Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 19-08-2018
Aflevering 8
RubriekGastcolumn
TitelOver de juridische status van een handreiking
CiteertitelTBR 2018/114
SamenvattingIn deze gastcolumn gaat de auteur in op de recent verschenen Handreiking Aansprakelijkheid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, in het bijzonder op de juridische status die een dergelijke handreiking heeft in het kader van zelfregulering.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGasloos bouwen, of niet? Reikwijdte en motivering van het aanwijzingsbesluit gasaansluiting nieuwbouw
CiteertitelTBR 2018/115
SamenvattingDeze bijdrage gaat in op de uitzondering op gasloos bouwen bij nieuwbouw na 1 juli middels een gebiedsaanwijzing op grond van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. De reikwijdte, status en motivering van de gebiedsaanwijzing worden besproken.
Auteur(s)J.J. Karens , A.Z.R. Koning
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatwet en Omgevingswet: een complexe dans
CiteertitelTBR 2018/116
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de verhouding tussen het wetsvoorstel Klimaatwet en de Omgevingswet, in het bijzonder met betrekking tot monitoring en uitvoering via de beleidscyclus.
Auteur(s)A. de Snoo
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 3: BIM en een BIM Uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning
CiteertitelTBR 2018/117
SamenvattingIn dit derde deel van de serie over het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component bespreekt de auteur de gunningsfase en de rol van het BIM uitvoeringsplan daarin. Daarbij wordt ook gekeken naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de aanbesteding van BIM opdrachten al vaker voorkomt.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet inroepen door de aannemer van het retentierecht tegen derden met een posterieur of anterieur recht op een onroerende zaak. Artikel 3:291 BW nader bezien
CiteertitelTBR 2018/118
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op het retentierecht, meer in het bijzonder op de vereisten waaraan moet zijn voldaan, wil de aannemer het retentierecht op een onroerende zaak rechtsgeldig kunnen inroepen tegen derden met een jonger of ouder recht die afgifte van die zaak verlangt.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ADC-toets als reddingsvest voor het PAS? Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van advocaat-generaal Kokott
CiteertitelTBR 2018/119
SamenvattingDit artikel gaat in op de recente Conclusie van A-G Kokott over het PAS en de verenigbaarheid daarvan met art. 6 Habitatrichtlijn. Tevens wordt aandacht besteed aan het doorlopen van de ADC-toets als mogelijk alternatief.
Auteur(s)R.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2018:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNieuwe tussenstand wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
CiteertitelTBR 2018/120
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de recente stand van zaken rondom het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en de brief van de Minister van BZK van 28 juni 2018.
Auteur(s)P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVan het gas los?
CiteertitelTBR 2018/121
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op het gasloos maken van de woningvoorraad en het belang van het betaalbaar houden van deze opgave.
Auteur(s)C. van der Velde
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelTBR 2018/122
SamenvattingReactieve aanwijzing bestemmingsplan Bunschoten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2017 heeft het college de raad een reactieve aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro), ertoe strekkende dat artikel 3, lid 3.6.8, geen deel blijft uitmaken van de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016", dat door de raad op 20 april 2017 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelTBR 2018/123
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan Deventer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college het verzoek van Mayhill afgewezen om handhavend op te treden tegen het gebruik in strijd met het bestemmingsplan van het pand op het perceel [locatie 1] te Deventer.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelTBR 2018/124
SamenvattingProvinciale omgevingsvergunning voor windpark Oostpolder
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2017 heeft het college aan Waddenwind B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van windpark Oostpolder.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelTBR 2018/125
SamenvattingTussenuitspraak bestemmingsplan Stad Appingedam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2013, kenmerk 7, heeft de raad het bestemmingsplan "Stad Appingedam" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRechtbank Den Haag 13-03-2018
CiteertitelTBR 2018/126
SamenvattingNadeelcompensatie bouwschade poldergemaal
Samenvatting (Bron)Aannemelijk is dat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de bouw van het gemaal en de in juli 2011 opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers. De bestreden besluiten ontberen ten aanzien van dit onderdeel van de causaliteitsvragen dan ook een deugdelijke motivering. Dit betekent dat de rechtsgevolgen van die besluiten - te weten de afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie - in zoverre niet in stand kunnen worden gelaten. Scheurvorming en het zettingsproces zijn voortgegaan nadat de werkzaamheden aan het gemaal waren afgerond. Daardoor is er meer schade ontstaan, die eisers wijten aan de verlaging van de grondwaterstand waardoor de funderingen van hun woningen zijn verrot. De verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse van de woningen van eisers en de daaruit volgens eisers voortgevloeide schade (in de vorm van verrotte funderingen en ongelijke zettingen) kan echter niet aan verweerder worden toegerekend. De dossiers bieden onvoldoende aanknopingspunten om nadeelcompensatie voor de in juli 2011 door de trillingen opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers te kunnen vaststellen. Niet alleen dienen eisers de door hen op dit punt gestelde schade(posten) nader uiteen te zetten en te onderbouwen, ook dient verweerder gelet op het bepaalde in artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek en eventueel na het inwinnen van een deskundigenadvies een standpunt in te nemen over de vraag in hoeverre de in juli 2011 opgetreden scheuren aan verweerder kunnen worden toegerekend en vervolgens of de in juli 2011 opgetreden scheuren in de muren van de woningen van eisers tot hun normale maatschappelijke risico behoren en zo neen, welk percentage van de schade dan aan verweerder moet worden toegerekend. De rechtbank draagt verweerder op om binnen acht weken na de dag van verzending van de uitspraak nieuwe beslissingen te nemen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:3200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Den Haag 27-09-2017
CiteertitelTBR 2018/127
SamenvattingWijziging verplichtingen installateur niet aangetoond
Samenvatting (Bron)en in vrijwaringszaken (I t/m III) : C/09/516940 / HA ZA 16-995, C/09/516976 / HA ZA 16-1001 en C/09/517079 / HA ZA 16-1007. Vordering meerwerk. Bta campus Universiteit Leiden. Verklaring Acceptatie Contractstukken Uitvoering. Uitleg overeenkomst - Haviltex. Ontwerpverantwoordelijkheid. Geen traditionele scheiding van ontwerpfase en uitvoering. Vrijwaring.
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst annotatie (Cassel-advocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:11756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 18-12-2017, 35.903
CiteertitelTBR 2018/128
SamenvattingAlsnog uitvoerbaar bij voorraad? Niet-ontvankelijk in incident tot alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaren tussenvonnis. Vordering tot terugbetaling korting wegens gestelde schending van de verplichting werken aan te dragen wordt afgewezen. Onvoldoende gesteld is dat deze vermeende afspraak mede namens opdrachtgeefster is aangegaan.
AnnotatorL.A. Burgersdijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn