TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 28-09-2018
Aflevering 9-10 Wet arbeidsmarkt in balans
RubriekColumn
TitelBig data op de werkvloer
CiteertitelTRA 2018/66
SamenvattingWe zijn steeds meer gewend geraakt aan ongebreidelde datauitwisseling via internet. Deze technologie heeft het leven van velen ingrijpend veranderd en in veel opzichten gemakkelijker gemaakt. Maar nu moeten normatieve kaders worden ontwikkeld om ‘big data’-gebruik te kanaliseren, ook al zal dat een deel van het gemak wegnemen. De normen die de AVG daarvoor thans biedt zijn te vergelijken met het goed werkgeverschap van art. 7:611 BW. Die norm is onmisbaar, maar neemt niet de noodzaak weg van het daarnaast geldende pakket aan specifiekere arbeidsrechtelijke bescherming. Iets dergelijks geldt ten aanzien van het eerlijke gebruik van ‘big data’. Het is hoog tijd voor specifiekere beschermingsmechanismen. Datzelfde moet ook gebeuren met het eerlijke gebruik van ‘big data’.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Linkvolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelOntzegging van een transitievergoeding aan pensioengerechtigden vormt geen leeftijdsdiscriminatie: een uitgemaakte zaak na de Hoge Raad-beschikking van 20 april 2018?
CiteertitelTRA 2018/67
SamenvattingDe uitsluiting van AOW-gerechtigden van een transitievergoeding vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie, zo besliste de Hoge Raad onlangs. Verschillende auteurs hebben in het verleden geopperd dat de regeling strijdig kan zijn met het Europese leeftijdsdiscriminatierecht, met name gezien de ‘Deense’ uitspraken van het Hof van Justitie over ontslagvergoedingen. Dat roept de vraag op hoe de beschikking van de Hoge Raad beoordeeld moet worden in het licht van deze jurisprudentie en of alle vragen over het onthouden van een transitievergoeding aan pensioengerechtigden nu beantwoord zijn.
Auteur(s)A.G. Veldman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWerknemer-volgt-werk bij aanbestedingen: loze belofte?
CiteertitelTRA 2018/68
SamenvattingDe gevolgen van aanbestedingen voor de positie van werknemers zijn niet gering. Aanbestedingen hebben tot gevolg dat het werk continue verplaatst tussen verschillende opdrachtnemers. De werknemer blijft in onzekerheid achter. Sociale partners trachten met overnameverplichtingen in cao’s de gevolgen van aanbestedingen voor werknemers te verzachten. Deze bijdrage gaat in op de relevantie van die overnameverplichtingen en de toepassing daarvan in de praktijk: wordt het door sociale partners gewenste resultaat ‘mens-volgt-werk’ bereikt?
Auteur(s)I. Lintsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelHaastige spoed… Inleiding bij het thema Wet arbeidsmarkt in balans
CiteertitelTRA 2018/69
SamenvattingInleiding bij het themanummer Wet arbeidsmarkt in balans
Auteur(s)P.Th. Sick
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelProeftijd XL: complexiteit die niet (ver)leidt tot meer vastigheid
CiteertitelTRA 2018/70
SamenvattingHet conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (‘Wab’) verruimt de proeftijd ingeval de werkgever ofwel direct ‘vast’ met een werknemer contracteert, ofwel direct voor een bepaalde tijd van minimaal twee jaar. De maximale proeftijdduur gaat in het eerste geval van twee naar vijf maanden; in het tweede geval van twee naar drie maanden.
Auteur(s)S.S.M. Peters
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelDe nieuwe ketenbepaling: de regeling voor werk of werkloosheid?
CiteertitelTRA 2018/71
SamenvattingHet conceptwetsvoorstel Wab wijzigt de ketenregeling op drie punten. Allereerst wordt de maximumtermijn van de keten van arbeidsovereenkomsten verruimd van twee naar drie jaar. Ten tweede wordt het mogelijk om de tussenpoos van tijdelijke contracten terug te brengen naar drie maanden indien de aard van het werk daarom vraagt. Ten derde is de ketenregeling niet van toepassing op invalkrachten in het primaire onderwijs die werkzaam zijn op basis van kortdurende contracten voor bepaalde tijd ter vervanging van een zieke leerkracht.
Auteur(s)M. Verhagen
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelTransitievergoeding
CiteertitelTRA 2018/72
SamenvattingDe transitievergoeding (art. 7:673 BW e.v.) wordt in de Wab op verschillende punten aangepast. De Wab schrapt de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst 24 maanden moet hebben geduurd voordat er recht bestaat op transitievergoeding.De transitievergoeding wordt verlaagd. Ten slotte introduceert de Wab een compensatieregeling voor kleine ondernemers.
Auteur(s)B. Barentsen
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelCumulatie van ontslaggronden
CiteertitelTRA 2018/73
SamenvattingHet conceptwetsvoorstel Wab maakt het mogelijk de arbeidsovereenkomst te doen beëindigen als het in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren vanwege een optelsom van ten minste twee van de gronden (c) tot en met (h).
Auteur(s)R.A.A. Duk , A. Keizer , H.W.M.A. Staal
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelRechtspositie van oproepkrachten (verder) versterkt?
