Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 26-08-2018
Aflevering 8
RubriekAsbest
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelJBO 2018/190
SamenvattingAsbesthoudend schip, Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2016 heeft het college [appellante] een last onder dwangsom opgelegd. Bij besluit van 5 april 2016 heeft het college besloten tot invordering van door [appellante] verbeurde dwangsommen. Bij besluit van 7 april 2016 heeft het college [appellante] een last onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Oost-Brabant 27-03-2017
CiteertitelJBO 2018/191
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Boete wegens vier overtredingen van het Arbobesluit. Het gaat om: - overtreding van artikel 3.16, eerste lid, van het Arbobesluit, bestaande uit het uit de manbak van de hoogwerker klimmen zonder te zijn aangelijnd waardoor er sprake was van valgevaar, - overtreding van artikel 7.3, tweede lid, van het Arbobesluit, bestaande uit het niet gebruiken van een arbeidsmiddel op de wijze en met het doel waarvoor dit is bedoeld door te klimmen uit de manbak terwijl die omhoog stond, - overtreding van artikel 4.45, eerste lid, van het Arbobesluit, bestaande uit het niet juist uitvoeren van de glove-bag methode, - overtreding van artikel 4.54d, vijfde lid, van het Arbobesluit, bestaande uit het niet houden van voortdurend toezicht. Beroep ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-04-2018
CiteertitelJBO 2018/192
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)bestuurlijke lus. Meststoffenwet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 29-03-2018
CiteertitelJBO 2018/193
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boetes opgelegd van 1800,00 in verband met zeven overtredingen van de Meststoffenwet; vervoersgegevens niet op de juiste wijze vastgelegd en vervoersbewijzen dierlijke mest niet naar waarheid opgemaakt; verder melding van het daadwerkelijke transport niet naar waarheid gedaan; van verminderde of geheel ontbreken van verwijtbaarheid geen sprake; beroep ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelJBO 2018/194
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Oude Wetering" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelJBO 2018/195
SamenvattingAsbestverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "[bedrijf] [locatie 1] Wijlre" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-07-2018
CiteertitelJBO 2018/196
SamenvattingGoede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "2e wijziging Buitengebied" vastgesteld. [appellant sub 1] woont op het perceel [locatie A] direct naast de bestaande begraafplaats. In het plan wordt aan de gronden achter de begraafplaats de bestemming "Maatschappelijk - Begraafplaats" toegekend, zodat de begraafplaats kan worden uitgebreid. De gronden waarop uitbreiding van de begraafplaats is voorzien liggen schuin tegenover de woning van [appellant sub 1]. Deze gronden, die op dit moment nog bestaan uit grasland, hadden in het vorige plan een agrarische bestemming.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelJBO 2018/197
SamenvattingOntgrondingenplas, Stortplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2016 heeft het college geweigerd aan De Ingensche Waarden een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van haar inrichting aan de Veerweg te Ingen, gemeente Buren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelJBO 2018/198
SamenvattingVereniging van eigenaren. Belanghebbende. Watervergunning.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 november 2015 heeft het college het verzoek van de VvE om handhavend op te treden tegen DUBO-techniek Energie B.V. (hierna: DUBO) wegens overtreding van aan de watervergunning verbonden voorschriften, afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 04-07-2018
CiteertitelJBO 2018/199
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)De zaak gaat over een vergunning voor de overkapping van een mestkuil bij een champignonkwekerij. Hier wordt de dikke fractie van mest aan gebruikte champost toegevoegd. De rechtbank beschouwt dit niet als mestverwerking en de regels van de provinciale Verordening ruimte zijn hierop niet van toepassing. Het plan voldoet niet aan het beeldkwaliteitsplan. Daardoor is het in strijd met het bestemmingsplan door de daarin opgenomen koppeling met het beeldkwaliteitsplan. Al zou het Beeldkwaliteitsplan slechts een richtlijn zijn, dan nog biedt het verweerder slechts beoordelingsruimte, maar geen beleidsruimte om op basis van een belangenafweging van het beeldkwaliteitsplan af te wijken. Als verweerder had willen afwijken van het Beeldkwaliteitsplan (en daarmee het bestemmingsplan) op basis van een belangenafweging, dan had verweerder dat moeten doen door middel van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wabo. Dat had verweerder niet goed gezien. Verweerder krijgt de gelegenheid om dit gebrek te herstellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:3234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-07-2018
CiteertitelJBO 2018/200
SamenvattingVrees voor grondwaterdaling.
