Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 25-08-2018
Aflevering 7-8
RubriekKort & bondig
TitelVertrouwen in de ambtenaar van de burgerlijke stand?
CiteertitelTvAR 2018, afl. 7-8, p. 327
SamenvattingIn het regeerakkoord van 10 oktober 2017 'Vertrouwen in de toekomst', is een passage opgenomen waarin staat dat uitgezocht moet worden hoe mogelijk gemaakt kan worden dat aanstaande echtparen (of aanstaande geregistreerde partners) kunnen huwen in het vůůr 1 januari 2018 geldende wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina327
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet regent jurisprudentie. Wateroverlast en aansprakelijkheid opnieuw bezien
CiteertitelTvAR 2018, afl. 7-8, p. 328
SamenvattingMedio 2017 zijn wij in dit tijdschrift ingegaan op het thema wateroverlast en aansprakelijkheid.Sinds vorig jaar is een aantal belangwekkende rechterlijke uitspraken op dit terrein verschenen en zijn ook op beleidsterrein met het uitbrengen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie nieuwe signalen afgegeven.
Auteur(s)H.J.M. Havekes , M.J. Kraak
Pagina328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kunst van het weglaten: zorg voor de bodem onder de Omgevingswet
CiteertitelTvAR 2018, afl. 7-8, p. 340
SamenvattingOp 23 januari 2018 is het ontwerp Aanvullingswet bodem omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Een ĎAanvullingsbesluit bodemí en een Aanvulingsregeling bodem zijn in voorbereiding. In afwachting van de definitieve tekst van de uitvoeringsregelgeving kunnen de nieuwe regels ten aanzien van de bodem nog maar gedeeltelijk worden beoordeeld.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina340
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen alternatieve verdeling van fosfaatrechten tussen pachters en verpachters
CiteertitelTvAR 2018, afl. 7-8, p. 348
SamenvattingOp 1 januari 2018 is, na een jaar uitstel, een stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. De invoering van dit stelsel leidt in de pachtpraktijk tot veel onzekerheid in geval van pacht van (een deel van) een melkveehouderij. Die onzekerheid ziet op de vraag in hoeverre de verpachter aanspraak kan maken op (een deel van) de fosfaatrechten die aan zijn pachter zijn toegekend.
Auteur(s)J.J. Morra
Pagina348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2017
CiteertitelTvAR 2018/5936
SamenvattingPachtbeŽindiging, dringend eigen gebruik; belangenafweging, proefprocedure.
Samenvatting (Bron)pachtbeŽindiging. Dringend eigen gebruik; belangenafweging. Proefprocedure. Appellante exploiteert een landbouwbedrijf met 440 ha akkerbouwgrond waarvan ongeveer 65 ha in reguliere pacht. Zij stuurt buiten rechte aan op beŽindiging van de pacht van het verpachte areaal. In onderhavige (proef)procedure wenst zij 1,7 ha verpachte grond zelf in gebruik te nemen om haar bedrijfsresultaten en de toekomst van het bedrijf te dienen. Hof wijst de vordering af. Dat en waarom onderhavig perceel van 1,7 ha dringend nodig is om bedrijfsresultaten te verbeteren is niet toegelicht. Bovendien blijkt uit de door appellante overgelegde boekhoudstukken dat zij vanaf 2012 meer dan aanzienlijke winsten na belastingen maakt. Ook in dat licht is niet begrijpelijk toegelicht dat zij onderhavig perceel dringend nodig heeft. Ten aanzien van de belangenafweging overweegt het hof dat het een feit is van algemene bekendheid in de agrarische praktijk dat melkveehouders vanwege de eis van grondgebondenheid thans groot belang hebben bij behoud van de grond die zij gebruiken; afname van het areaal heeft directe gevolgen voor de omvang van de veestapel en daarmee verband houdende rechten. De beŽindiging van de pachtovereenkomst zal voor pachtster een inkrimping van de veestapel meebrengen, minder mestplaatsingsruimte en minder eigen ruwvoer alsmede (nog) minder zicht op uitbreiding van het bedrijf. In dit licht is het belang van appellante ondergeschikt.
AnnotatorG.M.F. Snijders
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2017
CiteertitelTvAR 2018/5937
SamenvattingPachtovereenkomst
Samenvatting (Bron)Kwalificatie pachtovereenkomst. 7:311 en 397 BW Na afloop van de duur van een 70fPachtwet overeenkomst, biedt verpachter het land voor een jaar te huur aan. Hof kwalificeert de rechtsverhouding tussen partijen als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van ťťn jaar en legt dat vast. Beroep van verpachter op artikel 6:248 lid 2 BW slaagt niet.
AnnotatorB. Nijman
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:7746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5938
SamenvattingOnteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade, kosten van wederbelegging.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging (HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1273, NJ 2017/57)? Samenhang met 16/03032, 16/03063, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
Linkvolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 15-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5939
SamenvattingOnteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade juridisch eigenaar bij economische eigendomsoverdracht
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toekenning aan hem van een voortgezet gebruiksrecht, dat door de onteigening wordt beŽindigd? Samenhang met 16/03063, 16/03065, 16/03068, 16/03077, 16/03078 en 16/03079.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
Linkvolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 22-12-2017
CiteertitelTvAR 2018/5940
SamenvattingHuiskavel, bouwblok, onteigening, schadeloosstelling, waardevermindering overblijvende.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Schadeloosstelling. Geen kenbare beslissing over enkele gevorderde schadeposten. Vergoeding omrijschade voor overblijvend perceel dat buiten het onteigende valt. Kosten deskundige bijstand. Samenhang met 16/04699.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
Linkvolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:3184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 05-01-2018
CiteertitelTvAR 2018/5941
SamenvattingOnteigening, ontpoldering Hertogin Hedwigepolder, toets rechtmatigheid Koninklijk Besluit, zelfrealisatie ontpoldering en natuur, voorschot kosten juridische en deskundige bijstand.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Ontpoldering Hedwigepolder. Maatstaf toetsing van het Koninklijk Besluit tot onteigening door de civiele rechter. Koninklijk Besluit onrechtmatig door gebreken in de bestuursrechtelijke procedure? Infrastructurele werken, onder meer bestaande uit primaire waterkering. Kon de Kroon tot onteigening besluiten nu de eigenaar de ontpoldering zelf tot stand wil brengen (zelfrealisatie)? Toewijsbaarheid van vordering tot toekenning van voorschot voor kosten van juridische en deskundige bijstand.
AnnotatorC.F. van Helvoirt
UitspraakECLI:NL:HR:2018:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 20-04-2018
CiteertitelTvAR 2018/5942
SamenvattingOnteigening, schadeloosstelling, pachter, vermogensschade, werkelijke waarde, inkomensschade.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Verval van pachtrecht (art. 59 lid 3 Ow). Vaststelling schadeloosstelling pachter, art. 42a Ow. Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen. Art. 41a Ow, vergoeding werkelijke waarde ingevolge overeenkomstige toepassing art. 40b Ow? Inkomensschade.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
Linkvolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:648
Artikel aanvragenVia Praktizijn