CiteertitelTRA 2018/74
SamenvattingHet conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans behelst vijf voorstellen die de rechtspositie van oproepkrachten beïnvloeden. Specifiek gaat het om de positie van werknemers met oproepovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht, waarbij ‘de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgesteld’.
Auteur(s)E.W. de Groot , M.S. Houwerzijl
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelPayrolling: het initiatiefwetsvoorstel maar dan net iets anders
CiteertitelTRA 2018/75
SamenvattingDe Wab introduceert een definitie van payrolling (art. 7:692 BW en art. 1 lid 1 (g) Waadi), stelt het verlichte ontslagregime buiten toepassing (art. 7:692a BW) en legt in de Waadi vast dat payrollwerknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers direct bij de inlener in dienst (art. 8a Waadi).
Auteur(s)F.G. Laagland
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeschouwing
TitelPremiedifferentiatie WW
CiteertitelTRA 2018/76
SamenvattingIn het conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans wordt voorgesteld om in de Wet financiering sociale verzekeringen onderscheid te maken tussen een lage WW-premie voor “werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd”, en een hoge WW-premie voor “overige werknemers”. Nadere voorwaarden en hoogte van de premies zal worden geregeld bij Amvb.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst concept-wetsvoorstel (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst concept-memorie van toelichting (internetconsultatie.nl)
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Rechtspraak Wwz
CiteertitelTRA 2018/77
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de zaak waarin de Hoge Raad zich buigt over de vraag of een transitievergoeding kan worden toegekend ondanks een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Werknemer is op staande voet ontslagen vanwege alcoholproblemen. De Hoge Raad oordeelt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten niet kan worden aangenomen op de enkele grond dat sprake is van een dringende reden voor onverwijlde opzegging.
Auteur(s)B. Barentsen , M.Y.H.G. Erkens , M.D. Bulk
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-06-2018
SamenvattingAls het hof afziet van herstel van de arbeidsovereenkomst, is het niet verplicht aan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Art. 7:683 lid 3 BW. Verplichting tot toekenning billijke vergoeding indien appelrechter niet overgaat tot herstel arbeidsovereenkomst? Begroting billijke vergoeding art. 7:683 lid 3 BW; gezichtspunten HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298 (New Hairstyle).
AnnotatorD.J. Buijs
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 08-06-2018
CiteertitelTRA 2018/79
SamenvattingAppelrechter hoeft niet te motiveren waarom hij een lagere billijke vergoeding toekent dan de kantonrechter. Ex nunc toetsing
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:671c lid 2, onder b, BW (ontbindingsverzoek van werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen werkgever). Omvang billijke vergoeding. Materiële en immateriële schade. Motiveringsplicht. Toepasselijkheid gezichtspunten van HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298 (New Hairstyle).
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2018:878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 18-05-2018
CiteertitelTRA 2018/80
SamenvattingAkkoord met vakbonden moet voorafgaand eerst ter advies aan OR worden voorgelegd
Samenvatting (Bron)WOR; beroep gegrond; kennelijk onredelijk besluit; verklaring voor recht; afwijzing verzoek (voorlopige) voorzieningen; art. 25 lid 5, 26 WOR
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:1616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 26-03-2018
CiteertitelTRA 2018/81
SamenvattingOver CIN- en TC Kimlik-nummers
Samenvatting (Bron)Het CIN-nummer als zodanig is geen gegeven dat van invloed kan zijn op het recht op AIO-aanvulling als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de PW. Het niet verstrekken van de CIN-nummers levert geen schending van de inlichtingenverplichting op. Het CIN-nummer speelt een rol bij de verificatie van de door appellanten verstrekte informatie over hun inkomen en vermogen in Marokko, of het ontbreken daarvan. De gevraagde medewerking van appellanten, om hun CIN-nummers te overleggen in verband met nader uit te voeren onderzoek bij instanties in Marokko, ligt dus in het verlengde van de op hen rustende inlichtingenverplichting over eventueel in Marokko aanwezig vermogen. Appellanten hebben, door het niet verstrekken van hun CIN-nummers, de op hen rustende medewerkingsverplichting als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de PW geschonden. CIN-nummers zijn nodig voor het doen van onderzoek in Marokko. Er is geen sprake van strijd met artikel 30a Administratief Akkoord. Svb was bevoegd het recht op aio-aanvulling met toepassing van artikel 54, eerste lid, van de PW op te schorten en met toepassing van artikel 54, vierde lid, van de PW in te trekken. Het opvragen en in ontvangst nemen van het CIN-nummer levert geen schending van het recht op privéleven op. Aparte rechtsbescherming op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 17-04-2018, C-414/16
CiteertitelTRA 2018/82
SamenvattingDe kerk als werkgever is onderworpen aan (rechterlijke) controle bij het stellen van geloofsvoorwaarden aan (potentiële) werknemers
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018.#Vera Egenberger tegen Evangelisches Werk fur Diakonie und Entwicklung e.V.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging - Beroepsactiviteiten van kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd - Godsdienst of overtuiging die een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie - Begrip - Aard van de activiteiten en context waarin zij worden uitgeoefend - Artikel 17 VWEU - Artikelen 10, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Zaak C-414/16.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2018:257
Artikel aanvragenVia Praktizijn