SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 15-04-2005
Aflevering 4
TitelPartners in Europa, de Euro-CAO
CiteertitelSMA 2005, 151
SamenvattingIn 2000 spraken de leiders van de - toen nog 15 - lidstaten van de Europese Unie in Lissabon af dat, als het aan hen ligt, Europa in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld is, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere samenhang.
Auteur(s)P.F. van Loo
Pagina151-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKabinetsvoorstel WW: wie B zegt moet ook A zeggen
CiteertitelSMA 2005, 154
SamenvattingIn december 2004 heeft het kabinet een opmerkelijk voorstel aan de SER ter advisering voorgelegd. Het voorstel komt erop neer dat het huidige art. 24 lid 2 onder b WW (de zogenaamde 'B-grond' van verwijtbare werkloosheid) grotendeels geschrapt wordt, onder handhaving van het huidige art. 24 lid 2 onder a WW (de zogenaamde 'A'-grond van verwijtbare werkloosheid). Het kabinet hoopt hiermee een einde te kunnen maken aan de pro forma-problematiek. De auteur vraagt zich af of, indien men de oplossing van de pro forma-problematiek wenst te zoeken in het aanpassen van de eisen die de WW aan de werknemer stelt, volstaan kan en mag worden met het schrappen van alleen (een deel van) de B-grond.
Auteur(s)R.L. van Heusden
Pagina154-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInterne flexibiliteit bij universiteiten
CiteertitelSMA 2005, 167
SamenvattingDe onderstaande bijdrage is een vervolgartikel in de reeks over interne flexibilisering die in het juli/augustusnummer 2003 van Sociaal Maandblad Arbeid van start ging met het openingsartikel van de redactieleden Nagelkerke, Plessen en Wilthagen, getiteld 'Interne flexibilisering: 'Wie trekt er aan de touwtjes?'. De auteurs Brouwer en Ter Meulen gaan in deze bijdrage in op de wijze waarop in het wetenschappelijk onderwijs aan interne flexibiliteit vorm wordt gegeven.
Auteur(s)H.J. Brouwer , G.H.J. ter Meulen
Pagina167-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe filosofische inspiratie van M.G. Levenbach
CiteertitelSMA 2005, 175
Samenvatting1. Inleiding
2. Werk en persoon van Levenbach
3. De Amersfoortse School
4. G.W.F. Hegel
5. Zijn er sporen van genoemde inspiratiebronnen in het werk van Levenbach aanwijsbaar?
6. Sporen van de filosofische inspiratie in het leven?
7. Een paar woorden tot besluit.
Auteur(s)I.P. Asscher-Vonk
Pagina175-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 24-11-2004, Rolnummer 0300545
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingConcurrentiebeding. (NJF 2005, 43).
Samenvatting (Bron)Partijen zijn verdeeld omtrent de vraag of het non-concurrentiebeding, als bedoeld in r.o. 2 onder (iv), hierna te noemen het non-concurrentiebeding, tussen RVS en RVS Schadeverzekering N.V. enerzijds en [geÔntimeerde] anderzijds gelding heeft.
Pagina189-189
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AR6442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 21-04-2004, 57666 HAZA 03-1132
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingCAO. Ziekte. Loon. Competentie.
Samenvatting (Bron)beroepsfout advocaat. proportionele aansprakelijkheid
Pagina189-189
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2004:AR7036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 08-12-2004, 57666 HAZA 03-1132
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingCAO. Ziekte. Loon. Competentie.
Samenvatting (Bron)Advocaat verzuimt tijdig zaak aanhangig te maken bij Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf. Schatting van de kans op een voor eiseres gunstig resultaat. Kans wordt geschat op nihil.
Pagina189-189
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2004:AR7032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 08-12-2004, 187786/KGZA 04-1186
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingStaking. Vakvereniging. (NJF 2005, 55).
Samenvatting (Bron)Arriva is een busmaatschappij. Zij dient in verband met verminderde subsidie haar dienstregeling aan te passen. Een deel van het personeel wordt daardoor overtallig. De bonden eisen dat geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden en hebben om die reden een staking uitgeroepen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de staking rechtmatig is.