Samenvatting (Bron)Vovo tegen verleende omgevingsvergunning voor bouwen fietsbrug, aanleggen fietspad, aanleggen bypass, verkeersbesluit en watervergunning.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:3545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 25-07-2018
CiteertitelJBO 2018/201
SamenvattingSamenvoegen grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van het college een dwangsom van 45.000,00 ingevorderd. Bij besluit van 22 oktober 2015 heeft de staatssecretaris het college onder oplegging van een dwangsom van 15.000,00 per overtreding, met een maximum van 75.000,00, gelast om herhaling van overtreding van artikel 15, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit te voorkomen door zich voortaan te onthouden van het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit, zonder de daarvoor vereiste erkenning. Aan de invorderingsbeschikking van 5 oktober 2016 ligt ten grondslag dat bij een controle op 16 juni 2016 door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport is geconstateerd dat bij de gronddepots gelegen aan het Vier Bruggenpad (locatie Vier Bruggenpad), de Kievitsweg (locatie Nobelhorst) en de Poortdreef (locatie Duin), alle gelegen in de gemeente Almere, verschillende partijen grond dan wel baggerspecie zijn samengevoegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 12-07-2018
CiteertitelJBO 2018/202
SamenvattingSanering.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 6 maart 2018 heeft het college [verzoeker A] en [verzoeker C] onder dwangsom gelast een bodemonderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van verontreiniging op de kadastrale percelen gemeente Voerendaal, sectie L, nrs. 120 en 122 (hierna: de percelen) en een bodemsanering te laten uitvoeren indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verontreiniging de maximale waarden overschrijdt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelHoge Raad 03-07-2018
CiteertitelJBO 2018/203
SamenvattingVrijstelling.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Economische zaak. Vrijstelling van in art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer vervat verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten inrichting te storten. Hof heeft geoordeeld dat verdachte opgeschoond (asfalt)granulaat t.b.v. een terreinverharding heeft gestort en aldus granulaat als bouwstof in een (grond)werk heeft gebracht waardoor verdachte een beroep op de vrijstelling van art. 2.1.b Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (Bvsi) toekomt. Om voor vrijstelling a.b.i. art. 10.2 lid 2 Wet milieubeheer in onderlinge samenhang bezien met art. 2.1.b Bvsi in aanmerking te komen, moet overeenkomstig de eisen van het Bouwstoffenbesluit zijn gehandeld. Daartoe behoren de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit opgenomen samenstellings- en immissiewaarden. In aanmerking genomen dat Hof - na zijn overweging dat "het granulaat was opgeschoond (...) en daarmee mogelijk voldeed aan de (...) m.b.t. een categorie 1-bouwstof gestelde eisen" - geen nadere vaststelling heeft gedaan m.b.t. of overwegingen heeft gewijd aan de vraag of het (asfalt)granulaat voldeed aan de samenstellings- en immissiewaarden in voormelde bijlage, is s Hofs oordeel dat verdachte een beroep toekomt op voormelde vrijstelling niet toereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders. Samenhang met 17/00561 E.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 20-06-2018
CiteertitelJBO 2018/204
SamenvattingBevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Lasten onder bestuursdwang. Overtreding van onder meer de artikelen 10.1, eerste lid, en artikel 17.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Niet de rechtbank maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is in eerste en enige aanleg bevoegd kennis te nemen van de beroepen. De rechtbank zal zich daarom onbevoegd verklaren
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2018:3806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Oost-Brabant 09-07-2018
CiteertitelJBO 2018/205
SamenvattingBevoegde rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsverdeling rechtbank-Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepen zijn gericht tegen zes afzonderlijke lasten onder dwangsom, vervat in één besluit. De rechtbank beschouwt deze lasten als 6 zelfstandige besluitonderdelen. Twee lasten zien op overtredingen van twee wetten maar op één handeling en zijn daarom niet splitsbaar. Niet de rechtbank maar de Afdeling is bevoegd over de beroepen tegen deze lasten onder dwangsom te oordelen, omdat de lasten mede zijn gebaseerd op artikel 13 van de Wet bodembescherming respectievelijk op artikel 10.1 van de Wet milieubeheer. De Afdeling is ook bevoegd te oordelen over de samenhangende besluitonderdelen van de invorderingsbesluiten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:3292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Rotterdam 02-07-2018
CiteertitelJBO 2018/206
SamenvattingBoete.
Samenvatting (Bron)Scheepseigenaar als onderdeel van een grote rederij veroordeeld tot een geldboete van 100.000,- voor overtreding van de EVOA. Het schip is overgebracht vanuit de haven van Rotterdam naar het strand in India om daar te worden gesloopt. Het schip is aangemerkt als een afvalstof, als bedoeld in de Kaderrichtlijn/EVOA. Er is geen reden om ten aanzien van het schip een andere invulling te geven aan de definitie van afvalstof.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:6176
Artikel aanvragenVia Praktizijn