AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 12-10-2018
Aflevering 38
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 25-07-2018, C-164/17
CiteertitelAB 2018/359
SamenvattingBeoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een beschermd gebied
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 juli 2018.#Edel Grace en Peter Sweetman tegen An Bord Pleanala.#Verzoek van de Supreme Court (Ierland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna - Artikel 6, leden 3 en 4 - Beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een beschermd gebied - Plan of project dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor, het beheer van het gebied - Project voor een windmolenpark - Richtlijn 2009/147/EG - Behoud van de vogelstand - Artikel 4 - Speciale beschermingszone (SBZ) - Bijlage I - Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) - Geschikte habitat die in de loop der tijd wijzigt - Tijdelijke of permanente afneming van benodigd land - Maatregelen die deel uitmaken van het project om ervoor te zorgen dat de omvang van het gebied dat daadwerkelijk geschikt is om als natuurlijke habitat van de soort te fungeren, gedurende de looptijd van het project niet wordt verminderd of zelfs kan toenemen.#Zaak C-164/17.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2018:593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-08-2018
CiteertitelAB 2018/360
SamenvattingVestiging crematorium
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft het college van b&w de aanvraag van Grocon op grond van artikel 53 van de Wet op de lijkbezorging (hierna: de Wlb) voor de vestiging van een crematorium op het perceel Baardmeesweg 15E te Zeewolde afgewezen.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-08-2018
CiteertitelAB 2018/361
SamenvattingMet vergiet als hoofdbedekking op identiteitskaart?
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 7 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen de aanvragen van [appellante] om een identiteitskaart en een rijbewijs afgewezen. [appellante] is lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster en belijdt het pastafarisme. Het vergiet dat zij in het openbaar altijd op haar hoofd heeft, is voor pastafari's een heilig object, dat wordt gedragen om het Vliegend Spaghettimonster te eren. [appellante] heeft een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd, waarbij zij pasfoto's heeft overgelegd waarop zij met een vergiet als hoofdbedekking staat afgebeeld. De burgemeester heeft de aanvragen afgewezen omdat de pasfoto's niet voldoen aan de acceptatiecriteria volgens de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001.
AnnotatorG. Boogaard , J. Uzman
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-08-2018
CiteertitelAB 2018/362
SamenvattingVerblijfsvergunning asiel niet in behandeling genomen.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 4 oktober 2017 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen niet in behandeling genomen.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelAB 2018/363
SamenvattingVerwijdering sollicitantenlijst van de markt op het Waterlooplein
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2015 heeft het college de plaats van [appellant] op de sollicitantenlijst van de markt op het Waterlooplein doorgehaald.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelAB 2018/364
SamenvattingVergunning windpark
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2016 heeft het college aan Raedthuys Windenergie B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. (hierna: Raedthuys en andere) een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-07-2018
CiteertitelAB 2018/365
SamenvattingHerziening en terugvordering kinderbijslag
Samenvatting (Bron)Herziening en terugvordering kinderbijslag. Er is geen sprake van een nauwe en exclusieve relatie tussen betrokkene en [naam broer] , zodat geen sprake is van een pleegkind als bedoeld in artikel 4 van de AKW. Ook werd [naam broer] in deze periode niet door betrokkene verzorgd. Vaststelling hoogte boete wegens het niet nakomen van de inlichtingenverplichting.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-08-2018
CiteertitelAB 2018/366
SamenvattingBoete wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 5:25i, tweede lid en artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet financieel toezicht.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Boete wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 5:25i, tweede lid en artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet financieel toezicht. Informatie als bedoeld in artikel 5:53 van de Wet financieel toezicht (koersgevoelige informatie) niet volledig openbaar gemaakt.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-08-2018
CiteertitelAB 2018/367
SamenvattingBoete wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet financieel toezicht.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Boete wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet financieel toezicht. Boete wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 5:25i, tweede lid van de Wet financieel toezicht onterecht.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:401
Artikel aanvragenVia Praktizijn