Pagina189-189
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2004:AR7826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2004, C-256/01
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. Gezagsverhouding. (Allonby tegen ELS). (NJ 2005, 48).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof van 13 januari 2004. # Debra Allonby tegen Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional en Secretary of State for Education and Employment. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers - Rechtstreekse werking - Begrip werknemer - Vrouwelijke zelfstandige docent die bij veronderstelling gelijkwaardig werk verricht als mannelijke loontrekkende docenten in dezelfde hogeschool, maar op basis van overeenkomst met derde vennootschap - Uitsluiting van zelfstandige docenten van recht op aansluiting bij bedrijfspensioenregeling. # Zaak C-256/01.
Pagina189-189
UitspraakECLI:EU:C:2004:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Delft, 22-04-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingBedrijfsongeval. (Prg. 2005, 15).
Pagina189-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Tiel, 01-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 189
SamenvattingGelijke behandeling. Ontslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. (Prg. 2005, 16).
Pagina189-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 27-10-2004, 64687 / KG ZA 04-241
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingDienstbetrekking echtpaar. Dienstwoning. (Prg. 2005, 20).
Samenvatting (Bron)In de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst was de verplichting opgenomen tot het bewonen van een dienstwoning. Na het beŽindigen van die arbeidsovereenkomst en het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst per 1 maart 2003 is de verplichting om in die woning te wonen niet meer opgenomen. In de brief van 3 september 2003 tot opzegging van de woning is uitdrukkelijk vermeld dat het voor de nieuwe functie vanaf 1 maart 2003 niet meer noodzakelijk was in de directe nabijheid van het bedrijf te wonen. Op grond van die feiten voldoende aannemelijk dat de woning niet meer is aan te merken als dienstwoning en dat vanaf 1 maart 2003 de bepalingen van het huurrecht woonruimte van toepassing zijn en gedaagden huurbescherming genieten. Vordering tot ontruiming afgewezen.
Pagina190-190
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2004:AR4727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 06-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling. (Prg. 2005, 21).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Bergen op Zoom, 25-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Loon. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/17).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Hilversum, 08-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingFunctiewijziging. Ouderschapsverlof. (JAR 2005/18).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 17-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Ontslag op staande voet. Bewijs. (JAR 2005/19).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 12-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingGezagsverhouding. Opzegging. Verjaring. (JAR 2005/20).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sittard-Geleen, 08-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ongewenste intimiteiten. Schadeloosstelling. Onderwijs. (Van HŲvell tegen Westerflier). (JAR 2005/21).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 15-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntslag op staande voet. Concurrentiebeding. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Boete. Gefixeerde schadevergoeding. (JAR 2005/22).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 21-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingLoon. Ziekte. (JAR 2005/23).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 17-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Ziekte. Loon. (JAR 2005/24).
Pagina190-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 22-12-2004, 108067 / KG ZA 04-630
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntslag op staande voet. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/26).
Samenvatting (Bron)Vordering tot wedertewerkstelling in kort geding wordt toegewezen op grond van belangenafweging en handelwijze werkgever.
Pagina190-190
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2004:AR8052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2004, C0301442/HR
CiteertitelSMA 2005, 190
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Goed werkgeverschap. Schadeloosstelling. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Vordering schade naast ontbindingsbeschikking (exclusiviteit)
Pagina190-191
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AR7493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-12-2004, KG C0400937/HE
CiteertitelSMA 2005, 191
SamenvattingBepaalde tijd. Opzegging. Loon. Bewijs.
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 191
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling. (Van Ree tegen Damco). (JAR 2005/30).
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 191
SamenvattingCAO. Reiskosten. (Tamimy tegen CSU). (JAR 2005/31).
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 191
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. (Hertel tegen Van der Lugt). (JAR 2005/32).
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 29-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 191
SamenvattingPensioen. Zwangerschap. Gelijke behandeling.

(Mayer tegen VBL).
Pagina191-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Bestuur Centrale Organisatie Werk en Inkomen, 29-11-2004, 2004003001-PL
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Deeltijdarbeid. Bepaalde tijd.
