TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 26-08-2018
Aflevering 7-8
RubriekColumn
TitelBalancerende kloven van de arbeidsmarkt…
CiteertitelTRA 2018/55
SamenvattingOp 9 april 2018 is het conceptwetsontwerp Arbeidsmarkt in balans gepubliceerd. Iedereen mocht gedurende één maand via een internetconsultatie hierop reageren. De meer bedachtzame media hebben er echter meer tijd voor nodig en in TRA zullen in het volgende nummer enige beschouwingen geplaatst worden over deelonderwerpen van het voorstel.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelOntbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW
CiteertitelTRA 2018/56
SamenvattingVóór de Wwz was art. 7:686 BW vrijwel een dode letter in titel 7.10 BW. Kort na inwerkingtreding van de Wwz vroeg men zich af of art. 7:686 BW aan terrein zou gaan winnen. Het aantal rechtszaken over art. 7:686 BW is sindsdien inderdaad relatief sterk gestegen.
Auteur(s)C. van den Bor
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet zieke uitzendbeding in de uitzend-cao
CiteertitelTRA 2018/57
SamenvattingIn de uitzend-cao’s van de ABU en NBBU valt te lezen dat in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendwerknemer de terbeschikkingstelling en daarmee de uitzendovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Betekent dit dat de ziekte of arbeidsongeschiktheid in dit geval als een ontbindende voorwaarde geldt? Zet het arrest Care4Care het gebruik van het uitzendbeding in het algemeen onder druk?
Auteur(s)R.H.M. Kroese
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelPlatformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet
CiteertitelTRA 2018/58
SamenvattingIn deze bijdrage wordt een categorisering gemaakt in verschillende vormen van platformarbeid en vervolgens wordt verkend bij welke van deze vormen wellicht toch de arbeidsrechtelijke bescherming van boek 7.10 BW van toepassing is omdat de facto sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst.
Auteur(s)P. Kruit , M. Ouwehand
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelDe Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2017: armoe troef?
CiteertitelTRA 2018/59
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 20-04-2018
CiteertitelTRA 2018/60
SamenvattingGeen transitievergoeding voor AOW-er is geen discriminatie
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht, Wwz. Transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitsluiting van werknemers die AOW-leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding (art. 7:673 lid 7, onder b, BW). Strijd met Richtlijn 2000/78/EG? Directe leeftijdsdiscriminatie; gerechtvaardigd door legitiem doel? Is de maatregel passend en noodzakelijk?
AnnotatorM.D. Ruizeveld
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 30-03-2018
CiteertitelTRA 2018/61
SamenvattingOntslag op staande voet en de transitievergoeding
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet (onverwijlde opzegging om een dringende reden); art. 7:673 lid 1, onder a, en art. 7:677 lid 1 BW. Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid, HR 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282, NJ 2001/560. Procesrecht. Mondelinge behandeling in meervoudig te beslissen zaak voor raadsheer-commissaris, vereiste mededeling aan partijen, toepassing regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264.
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:HR:2018:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 27-03-2018
CiteertitelTRA 2018/62
SamenvattingOndernemer is niet verplicht sociaal plan uit 2012 op reorganisatie in 2017 toe te passen
Samenvatting (Bron)OK; Adviesrecht ondernemingsraad; besluit tot outsourcing niet kennelijk onredelijk; art. 25 WOR
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 21-02-2018
CiteertitelTRA 2018/63
Samenvatting(Pre)pensioen en korting op de WW-uitkering
Samenvatting (Bron)Prepensioen terecht in mindering gebracht op WW-uitkering. Een ontvangen prepensioen wordt in die situatie alleen dan niet gekort op de WW-uitkering, als dit prepensioen betrekking heeft op een eerder verlies aan arbeidsuren in de dienstbetrekking waaruit het WW-recht is ontstaan. In alle overige gevallen waarin een prepensioen wordt ontvangen uit een eerdere dienstbetrekking dan waaruit een WW-recht is ontstaan, wordt dit prepensioen in mindering gebracht op de WW-uitkering (ECLI:NL:CRVB:2017:2863). Deze uitleg is in lijn met doel en strekking van artikel 34 van de WW om slechts in een uitkering wegens loonderving te voorzien, voor zover niet een andere inkomensbron in deze loonderving voorziet. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16
CiteertitelTRA 2018/64
SamenvattingDetachering – E 101-verklaring – fraude en misbruik
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 februari 2018.#Strafzaak tegen Openbaar Ministerie.#Verzoek van Hof van Cassatie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Migrerende werknemers - Sociale zekerheid - Toepasselijke wetgeving - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 14, punt 1, onder a) - Gedetacheerde werknemers - Verordening (EEG) nr. 574/72 - Artikel 11, lid 1, onder a) - E 101-verklaring - Bewijskracht - Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen.#Zaak C-359/16.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2018:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn