Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 11-10-2018
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelExperimenteren met de pachtkamer
CiteertitelTvAR 2018, afl. 10, p. 491
SamenvattingDe figuur dat een niet-bevoegde rechter bij overeenkomst bevoegd wordt gemaakt, bestaat op zichzelf wel. Art. 96 Rv voorziet in de mogelijkheid dat partijen hun geschil voorleggen aan een kantonrechter van hun keuze. Ook in dit geval spreekt men van ‘prorogatie’.Helaas sluit art. 1019q lid 2 Rv overeenkomstige toepassing van art. 96 Rv op de pachtkamer echter uitdrukkelijk uit. Het lijkt er echter op dat spoedig alles anders kan worden getuige het het regeerakkoord van het huidige kabinet.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina491
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOvergang van fosfaatrechten; de Meststoffenwet
CiteertitelTvAR 2018, afl. 10, p. 493
SamenvattingMet een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Door deze wetswijziging is een nieuw productierecht geďntroduceerd: het fosfaatrecht. In art. 21b lid 1 van de Meststoffenwet is bepaald dat het een landbouwer verboden is op zijn bedrijf in een kalenderjaar meer dierlijke meststoffen met melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, te produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht (uitbreidingsverbod).
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina493
LinkVolledige tekst artikel (remie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFosfaatrechten in de juridische en fiscale praktijk
CiteertitelTvAR 2018, afl. 10, p. 500
SamenvattingDe invoering van het stelsel van verhandelbare fosfaatrechten -in het kielzog van het fosfaatreductieplan 2017- heeft juristen en fiscalisten in de landbouw in de afgelopen periode flink bezig gehouden. In dit artikel wil ik ingaan op de overdracht van fosfaatrechten, ‘los’ of in het kader van bedrijfsoverdracht. Deze overdrachten vinden, veelal fiscaal gedreven, niet altijd rechtstreeks plaats, maar via samenwerkingsverbanden tussen (toekomstige) overdrager en overnemer en via lease-constructies.Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de fiscaal-juridische gevolgen van mogelijkheden bij verkoop van fosfaatrechten. Daarna zal worden ingezoomd op de civiel-juridische en bestuursrechtelijke aspecten die daarbij aan de orde komen.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverdracht van fosfaatrecht in samenwerking
CiteertitelTvAR 2018, afl. 10, p. 508
SamenvattingIn dit artikel bespreekt auteur de civielrechtelijke kant van de overdracht c.q. de overgang van fosfaatrechten in situaties van samenwerking. Van de mogelijke samenwerkingsvormen beperkt hij zich tot de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).
Auteur(s)C.C. van Harten
Pagina508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-01-2018
CiteertitelTvAR 2018/5948
SamenvattingPacht. Kwalificatie hoevepacht
Samenvatting (Bron)Kwalificatie hoevepacht; artikel 7:313 BW. Pachter stelt dat hij bij aanvang niet alleen tuinbouwgrond maar ook een schuur in gebruik heeft gekregen waardoor sprak zou zijn van hoevepacht. Het Hof oordeelt dat het aankomt op uitleg. Pachter heeft niet (voldoende) gesteld dat in de pachtvergoeding tevens een vergoeding begrepen zat voor het gebruik van de schuur - vereist voor de kwalificatie hoevepacht. Ook overigens heeft pachter onvoldoende toegelicht dat de schuur was mede begrepen in de afspraak tussen pachter en verpachter over het gebruik.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 30-03-2018
CiteertitelTvAR 2018/5949
SamenvattingOnteigening. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Art. 40d Ow: complexbenadering bij berekening opslag wegens onwinbare bodembestanddelen (löss)? Begrijpelijkheid oordeel rechtbank over gehalte löss in percelen. Motivering afwijzing kosten juridische bijstand.
AnnotatorC.F. van Helvoirt
UitspraakECLI:NL:HR:2018:485
Artikel aanvragenVia Praktizijn