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 15-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Dringende reden. Concurrentie. (JAR 2005/35).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 17-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingCAO. Loon. Gelijke behandeling. (JAR 2005/36).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Bergen op Zoom, 25-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingBepaalde tijd. Proeftijd. Toepasselijk recht. Competentie. (JAR 2005/37).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Eindhoven, 12-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Competentie. (JAR 2005/38).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 07-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingDirecteur. Competentie. (JAR 2005/39).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 04-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. (JAR 2005/40).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Schiedam, 07-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. (JAR 2005/41).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sneek, 15-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingAfroepovereenkomst. Loon. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/42).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 27-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingAfroepovereenkomst. Deeltijdarbeid. (JAR 2005/43).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 29-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingDetachering in buitenland. Toepasselijk recht. Opzegging. Loon. (JAR 2005/44).
Pagina192-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 04-01-2005, 2004/268
CiteertitelSMA 2005, 192
SamenvattingConcurrentiebeding. Dringende reden. Goed werkgeverschap.
Pagina192-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 11-01-2005, 2004/40
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer/werkgever.
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingOpzegging. Ziekte. Ontbinding gewichtige redenen. Bewijs. Verjaring. (PR Bouw tegen Timmers). (JAR 2005/48).
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingOntslag op staande voet. (Nijzink tegen Kubra). (JAR 2005/49).
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte. Gefixeerde schadevergoeding. (Ouled L'Kadi tegen AH). (JAR 2005/50).
Pagina193-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2004, C03/204HR
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingLoon. Ziekte. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

(Frans Maas tegen FNV).
Samenvatting (Bron)24 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/204HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. T. Scholtus, t e g e n ALBERT HEIJN B.V., gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina193-193
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR5402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 27-01-2005, C-188/03
CiteertitelSMA 2005, 193
SamenvattingCollectief ontslag. Opzegging.

(Junk / KŁhnel).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2005.#Irmtraud Junk tegen Wolfgang Kuhnel.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Berlin - Duitsland.#Richtlijn 98/59/EG - Collectief ontslag - Raadpleging van werknemersvertegenwoordigers - Kennisgeving aan bevoegde overheidsinstantie - Begrip "ontslag" - Tijdstip van ontslag.#Zaak C-188/03.
Pagina193-194
UitspraakECLI:EU:C:2005:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 18-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingGelijke behandeling. Zwangerschap. (Land Brandenburg tegen Sass). (JIN 2005/48).
Pagina194-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Goed werkgeverschap. (Vermeulen tegen Douwe Egberts). (JIN 2005/49).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/215HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/243HR
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingCAO. Reiskosten. (Tamimy tegen CSU). (JIN 2005/50).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/243HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n CSU SCHOONMAAK B.V., handelende onder de naam CSU Total Care B.V., gevestigd te Uden, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR1049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth tegen Groot). (JIN 2005/51).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/264HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DIOSYNTH B.V., gevestigd te Oss, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 29-12-2004, AWB 04/1209
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Ontbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Verwijtbare werkloosheid; gelijkheidsbeginsel; bedrijfseconomische redenen; anciŽnniteitsbeginsel.
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AR8770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingBuitenlandse werknemer. (JIN 2005/56).
Pagina194-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 22-12-2004, 108067 / KG ZA 04-630
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingOntslag op staande voet. Goed werkgeverschap. (JIN 2005/56).
Samenvatting (Bron)Vordering tot wedertewerkstelling in kort geding wordt toegewezen op grond van belangenafweging en handelwijze werkgever.
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2004:AR8052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 08-12-2004, 187786/KGZA 04-1186
CiteertitelSMA 2005, 194
SamenvattingStaking. Vakvereniging. (JIN 2005/57).
Samenvatting (Bron)Arriva is een busmaatschappij. Zij dient in verband met verminderde subsidie haar dienstregeling aan te passen. Een deel van het personeel wordt daardoor overtallig. De bonden eisen dat geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden en hebben om die reden een staking uitgeroepen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de staking rechtmatig is.
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2004:AR7826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelF.J.L. Pennings, Nederlands socialezekerheidsrecht in een internationale context
CiteertitelSMA 2005, 197
Auteur(s)S. Geenen
Pagina197-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn