Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 14-10-2018
Aflevering 8
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 22-06-2018
CiteertitelJIN 2018/149
SamenvattingProcesrecht, (Eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden, Verworven rechten.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Arbeidsrecht. Comparitie in hoger beroep ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen zaak (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264). Wanneer vloeit uit gedragslijn van werkgever jegens werknemer een arbeidsvoorwaarde voort? Maatstaf en gezichtspunten.
AnnotatorE.A. Glazener
UitspraakECLI:NL:HR:2018:976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 13-07-2018
CiteertitelJIN 2018/150
SamenvattingOntslag op staande voet, Loonvordering, Risicoverdeling, Diko-ontslag, Wilco-ontslag, Loonmatiging.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; Wwz. Loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet? Art. 7:683 lid 6 BW. Ontslag op staande voet is door kantonrechter vernietigd, maar door hof rechtsgeldig bevonden. Tijdstip einde arbeidsovereenkomst. Aanpraak op loon tussen ontslag en einddatum arbeidsovereenkomst? Komt bij vernietigbaar ontslag niet-toelaten tot arbeid voor risico werkgever? Art. 7:628 lid 1 BW. Verschil met schorsing (HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3057, NJ 2007/332).
AnnotatorL. Huisman
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 12-04-2018
CiteertitelJIN 2018/151
SamenvattingOvergang van onderneming, Ovo, Overname, Behoud van rechten en verplichtingen, Persoonlijke toeslag, Mandjesvergelijking, Loonvoorwaarden, Arbeidsvoorwaarden, VGL-cao, CAO Levensmiddelen, Wijzigingsmogelijkheden, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, Collectieve vordering.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Overgang van onderneming. Albert Heijn kent aan werknemers die zijn overgenomen van een franchisenemer een persoonlijke toeslag toe, om te voldoen aan de wettelijke regels bij overgang van ondernemingen. Die persoonlijke toeslag wordt na de overname echter niet meer verhoogd, maar afgebouwd. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter op grond van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet toegestaan.
AnnotatorE. Aerts
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:3068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 23-07-2018
CiteertitelJIN 2018/152
Samenvatting Platformwerker, Deliveroo, Kwalificatievraag, Partijbedoeling.
Samenvatting (Bron)De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo geldt niet als arbeidscontract en dus is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf.
AnnotatorS. Said
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:5183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 16-08-2018
CiteertitelJIN 2018/153
SamenvattingOntbinding arbeidsovereenkomst, Verwijtbaar handelen, Transitievergoeding.
Samenvatting (Bron)Buschauffeur gebruikt mobiele telefoon tijdens het rijden. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Wegens bijzondere omstandigheden geen ernstig verwijtbaar handelen. Toekenning transitievergoeding.
AnnotatorS. Tan
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2018:4846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 31-08-2018
CiteertitelJIN 2018/154
SamenvattingAlimentatie, Voorlopige voorzieningen tijdens scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) t.o.v. incident ex art. 223 Rv voor duur hoger beroep, Lex specialis.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Alimentatie. Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 15-08-2018
CiteertitelJIN 2018/155
SamenvattingProceskostenveroordeling familierecht.
Samenvatting (Bron)Nihilstelling kinderalimentatie afgewezen. Veroordeling van de man in de proceskosten van de vrouw.
AnnotatorE.A. Slappendel
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:2059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 05-07-2018
CiteertitelJIN 2018/156
SamenvattingWet bescherming erfgenamen tegen schulden (Wet BETS).
Samenvatting (Bron)Erfrecht. Art. 4:194a lid 2 BW. Kantonrechter ontheft 4 erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.
AnnotatorW.H. Benard
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:2815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 15-06-2018
CiteertitelJIN 2018/157
SamenvattingBorgtocht, Ontbinding borgtochtovereenkomst, Schending zorgvuldigheidsverplichting.
Samenvatting (Bron)Borgtocht (art. 7:850 BW). Vraag of borgtochtovereenkomst op grond van art. 6:265 BW ontbonden kan worden. Wederkerige overeenkomst (art. 6:261 lid 1 BW)? Rechtsbetrekking die strekt tot wederzijds verrichten van prestaties (art. 6:261 lid 2 BW)? Schending zorgvuldigheidsverplichting door schuldeiser.
