AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-09-2018
Aflevering 31
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 21-06-2018, C-557/15
CiteertitelAB 2018/283
SamenvattingBehoud van de vogelstand
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 juni 2018.#Europese Commissie tegen Republiek Malta.#Niet-nakoming - Richtlijn 2009/147/EG - Behoud van de vogelstand - Vangen en houden van levende dieren - Soorten die behoren tot de familie van de vinkachtigen - Verbod - Afwijkende nationale regeling - Afwijkingsbevoegdheid van de lidstaten - Voorwaarden.#Zaak C-557/15.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2018:477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelAB 2018/284
SamenvattingGebruik bouwwerk in strijd met gebruiksvoorschriften
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2015 heeft het algemeen bestuur de stichting en anderen onder oplegging van een dwangsom van 50.000,00 per overtreding tot een maximum van 150.000,00 gelast het gebruik van het pand op het perceel Tourniairestraat 1-3 voor bewoning c.q. overnachting gestaakt te houden. Volgens het algemeen bestuur wordt het bouwwerk gebruikt in strijd met de gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en worden de artikelen 1a en 1b, tweede lid, van de Woningwet overtreden. Toezichthouders van de gemeente hebben het perceel op 17 juni 2015, 25 juni 2015 en 6 juli 2015 gecontroleerd en geconstateerd dat er in het pand werd gewoond. Bij besluiten van 4 augustus 2015, 17 augustus 2015 en 29 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur besloten tot invordering van de drie verbeurde dwangsommen over te gaan. De stichting en anderen kunnen zich met deze besluiten niet verenigen.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-04-2018
CiteertitelAB 2018/285
SamenvattingIllegale bewoning. De Afdeling merkt een brief van een deurwaarder aan als een besluit tot aanmaning ex art. 4:112 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen twaalf weken na verzending van het besluit de illegale bewoning van het bijgebouw op het perceel [locatie 1] te Bergen op Zoom, te beŽindigen, alsmede alle voorzieningen die het mogelijk maken te wonen in de appartementen in het bijgebouw te verwijderen, en de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de laatst verleende omgevingsvergunning van 12 juni 2009.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (handhavingsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-03-2018
CiteertitelAB 2018/286
SamenvattingOptreden tegen minicampings
Samenvatting (Bron)AGRAforce en [wederpartij B] hebben het college bij brief van 22 juli 2015 verzocht handhavend op te treden tegen twintig minicampings binnen de gemeente Veere, voor zover daar meer dan 15 kampeerplaatsen worden geŽxploiteerd.
AnnotatorJ. Wieland
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelAB 2018/287
SamenvattingOptreden tegen het in strijd met het bestemmingsplan buiten het bouwvlak plaatsen van speeltoestellen en andere bouwwerken op minicampings
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 12 januari 2016 en 24 januari 2016 hebben AGRAforce en [appellant sub 3] het college verzocht om handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan buiten het bouwvlak plaatsen van speeltoestellen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de minicampings op de volgende percelen: [locatie 1] te Grijpskerke, [locatie 2] te Biggekerke, [locatie 3] te Koudekerke, [locatie 4] te Vrouwenpolder en [locatie 5] te Biggekerke, alle gelegen in de gemeente Veere.
AnnotatorJ. Wieland
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-06-2018
CiteertitelAB 2018/288
SamenvattingVerzoek Wet openbaarheid van bestuur verslagen van de hoorzittingen van de Klachtenadviescommissie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellante] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelAB 2018/289
SamenvattingZonder vergunning omzetten van de zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2016 heeft het college aan [appellant] een boete opgelegd van 13.500,- wegens het zonder vergunning omzetten van de zelfstandige woonruimte aan de [locatie] in onzelfstandige woonruimten.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelAB 2018/290
SamenvattingAfwijzing vergunning op grond van de Drank- en Horecawet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 februari 2016 heeft de burgemeester de aanvraag van [wederpartij] om verlening van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) voor de uitoefening van een horecabedrijf aan [locatie 1] te Leiden, afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelAB 2018/291
SamenvattingPersoon geweigerd als gemachtigde
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2015 heeft het college [wederpartij] geweigerd als gemachtigde van [persoon].
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-04-2018
CiteertitelAB 2018/292
SamenvattingOvertreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2016 heeft de minister [appellante] een boete van 23.400,00 opgelegd wegens overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit).
AnnotatorP.L. Reeser Cuperus , M. Altena
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelAB 2018/293
SamenvattingAfwijzing vergunning voor het aanbieden van alternatief personenvervoer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2016 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een enkelvoudige vergunning voor het aanbieden van alternatief personenvervoer afgewezen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 01-05-2018
CiteertitelAB 2018/294
SamenvattingNiet meewerken aan het onderzoek naar arbeidsinschakeling.
Samenvatting (Bron)Niet meewerken aan het onderzoek naar arbeidsinschakeling. Niet verschijnen op bijeenkomsten. Dat het college ten onrechte artikelen van de Verordening aan de maatregel ten grondslag heeft gelegd, die niet slaan op de geŁniformeerde maatregel als bedoeld in artikel 18 lid 4 PW wordt met toepassing van artikel 6:22 Awb gepasseerd. Geen dringende redenen.
AnnotatorM. Wever
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-06-2018
CiteertitelAB 2018/295
SamenvattingBezwaarschrift dient een concrete grond te bevatten
Samenvatting (Bron)Bezwaarschrift dient een concrete grond te bevatten. Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Artikel 6:6, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 18-04-2018
CiteertitelAB 2018/296
SamenvattingOverheidsaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Staat aansprakelijk op grond van onrechtmatige rapportage door Raad voor de Kinderbescherming en deskundigen?
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:6825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelRegionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam 26-06-2018, 2018/011
CiteertitelAB 2018/297
SamenvattingKlager dient een klacht in tegen de psychiater een medisch rapport heeft opgesteld over hem. Klager verwijt verweerder het schenden van zijn medisch beroepsgeheim omdat hij het medische rapport naar een onjuist adres heeft toegezonden. Tevens verwijt hij verweerder dat hij het rapport zonder kennisgeving inhoudelijk heeft veranderd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2018:73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 19-06-2018, 2018/044
CiteertitelAB 2018/298
SamenvattingEen onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Emmen heeft gereageerd op herhaaldelijke meldingen van overlast.
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn