling van pek, koolteer, hoge temperatuur - Categorieen acute toxiciteit in het aquatisch milieu (H400) en chronische toxiciteit in het aquatisch milieu (H410) - Zorgvuldigheidsplicht - Kennelijke beoordelingsfout.#Zaak C-691/15 P.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2017:882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-12-2017
CiteertitelM en R 2018/53
SamenvattingAanslagen rioolheffing opgelegd aan eigenaar/verhuurder van woningen.
Samenvatting (Bron)Artikel 228a Gemeentewet. Aanslagen rioolheffing opgelegd aan eigenaar/verhuurder van woningen. Kaderrichtlijn Water (Rl 2000/60/EG). Begrip vervuiler.
AnnotatorP.E. Lindhout
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-12-2017
CiteertitelM en R 2018/54
SamenvattingOnderzoek heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak over het verzoek om schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1332, heeft de Afdeling  met toepassing van artikel 8:73, tweede lid, van de Awb het onderzoek heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak over het verzoek om schadevergoeding.
AnnotatorL.R.M.A. Beurskens , J.H.N. Ypinga
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 20-02-2018
CiteertitelM en R 2018/55
SamenvattingStrafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen?
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen? Vervolging gemeente Stichtse Vecht wegens dood door schuld n.a.v. verkeersongeval veroorzaakt door gebreken in de toestand van de weg waarbij motorrijdster en passagier om het leven zijn gekomen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:AA9342 (Pikmeer II) m.b.t. gevallen waarin sprake is van strafrechtelijke immuniteit van openbaar lichaam. V.zv. de tlgd. gedragingen zien op nalaten van het nemen van verkeersmaatregelen in de vorm van lokale snelheidsbeperking, wegafzetting of plaatsing van waarschuwingsborden, volgt uit het wettelijke kader dat de plaatsing van afzettingen en van verkeersborden die een maximumsnelheid aangeven in beginsel krachtens een verkeersbesluit van een openbaar lichaam a.b.i. art. 18.1 (oud) WVW 1994 dient te geschieden en volgt uit art. 1a BABW dat het anderen dan degenen die daartoe bevoegd zijn verboden is op, langs of boven de wegen verkeerstekens aan te brengen of te verwijderen. Met haar kennelijke oordeel dat ondanks dit e.e.a. de tlgd. gedragingen - die in de kern neerkomen op het achterwege laten van het nemen van de voor verkeersmaatregelen vereiste besluiten - naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem ook door anderen dan bestuursfunctionarissen i.h.k.v. de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak kunnen worden verricht, heeft de Rb het hiervoor overwogene miskend. V.zv. de tlgd. gedragingen zien op nalaten van het plegen van onderhoud aan de weg, ligt in de overwegingen van de Rb besloten dat deze gedragingen niet kunnen worden beschouwd als gedragingen die rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht. De o.g.v. art. 16 Wegenwet op de gemeente rustende zorgplicht m.b.t. het wegbeheer betekent niet dat het feitelijke onderhoud van de wegen - en daarmee ook nalaten van het plegen van dit onderhoud - naar zijn aard en gelet op het wettelijk systeem niet door anderen dan bestuursfunctionarissen i.h.k.v. de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak kan worden verricht. Oordeel Rb geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. CAG: anders.
AnnotatorM. Velthuis , K. Rahimian
UitspraakECLI:NL:HR:2018:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 20-02-2018
CiteertitelM en R 2018/56
SamenvattingDe rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging ten aanzien van het bewezenverklaarde feit 1 (art. 18.18 Wm), omdat verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald met betrekking tot de wederrechtelijkheid van haar gedragingen.
Samenvatting (Bron)De rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging ten aanzien van het bewezenverklaarde feit 1 (art. 18.18 Wm), omdat verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald met betrekking tot de wederrechtelijkheid van haar gedragingen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van feit 2 (art. 17.1 Wm) nu niet kan worden vastgesteld dat Sterigenics bij het niet (goed) functioneren van de naverbrandingsinstallatie niet direct de maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs van haar konden worden verwacht.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:1662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 20-02-2018
CiteertitelM en R 2018/57
SamenvattingDe rechtbank spreekt verdachte vrij van feit 1(art. 18.18 Wm) omdat verdachte niet als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)De rechtbank spreekt verdachte vrij van feit 1(art. 18.18 Wm) omdat verdachte niet als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. De rechtbank spreekt verdachte vrij van feit 2 (art. 17.1 Wm) nu niet kan worden vastgesteld dat Sterigenics bij het niet (goed) functioneren van de naverbrandingsinstallatie strafbaar heeft gehandeld door na te laten maatregelen te treffen.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:1660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelM en R 2018/58
SamenvattingToepassing art. 7.42 Wm; bij discrepantie tussen verwachting MER en daadwerkelijke optredende milieugevolgen kan het nodig zijn maatregelen te treffen. Betuweroute geeft meer trillinghinder aan woning dan in MER beschreven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2016 heeft de staatssecretaris besloten geen trillinghinder beperkende maatregelen te nemen aan de woning [locatie] te [woonplaats], gemeente Duiven.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelM en R 2018/59
SamenvattingSchending van de in artikel 29 van de Wet Bibob vermelde tweejaarstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit verzonden op 14 oktober 2013 heeft het college geweigerd aan H.A.L. Recycling omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een betonmortelcentrale in de inrichting aan de Overtoom 5 te Heerhugowaard (hierna: het perceel).
AnnotatorH.J.A. van Ham
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-03-2018
CiteertitelM en R 2018/60
SamenvattingIn onderdeel C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas) wordt gesproken over ‘m3’. Discussie over te hanteren eenheid: Sm3 of Nm3. Uitkomst bepalend voor al dan niet overschrijden drempelwaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2015 heeft de minister aan Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V., thans Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), omgevingsvergunningen eerste en tweede fase verleend voor een mijnbouwlocatie voor de winning van aardgas op een perceel aan de Noordenveldweg nabij Wapse.
AnnotatorM.A.A. Soppe , J. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-03-2018
CiteertitelM en R 2018/61
SamenvattingSchorsing vergunningen gebaseerd op het PAS
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan [vergunninghouder A] vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-vergunning) verleend voor de exploitatie en uitbreiding van een melkveebedrijf aan de [locatie 1] te Someren.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:795
Artikel aanvragenVia Praktizijn