AnnotatorR.Y. Kamerling
UitspraakECLI:NL:HR:2018:915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 21-02-2018
CiteertitelJIN 2018/158
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Onbehoorlijke taakvervulling, Aandeelhoudersovereenkomst, Managementovereenkomst, Onbevoegde vertegenwoordiging.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid wegens handelen in strijd met de statuten. Aansprakelijkheid wegens onbevoegde vertegenwoordiging. Beeindigen managementovereenkomst. Contractuele boete niet verschuldigd.
AnnotatorN.R.M. van Hellenberg Hubar
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Overijssel 25-04-2018
CiteertitelJIN 2018/159
Samenvatting Personenvennootschappen, Insolventie, Zijn vennoten werkgever, PrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Voornemen prejudiciŽle vragen Hoge Raad. Zijn de vennoten van een vennootschap onder firma werkgever indien de vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer?
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:1901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Overijssel 20-06-2018
CiteertitelJIN 2018/160
SamenvattingInsolventierecht, Personenvennootschappen, Zijn vennoten werkgever, PrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen Hoge Raad over of de vennoten van een vennootschap onder firma werkgever zijn indien de vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer? (vervolg op tussenvonnis 25 april 2018).
AnnotatorE.P.C. Duinkerke
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:2748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-07-2018
CiteertitelJIN 2018/161
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Beklamelcriterium.
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid
AnnotatorJ.R. Everhardus
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:3247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 25-07-2018
CiteertitelJIN 2018/162
SamenvattingPersonenvennootschappen, Ontbinding vof, Voortzetting onderneming`.
Samenvatting (Bron)x
AnnotatorB.D. van der Ven
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:8797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelGerechtshof Amsterdam 17-07-2018
CiteertitelJIN 2018/163
SamenvattingTussenarrest, IPR, Procesrecht, Pseudo-exequatur, Albanees vonnis kan wegens strijd met de openbare orde in Nederland niet op de voet van art. 431 lid 2 Rv worden erkend, Volgt inhoudelijke herbeoordeling van de zaak.
Samenvatting (Bron)Tussenarrest. IPR. Pseudo-exequatur. Albanees vonnis kan wegens strijd met de openbare orde in Nederland niet op de voet van artikel 431 lid 2 Rv worden erkend. Volgt inhoudelijke herbeoordeling van de zaak. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:1278 en ECLI:NL:GHAMS:2017:4228.ECLI:NL:GHAMS:2019:4260.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen , J.M. Kuipers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:3008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelGerechtshof Den Haag 24-07-2018
CiteertitelJIN 2018/164
SamenvattingIPR en volkenrecht, Immuniteit van jurisdictie, Loonvordering(en).
Samenvatting (Bron)Kort geding. Geen immuniteit van jurisdictie voor Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ in procedure over loonvordering chauffeur. Geen duidelijke keuze voor recht Saoedi-ArabiŽ; art. 7:629 en WML van dwingend recht.
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst annotatie (TK.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:1718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelGerechtshof Amsterdam 24-07-2018
CiteertitelJIN 2018/165
SamenvattingExceptio plurium litis consortium, Niet-ontvankelijkheid oproeping.
Samenvatting (Bron)Vordering wijziging verdeelsleutel servicekosten winkelcentrum. Beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt. Alsnog niet-ontvankelijk. Overigens bekrachtiging vonnis.
AnnotatorE. Baghery
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:2630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelGerechtshof Amsterdam 28-08-2018
CiteertitelJIN 2018/166
Samenvatting Franchise, Recht om huurovereenkomst voort te zetten na van rechtswege geŽindigde franchiseovereenkomst, Uitleg van overeenkomsten, Fatale termijn.
Samenvatting (Bron)Franchisegever heeft haar recht om de onderneming van franchisenemer over te nemen te laat ingeroepen. Zij kan in dat geval geen beroep meer doen op de - daarmee onlosmakelijk verbonden - verplichting van de franchisenemer om haar huurovereenkomst aan franchisegever aan te bieden.
