Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-10-2018
Aflevering 10
RubriekGastcolumn
TitelDe Brabantse beleidsregels PAS: goed voorbeeld doet goed volgen?
CiteertitelTBR 2018/149
SamenvattingIn deze column gaat de auteur in op de wijziging van de beleidsregels van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot toedeling van ontwikkelingsruimte als bedoeld in het PAS.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Klimaatwet - de meest ambitieuze of de meest minimalistische ter wereld?
CiteertitelTBR 2018/150
SamenvattingIn dit artikel geeft de auteur een kritische beschouwing van het recent gepresenteerde voorstel Klimaatwet. De aanleiding, totstandkoming, het instrumentarium en de verhouding tot klimaatwetgeving in andere landen komen aan de orde.
Auteur(s)Ch.W. Backes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verdeling van de rechten en plichten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in de Aedes model D&B/DBM overeenkomst voor woningcorporaties
CiteertitelTBR 2018/151
SamenvattingCentraal in deze bijdrage staan de twee modelovereenkomsten die Aedes heeft opgesteld voor geïntegreerde contracten en de verdeling van de rechten en plichten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in deze modelovereenkomsten.
Auteur(s)J.E. van der Werff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMedeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop? (Deel 2)
CiteertitelTBR 2018/152
SamenvattingDit artikel is het tweede deel in een tweeluik over meerzijdige verantwoordelijkheid in de bouw. In het eerste deel (TBR 2018/87) is de verdeling van verantwoordelijkheid van opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer en directievoerder verkend. In dit deel worden enkele complicaties rondom aansprakelijkheid verder uitgewerkt.
Auteur(s)A.L.M. Keirse , B.J. Broekema-Engelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe slagingskans van een beroep op § 16 lid 7 UAV-GC 2005 en § 14 lid 8 UAV
CiteertitelTBR 2018/153
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op een beroep op vertragingskosten vanwege stilstand van het werk en §16 lid 7 UAV-GC en §14 lid 8 UAV.
Auteur(s)T.L. de Leeuwe
LinkVolledige tekst artikel (rozemond.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2018/154
SamenvattingDeze jaarlijks verschijnende kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie (Hof) zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018. De kroniek is geschreven door mr. E. Verweij, mr. I.A.F. Hendriksen, mr. S.J. Petiet en mr. D.C. Orobio de Castro. Kronieken van voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift.
Auteur(s)E. Verweij , I.A.F. Hendriksen , S.J. Petiet , D.C. Orobio de Castro
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelPar. 44 UAV-GC 2005: een voorstel tot wijziging
CiteertitelTBR 2018/155
SamenvattingPar. 44 lid 1 UAV-GC 2005 geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin de aannemer recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnverlenging. Par. 44 lid 5 UAV-GC 2005 bepaalt dat, indien een van de in par. 44 lid 1 genoemde omstandigheden zich voordoet, de aannemer recht heeft op vergoeding van alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Dit artikel, van mr. W.J.M. Herber, gaat over de vraag of terecht is dat de aannemer in zo’n geval recht heeft op vergoeding van een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico, hierna ook aangeduid als staartkosten.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelNationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten.
CiteertitelTBR 2018/156
SamenvattingDeze recensie gaat in op het proefschrift Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten. In dat onderzoek wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van nationaal planologisch beleid en de doorwerking ervan bij de kantorenmarkt en de markt voor winkelvastgoed.
Auteur(s)F.A.M. Hobma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelEnquête Instituut voor Bouwrecht: een impressie
CiteertitelTBR 2018/157
SamenvattingIn deze mededeling bespreekt de auteur de recent door het IBR gehouden enquête.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 05-09-2018
CiteertitelTBR 2018/158
SamenvattingBestemmingsplan Barneveld
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Verzamelherziening Buitengebied 2012" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 12-09-2018
CiteertitelTBR 2018/159
SamenvattingAfwijzing verzoek gevolg geven aan uitwerkingsplicht in WRO-bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] tot uitwerking van de bestemming "Wonen-uit te werken" zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Gommerwijk West-West" (hierna: het plan) afgewezen.
AnnotatorJ.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-09-2018
CiteertitelTBR 2018/160
SamenvattingBestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord, Zandvoort
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Nieuw Noord" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-09-2018
CiteertitelTBR 2018/161
SamenvattingBouwstop Cranendonck
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2017 heeft het college geweigerd aan [belanghebbende] een bouwstop op te leggen en handhavingsmaatregelen te treffen vanwege bouwwerkzaamheden op het perceel [locatie 1] te Budel, gemeente Cranendonck (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelTBR 2018/162
SamenvattingBelanghebbende bouwplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2015 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van de appartementen [locatie 1] en [locatie 2] te Amsterdam. [belanghebbende] heeft op 8 augustus 2015 verzocht om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van het pand [locatie 3]. [appellant] woont op [locatie 4], de begane grond van het pand. [appellant] vreest dat de balkons zullen leiden tot een vermindering van de lichtinval in zijn woning en de achtergelegen tuin en een vermindering van de privacy.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 21-12-2017
CiteertitelTBR 2018/163
SamenvattingGrensgebied van geschiloplossing en wezenlijke wijzigingen I
Samenvatting (Bron)Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst die tot stand is gekomen als resultaat van een gunningsbeslissing na een aanbestedingsprocedure. Vordering afgewezen. Geen wezenlijke wijziging. Aanbestedende dienst handelt binnen de grenzen van de contractuele mogelijkheden.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:15465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 25-04-2018
CiteertitelTBR 2018/164
SamenvattingGrensgebied van geschiloplossing en wezenlijke wijzigingen II
Samenvatting (Bron)Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de winnaar van een aanbestedingsprocedure vanwege tekortkomingen. Eiseres heeft geen belang bij haar vordering, want na ontbinding zal geen heraanbesteding van de opdracht plaatsvinden. De voorzieningenrechter overweegt ten overvloede dat Rijkswaterstaat met het treffen van een regeling met zijn contractspartner, om de tekortkomingen te compenseren, het gelijkheidsbeginsel zal schenden.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:4940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Den Haag 08-05-2018
CiteertitelTBR 2018/165
SamenvattingUitleg van een (oude) splitsingsakte
Samenvatting (Bron)Appartementsrecht. VvE-zaak. Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud. Geen nietigheid ex art 2:14 BW. Niet de weg gevolgd van art 5:130 BW.
AnnotatorM.C.E. van der Vleuten
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:1007
Artikel aanvragenVia Praktizijn