Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 22-11-2018
Aflevering 11
RubriekGastcolumn
TitelHijsongeval Alphen aan den Rijn. Hoe omgevingsveiligheid te regelen?
CiteertitelTBR 2018/168
SamenvattingIn deze gastcolumn wordt, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en onderzoek van IBR, ingegaan op de vraag of omgevingsveiligheid bij een centrale partij in het bouwproces neergelegd kan worden, en hoe dat vormgegeven moet worden.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet onderscheid tussen mitigatie en compensatie anno 2018
CiteertitelTBR 2018/169
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de Afdelingsuitspraken Windpark Frysl‚n en Blankenburgverbinding en het Europese arrest Grace en Sweetman en hun betekenis voor mitigatie en compensatie. Hierbij gaat het primair om de vraag of de uitspraken van de Afdeling in lijn zijn met de jurisprudentie van het Hof.
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bodem van de fysieke leefomgeving. De Aanvullingswet bodem in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2018/170
SamenvattingIn dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de systematiek en instrumenten voor bodembeleid zoals neergelegd in de Aanvullingswet bodem bij de Omgevingswet. De relatie tot de kerninstrumenten van de Omgevingswet, de bodeminstrumenten en het overgangsrecht komen aan de orde.
Auteur(s)M.C. Brans , C.M. Grobben
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe 110e verjaardag van de eerste uitspraak van de Raad van Arbitrage. Het scheidsgerecht verricht al direct baanbrekend werk
CiteertitelTBR 2018/171
SamenvattingHet is in oktober 2018 110 jaar geleden dat de Raad van Arbitrage haar eerste advies gaf, hetgeen derhalve de start markeert van bouwarbitrage in Nederland. Om die reden is het eerste advies wederom gepubliceerd en van commentaar voorzien.
Auteur(s)Y.R.R.R. de Mul
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
CiteertitelTBR 2018/172
SamenvattingIn deze kroniek worden de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts in de periode 1 juli 2017-1 juli 2018 besproken.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooijen , J.C. Binnerts , L. Knoups
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelAcceptatie en Wijzigingen: een ongelukkig huwelijk
CiteertitelTBR 2018/173
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op wijziging van een of meerdere eisen van de overeenkomst en de noodzaak dit verzoek ter acceptatie voor te leggen en dat acceptatie van dat verzoek noodzakelijk is voor wijziging.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelTBR 2018/174
SamenvattingBestemmingsplan en omgevingsvergunning Kaag en Braassem
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1] en [locatie 2] te Woubrugge" vastgesteld. Daarbij is het besluit van 27 september 2016 van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, kenmerk PZH-2016-566422823, tot ontheffingverlening van de Verordening Ruimte 2014 betrokken.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelTBR 2018/175
SamenvattingKwalificatie dakvlonder als bouwwerk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00 ineens gelast de houten vlonder en het dakluik op het dak van het achterhuis van het pand [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden en het gebruik van het dak als dakterras te beŽindigen en beŽindigd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelTBR 2018/176
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 17 mei 2017 (hierna: tussenuitspraak) heeft de Afdeling het college opgedragen om binnen zestien weken na verzending van die uitspraak een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen en dit besluit aan De Lunet en de Afdeling toe te zenden. De Afdeling heeft daarbij overwogen dat het vanwege de gebreken die kleven aan de twee door Ten Have Advies v.o.f. (hierna: Ten Have) opgestelde adviezen die het college aan eerder genomen besluiten op bezwaar ten grondslag heeft gelegd, in de rede ligt dat het college een andere deskundige verzoekt advies aan hem uit te brengen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 21-09-2018
CiteertitelTBR 2018/177
SamenvattingBodembestanddelen uiterwaarden IJssel
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Vergoeding voor meerwaarde grond wegens aanwezigheid van bruikbare bodembestanddelen. Moet bij die vergoeding rekening worden gehouden met de kosten van voor winning van die bodembestanddelen noodzakelijke werkzaamheden, als die werkzaamheden hoe dan ook verricht moeten worden voor de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt? Eliminatieregel (art. 40c Ow). Is sprake van bijzondere geschiktheid van de onteigende gronden?
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 07-07-2017, 35.335
CiteertitelTBR 2018/178
SamenvattingBuitengerechtelijke ontbinding aannemingsovereenkomst door opdrachtgeefster ex artikel 6:265 BW (de aan de rechter/arbiter voorbehouden anticipatieve ontbinding ex artikel 7:756 BW is niet aan de orde). Veel kwesties waren nog in discussie tus-sen partijen. Er lagen plannen van aanpak die opdrachtgeefster niet naast zich neer mocht leggen. Er was nog geen sprake van vaststaande tekortkomingen. Arbiters zijn daarom primair vanoordeel dat aanneemster ten aanzien van de gestelde ge-breken in de nakoming, op de datum van ontbinding niet in verzuim verkeerde. Daarenboven rechtvaardigen de door opdrachtgeefster aangedragen ontbindings-gronden niet de, zonder meer voorzienbare, aanzienlijke gevolgen van de ontbin-ding kort voor de contractuele opleveringsdatum. De overeenkomst is daarom onte-recht ontbonden. Gelet op het gegeven dat opdrachtgeefster het werk feitelijk heeft laten afmaken door derden, is sprake van opzegging van de overeenkomst ex para-graaf 14 lid 7 UAV 2012, waarbij een ander afrekeningsregime geldt. Bespreking van het meer-/minderwerk en afrekening ex paragraaf 14 lid 10 UAV 2012 in con-ventie. Opdrachtgeefster heeft in dat kader niet in conventie een beroep gedaan op verrekening van kosten voor herstel van vermeende gebreken. Afwijzing van de, op de ontbinding gegronde, reconventionele vorderingen tot vergoeding van onder andere kosten voor de afronding van het werk door derden, herstelkosten ver-meende gebreken en exploitatieschade.
AnnotatorR.J. Kwaak
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelHoge Raad 05-10-2018
CiteertitelTBR 2018/179
SamenvattingNieuw vervaardigd goed of btw-bouwterrein of een levering tijdens de bouwfase
Samenvatting (Bron)Overdrachtsbelasting; art. 15, lid 1, letter a, Wet belastingen van rechtsverkeer; art. 11, lid 1, letter a, 1į, en lid 3, aanhef en letter b, Wet op de omzetbelasting; levering van een oud gebouw dan wel van een vervaardigd gebouw of gedeelte daarvan vůůr de eerste ingebruikneming?
AnnotatorM.A. Bonthuis-Broekman
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1866
Artikel aanvragenVia Praktizijn