AnnotatorP.J.B. van Deurzen
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2018:3107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 04-09-2018
CiteertitelJIN 2018/167
Samenvatting Vergoeding kosten rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Beschikking Hof inhoudende afwijzing verzoek vergoeding kosten rechtsbijstand, art. 591a Sv. Zijn kosten rechtsbijstand van politieambtenaar die n.a.v. een incident tijdens diensttijd als verdachte is aangemerkt t.z.v. een strafbaar feit, terwijl strafzaak uiteindelijk is geseponeerd, ex art. 591a.2 Sv vatbaar voor toewijzing, indien het politiekorps de declaraties van de raadsman heeft voldaan? Afwijzing door Hof van verzoek vergoeding kosten rechtsbijstand op de grond dat geen sprake is van een situatie waarin verzoeker zelf de kosten van rechtsbijstand heeft moeten dragen of zal moeten dragen. Indien een zaak is geŽindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder toepassing van art. 9a Sr, kan ex art. 591a.2 Sv aan gewezen verdachte uit 's Rijks kas een vergoeding worden toegekend in de kosten van een raadsman, behoudens in het zich hier niet voordoende geval dat de raadsman was toegevoegd. In ECLI:NL:HR:1973:AB3408, NJ 1973/355 is deze bepaling aldus uitgelegd dat zij plaats laat voor het toekennen van een tegemoetkoming in (thans: vergoeding van) de door gewezen verdachte geleden of verschuldigde kosten van een raadsman indien gewezen verdachte krachtens een rechtsbijstandsverzekering op de verzekeraar een vordering tot vergoeding van die kosten heeft. Er bestaat geen goede grond anders te oordelen indien gewezen verdachte o.g.v. een andere rechtsverhouding zon vordering heeft op een derde, bijvoorbeeld zijn werkgever. Aan toekenning van een vergoeding staat evenmin in de weg dat de rechtsbijstandskosten door die derde worden gedragen. Volgt vernietiging in het belang van de wet.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 11-09-2018
CiteertitelJIN 2018/168
SamenvattingAfstand van recht op rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Antilliaanse zaak. Afpersing onder verzwarende omstandigheden door s nachts m.b.v. vuurwapen 2 Nederlandse toeristen te beroven in Aruba, art. 2:294 en 2:289.e SrA. Ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig afstand gedaan van recht op rechtsbijstand door gedetineerde verdachte, die ttz. in h.b. heeft verklaard geen advocaat nodig te hebben? Art. 6.3.c EVRM kent verdachte het recht toe om zichzelf te verdedigen dan wel zich te laten bijstaan door een advocaat. Die verdragswaarborg komt ook tot uitdrukking in het SvA. Ingevolge art. 48.1 SvA is verdachte bevoegd zich door een of meer gekozen of toegevoegde raadslieden te doen bijstaan. De toevoeging van een raadsman aan verdachte is in een aantal gevallen verplicht, o.m. wanneer verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt of heeft bevonden (art. 62 SvA). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BT6406 m.b.t. vrije keuze van verdachte zich al dan niet door een raadsman te doen bijstaan en de taak van de rechter indien verdachte te kennen geeft van zijn recht op rechtsbijstand afstand te willen doen. In deze zaak is sprake van een ernstig misdrijf, dat bedreigd is met een gevangenisstraf van twaalf jaren. Verdachte bevond zich zowel t.t.v. de behandeling in e.a. als t.t.v. de behandeling in h.b. in voorlopige hechtenis voor dit feit. In e.a. is verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaren. Blijkens het in h.b. gehouden requisitoir heeft PG bevestiging gevorderd van het in e.a. gewezen vonnis. Gelet op de (juridische) merites van de zaak en hetgeen er voor verdachte op het spel stond, lijdt het geen twijfel dat met rechtsbijstand ttz. een wezenlijk belang was gemoeid. Uit het p-v van de tz. in h.b. blijkt niet dat het Hof zich ervan heeft vergewist dat de afstand door verdachte van rechtsbijstand ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig is gedaan. Evenmin blijkt uit dat p-v dat het Hof tijdens de behandeling van de zaak bijzondere aandacht heeft geschonken aan de positie van verdachte door hem informatie te verstrekken die hij nodig had voor zijn verdediging. Ten slotte blijkt uit dat p-v niet dat het Hof bij de aanvang van de tz. dan wel op enig ander in aanmerking komend moment, zoals na het requisitoir, verdachte het belang van rechtsbijstand in deze zaak en de consequenties van de door hem ingenomen proceshouding heeft voorgehouden in het licht van hetgeen er voor hem op het spel stond, de juridische aspecten van de zaak daaronder begrepen. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 11-09-2018
CiteertitelJIN 2018/169
