Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-10-2018
Aflevering 7478
RubriekRedactioneel
TitelBestuurlijke boete(doening) nodig?
CiteertitelGst. 2018/132
SamenvattingSinds een jaar of dertig heeft het instrument van de bestuurlijke boete een steeds hogere vlucht genomen. Het verkeersrecht is natuurlijk al lang grotendeels uit het strafrecht getild en ook in het socialezekerheidsrecht is die beweging, zij het enigszins zigzaggend, al geruime tijd aan de gang. De vraag is natuurlijk of dit een goede ontwikkeling is. Den Haag lijkt deze opvatting alvast wel bijna kritiekloos te omarmen. Is dit ongebreidelde enthousiasme terecht?
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpenbaarheid van bestuur en intergemeentelijke samenwerking: Hoe zit het nu eigenlijk?
CiteertitelGst. 2018/133
SamenvattingSamenwerking en uitbesteding van overheidstaken neemt toe, vooral ook sinds de decentralisaties in het kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Participatiewet: dringende redenen (deel 2)
CiteertitelGst. 2018/134
SamenvattingIn de Participatiewet is het begrip ‘dringende redenen’ meerdere malen opgenomen. Zo kan een betrokkene die niet tot de kring van rechthebbenden behoort wegens zeer dringende redenen toch een succesvolle aanvraag doen voor (bijzondere) bijstand of kan bij het bestaan van dringende redenen worden afgezien van de terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand of het opleggen van een maatregel of boete.
Auteur(s)H. Nummerdor-Buijs , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-02-2018
CiteertitelGst. 2018/135
SamenvattingBestemmingsplan in strijd met gemeentelijk beleid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenhof" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-05-2018
CiteertitelGst. 2018/136
SamenvattingBeroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft naar aanleiding van de aangehechte uitspraak van de Afdeling van 20 maart 2017 met zaaknummer 201700809/1/R2 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit door de raad tot de vaststelling van een bestemmingsplan voor het in de uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1582, onder III.o van de beslissing genoemde planonderdeel.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelGst. 2018/137
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2017 heeft het college geweigerd aan BruZan Projecten B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van 34 woonstudios aan de Stationsweg 15 te Leeuwarden en het veranderen van een uitweg.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-05-2018
CiteertitelGst. 2018/138
SamenvattingOmgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van vlonders
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2016 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 18 vlonders met een totale oppervlakte van 1.062 m2 op het perceel [locatie] te Meliskerke.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelGst. 2018/139
SamenvattingVergoeding van schade door verzakking van voorgevel van woning en schuur
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2016 heeft het dagelijks bestuur een verzoek om schadevergoeding van [appellant] afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelGst. 2018/140
SamenvattingOpheffen opgelegde last onder dwangsom dan wel het in te vorderen bedrag verminderen dan wel de inning van de dwangsom opschorten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2016 heeft het college geweigerd de op 18 januari 2013 aan [appellante] opgelegde last onder dwangsom op te heffen dan wel het in te vorderen bedrag te verminderen dan wel de inning van de dwangsom op te schorten. Het verzoek om het reeds door [appellante] betaalde bedrag terug te storten is eveneens afgewezen.
AnnotatorM.H.W. Bodelier
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-08-2018
CiteertitelGst. 2018/141
SamenvattingHuisvesting van vergunninghouders in wier huisvesting in het daarbij aangegeven kalenderhalfjaar voorzien zal moeten worden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2017 heeft het college van GS van Groningen besloten per direct over te gaan tot indeplaatsstelling van het college van Delfzijl voor de uitvoering van de resttaakstelling 2016-1 voor de huisvesting van vergunninghouders. Het college van GS heeft een besluit tot indeplaatsstelling genomen, omdat het college van Delfzijl niet heeft voldaan aan artikel 28 van de Huisvestingswet. Het college van Delfzijl heeft geen zorg gedragen voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling voor de eerste helft van 2016 (de taakstelling 2016-1). Met het besluit tot indeplaatsstelling kan het college van GS namens het college van Delfzijl voorzien in het voldoen aan de resterende taakstelling ten laste van de gemeente Delfzijl.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 15-08-2018
CiteertitelGst. 2018/142
SamenvattingCriteria op grond waarvan een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb kan worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Criteria op grond waarvan een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb kan worden aangemerkt. FMMU voldoet aan het inhoudelijke vereiste en het financiële vereiste. Afwijzing aanvraag om een hoog persoonlijk kilometer budget. Appellante wordt terecht in staat geacht om met de trein te reizen, al dan niet met begeleiding of hulpmiddelen.
AnnotatorN. Jak
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2554
Artikel aanvragenVia Praktizijn