Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 21-09-2018
Aflevering 9
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-08-2018
CiteertitelJBO 2018/207
SamenvattingGegevensverstrekking.
Samenvatting (Bron)Inhoudsindicatie: Appellant is als beheerder van de boedel vanaf het moment van faillietverklaring verantwoordelijk voor de uit de milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen van het bedrijf. De curator kan onder dwangsom worden gelast om de op dat moment bestaande overtredingen van de milieuwetgeving te beŽindigen of herhaling ervan te voorkomen. De verplichting tot gegevensverstrekking vloeit voort uit milieuwetgeving, omdat deze verplichting dient ter naleving van de Meststoffenwet, waarin de Nitraatrichtlijn is geÔmplementeerd. De Nitraatrichtlijn heeft tot doel waterverontreiniging door nitraat uit de landbouw te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Wetsbepaling: Artikel 35, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet Artikel 42, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Artikel 5:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht Meststoffenwet Richtlijn (EG) nr. 91/676 (Nitraatrichtlijn)
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-08-2018
CiteertitelJBO 2018/208
SamenvattingFosfaatrechten.
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten. Artikel 23, zesde lid, van de Meststoffenwet. Artikel 6:2, aanhef en onder b, en artikel 6:12, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-08-2018
CiteertitelJBO 2018/209
SamenvattingFosfaatrechten.
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten. Artikel 23, zesde lid, van de Meststoffenwet. Artikel 6:2, aanhef en onder b, en artikel 6:12, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-08-2018
CiteertitelJBO 2018/210
SamenvattingDisproportioneel.
Samenvatting (Bron)Artikel 13 van de Landbouwwet biedt voldoende grondslag voor de Regeling Fosfaatreductieplan 2017. Verweerder heeft voldoende onderbouwd dat de Regeling een doel dient als bedoeld in artikel 13 van de Landbouwwet. Het besluit is niet in strijd met artikel 8, eerste lid, van de Regeling. De inningstermijn in artikel 8, eerste lid, van de Regeling is niet dwingend, maar regelend van aard. De verrekening van de heffingen met het melkgeld heeft een privaatrechtelijk karakter, zodat deze handeling buiten de bevoegdheid van de bestuursrechter valt. Wetsbepaling: Regeling Fosfaatreductieplan 2017 Artikel 8, eerste lid, van de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 Artikel 13 van de Landbouwwet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelJBO 2018/211
SamenvattingStortplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Zaanstad het bestemmingsplan "Omgeving Nauerna" vastgesteld. De vuilstortplaats Nauerna in de Nauernasche Polder te Assendelft is sinds 1983 in gebruik. Het voorheen geldende bestemmingsplan "Nauernasche Polder 1995" voorzag in een tijdelijk gebruik als stortplaats zonder concrete einddatum. Door het wegvallen van een beoogde stortplaats in Amsterdam is in 2006 besloten tot een uitbreiding van de capaciteit van stortplaats Nauerna. Dit stuitte op veel verzet van omwonenden en heeft geleid tot een mediationtraject tussen onder andere BGN, de gemeente Zaanstad en Afvalzorg. De uitkomst is neergelegd in een mediationovereenkomst en die houdt onder meer in dat de stortplaats uiterlijk op 1 april 2022 definitief sluit. Het plan voorziet in een gefaseerde beŽindiging van het gebruik van de stortplaats tot uiterlijk 1 april 2022. Voorts voorziet het plan in een toekomstige inrichting van de stortplaats als bedrijventerrein en als natuur-† en recreatiegebied, Park Nauerna.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 13-07-2018
CiteertitelJBO 2018/212
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan voor een lichtmast en een weegbrug. Omgevingsvergunning voor een uitrit. Weegbrug voor handel in zand, grond, puin/granulaat en mest in strijd met 'agrarisch loonbedrijf' en 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' omdat handelen in zand, grond en mest en opslag van mest van derden geen werk is dat verricht wordt voor derden. Geen definitie in bestemmingsplan daarom aansluiting bij spraakgebruik. Geen bescherming door overgangsrecht. Geen toepassing artikel 2.7 Wabo maar de uitrit kon worden geweigerd omdat niet gekozen is voor verschillende activiteiten afzonderlijk een omgevingsvergunning aan te vragen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:3414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Holland 30-07-2018
CiteertitelJBO 2018/213
SamenvattingBodemenergiesysteem.
Samenvatting (Bron)Waterwet en waterbesluit, open bodemenergiesysteem, meerdere vergunningen voor dezelfde locatie mogelijk? Procesbelang.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:6586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 08-08-2018
CiteertitelJBO 2018/214
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2016 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Op 6 november 2014 is in een loods aan de [locatie] te Geesteren een illegaal amfetaminelaboratorium aangetroffen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Gelderland 15-08-2018
CiteertitelJBO 2018/215
SamenvattingBevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Zes lasten onder dwangsom. Besluitonderdelen. Rechtbank is niet bevoegd met betrekking tot twee lasten, welke zijn gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit en de Wet milieubeheer, en de op grond van deze lasten genomen invorderingsbesluiten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:3572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 07-08-2018
CiteertitelJBO 2018/216
SamenvattingWateroverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2018 hebben gedeputeerde staten krachtens de Ontgrondingenwet vergunning verleend aan het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde voor het ontgronden van het perceel sectie [], nummer [], in het kader van het project "toekomstige woningbouw Eilandenrijk A en B en Randzone" in Zeewolde.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2608
Artikel aanvragenVia Praktizijn