SamenvattingGronden van billijkheid voor schadevergoeding onterecht voorarrest.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Beschikking Hof inhoudende toewijzing verzoek toekenning vergoeding schade t.g.v. ondergane verzekering en voorlopige hechtenis, art. 89 Sv. Heeft Hof het recht geschonden door zonder nadere toelichting structureel, in afwijking van LOVS-afspraken, de laatste dag die verzoeker in detentie heeft doorgebracht voor vergoeding a.b.i. art. 89 Sv in aanmerking te laten komen? Noch in art. 90.1 Sv noch in enige andere wetsbepaling is geregeld volgens welke maatstaf het aantal dagen moet worden berekend dat in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de schadevergoeding a.b.i. art. 89 Sv. Wel zijn daarover i.h.k.v. het LOVS afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen evenwel geen recht in de zin van art. 79 RO, reeds omdat deze niet afkomstig zijn van een instantie die de bevoegdheid heeft rechters te binden wat betreft het gebruik dat zij maken van de hun door de wetgever gelaten ruimte (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AE8838). De rechter is dan ook niet gebonden aan die afspraken. De enkele omstandigheid dat het Hof de door het LOVS afgesproken maatstaf niet pleegt toe te passen, brengt niet mee dat zijn uitleg van de in art. 90.1 Sv genoemde gronden van billijkheid onjuist is. HR merkt op dat volgens art. 90.1 Sv toekenning van een vergoeding van de in art. 89.1 Sv bedoelde schade plaatsvindt indien daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn. Bij de vaststelling van die schadevergoeding zal vaak rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat verzoeker zowel een deel van de eerste dag als een deel van de laatste dag van de vrijheidsbeneming daadwerkelijk in detentie heeft doorgebracht. Uit een oogpunt van praktische hanteerbaarheid laat zich dan licht een vuistregel denken waarin die beide dagdelen samen worden geteld als ťťn dag, welke vuistregel nochtans ruimte laat voor afwijkingen wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Aangezien het een onderwerp betreft dat in het domein van de feitenrechter ligt, is het niet aan HR om die vuistregel vast te stellen, al is het gelet op het belang van eenvormige rechtstoepassing wenselijk dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Volgt verwerping. CAG (anders): Uitleg van begrip gronden van billijkheid door Hof geeft er blijk van dat er geen sprake is van een billijke (en evenwichtige) belangenafweging, nu zonder toelichting LOVS-afspraken structureel worden genegeerd.
AnnotatorC. van Oort
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 30-05-2018
CiteertitelJIN 2018/170
SamenvattingBeoordelingsruimte, Motivering, Beleidsregel, Zelf in de zaak voorzien, Intrekking verklaring van geen bezwaar, Vertrouwensfunctie, Veiligheidsonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2014 heeft de minister de ten aanzien van [wederpartij] verleende verklaring van geen bezwaar (hierna: vgb) ingetrokken.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 30-05-2018
CiteertitelJIN 2018/171
SamenvattingGebiedsverbod, Beperking grondrechten, Beoordelingsruimte, Open termen, Hoorplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft de minister [appellant] krachtens artikel 2, eerste en tweede lid, aanhef en onder b, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: de Twbmt) voor de duur van zes maanden een verbod opgelegd om zich te bevinden in de Schilderswijk en de wijk Transvaal te Den Haag (hierna: het gebiedsverbod).
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2018
CiteertitelJIN 2018/172
SamenvattingBestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)FMMU Advies B.V. (opvolger van Argonaut Advies B.V.) is bij het nemen van beslissingen op verzoeken om toekenning van een hoog pkb een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb. Hieruit vloeit voort dat de beslissing van FMMU op de aanvraag van appellante om toekenning van een hoog pkb en de beslissing op het verzoek om heroverweging, moeten worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, van de Awb, waartegen respectievelijk bezwaar en beroep openstond. De in het Indicatieprotocol neergelegde toekenningscriteria gaan de grenzen van een redelijke beleidsbepaling niet te buiten.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2018
CiteertitelJIN 2018/173
SamenvattingBesluit, Rechtsgevolg, Termijnoverschrijding verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank dat de brief van 30 december 2014 een besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Met deze brief is de rechtsverhouding, beŽindiging pgb, tussen partijen gewijzigd en deze brief is gericht op rechtsgevolg. Verschoonbare termijnoverschrijding vanwege de onduidelijkheid over het besluitkarakter van die brief en het mede daardoor ontbreken van een rechtsmiddelenclausule onder deze brief. Appellant dient alsnog een inhoudelijke beslissing op het bezwaar van betrokkene te nemen.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:871
Artikel aanvragenVia Praktizijn