Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 23-11-2018
Aflevering 12
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 22-08-2018
CiteertitelJB 2018/168
SamenvattingAfwijzing verzoek om nadeelcompensatie, Gestelde schade door Tracťbesluit en feitelijke werkzaamheden, Absolute competentie, Wijziging jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de minister een verzoek van H.I.M. om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van het Tracťbesluit "Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den-Dungen" afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 29-08-2018
CiteertitelJB 2018/169
SamenvattingAfwijzing aanvraag tot vestiging crematorium, Administratief beroep, karakter toetsing, Beroep, karakter toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft het college van b&w de aanvraag van Grocon op grond van artikel 53 van de Wet op de lijkbezorging (hierna: de Wlb) voor de vestiging van een crematorium op het perceel Baardmeesweg 15E te Zeewolde afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 12-09-2018
CiteertitelJB 2018/170
SamenvattingGeen besluit, Bestuurlijk rechtsoordeel, Ad hoc-loodsplicht, Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)In een e-mail van 14 juli 2016 heeft de hoofdingenieur-directeur vermeld dat het niet meer nodig is om aan [kapitein] van het [schip] een ad hoc-loodsplicht op te leggen voor het traject Zuider Stortemelk - haven Harlingen en vice versa, omdat de kapitein aan de in de beleidsregels opgenomen vereisten voldoet.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-09-2018
CiteertitelJB 2018/171
SamenvattingOmgevingsvergunning, Vellen boom, Bestuurlijk rechtsoordeel, Aanvraag, Verzoek, Geen belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 september 2016 heeft [appellante sub 1] het college verzocht om een bestuurlijk rechtsoordeel of een omgevingsvergunning vereist is voor het vellen van een boom die staat op gemeentegrond achter het perceel [locatie] te Boxmeer (hierna: de boom). Voor het geval dat het college van oordeel zou zijn dat een omgevingsvergunning is vereist, heeft [appellante sub 1] verzocht haar brief als een aanvraag om een omgevingsvergunning aan te merken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-09-2018
CiteertitelJB 2018/172
SamenvattingVergunning voor motorbrandstoffenverkooppunt, Energie-laadpunten (e-laadpunt), Relativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2017 heeft de minister aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (hierna: Shell) vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: de Wbr) verleend voor het wijzigen van de bij besluit van 23 maart 1977 verleende vergunning voor het maken, hebben en exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt op de verzorgingsplaats 'De Andel', gelegen langs rijksweg A12, nabij hmp 30,5 rechts. De wijziging betreft de realisatie van twee energie-laadpunten (hierna: e-laadpunten).
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelJB 2018/173
SamenvattingInvordering last onder dwangsom, Bijzondere omstandigheden, Afzien van invordering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de minister een door Zorghuis Alblasserwaard C.V. (hierna: Zorghuis) verbeurde dwangsom van 5.000,00 ingevorderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelJB 2018/174
SamenvattingBezwaar, Ontvankelijkheid, Aannemelijkheid verzending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2016 heeft het college bestuursdwang toegepast door het voertuig met kenteken [..-..-..] (hierna: het voertuig) weg te slepen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelJB 2018/175
SamenvattingAfwijzing verzoek om paaltjes op fietspaden te verwijderen, Belanghebbende, Aanvraag, Besluit, Ontvankelijkheid bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 november 2016 heeft het dagelijks bestuur gereageerd op een verzoek van [appellant] tot het verwijderen van paaltjes op fietspaden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelJB 2018/176
SamenvattingIntrekking erkenning voor APK-keuringen gedurende zes weken, Beleid, Bijzondere omstandigheden, Sanctie, -evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft de RDW de erkenning van Garage Paltrok voor het uitvoeren van algemene periodieke keuringen (hierna: APK) voor de categorie voertuigen tot en met 3500 kg met ingang van 22 augustus 2017 voor de duur van zes weken ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelJB 2018/177
SamenvattingGeheimhoudingsbeslissing, Verzoek beperkte kennisname, Informatie over technische bedrijfsvoering of productieproces, Persoonsgegevens, -geen bijzondere ~, Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Vermillion Energy Netherlands B.V., het college en [appellant sub 3] hebben beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de minister van 11 juli 2018 (kenmerk: DGETM-EO / 18120913).
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 29-08-2018
CiteertitelJB 2018/178
SamenvattingIn redelijkheid niet tot niet-ontvankelijkverklaring kunnen komen, Discretionaire bevoegdheid rechtbank.
Samenvatting (Bron)Beroepschrift bevatte geen gronden, ook niet binnen de vier weken, gegeven om verzuim te herstellen. Discretionaire bevoegdheid rechtbank om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Gelet op alle feiten en omstandigheden heeft de rechtbank het beroep in redelijkheid niet niet-ontvankelijk kunnen verklaren. Geen terugwijzing. Vanaf eind 2013 verrichtte appellant opdrachten als zelfstandige. In verband daarmee is de WW-uitkering met ingang van 4 december 2013 volledig beŽindigd. Appellant heeft daarom per 1 oktober 2016 zijn werkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van een beroep niet volledig beŽindigd. Op grond van artikel 8, derde lid, van de WW is daarom herkrijging van de hoedanigheid van werknemer niet mogelijk. Een gedeeltelijke herkrijging, zoals appellant voorstaat, is op grond van deze bepaling niet mogelijk. Uwv heeft terecht geweigerd de WW-uitkering van appellant met ingang van 1 oktober 2016 voort te zetten.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 04-09-2018
CiteertitelJB 2018/179
SamenvattingOnschuldpresumptie, Vrijspraak strafrechter.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Er zijn verzwegen werkzaamheden. Onschuldpresumptie.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 06-09-2018
CiteertitelJB 2018/180
SamenvattingTien dagen termijn, Buiten beschouwing laten stukken, Strijd met goede procesorde, Overwegend aandeel minister in vertrouwensbreuk.
Samenvatting (Bron)De Raad komt, anders dan de rechtbank, tot het oordeel dat de minister een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de vertrouwensbreuk/impasse die tot het ontslag heeft geleid. Dit aandeel is gelegen binnen de bandbreedte van 51 tot 65%. Appellant had, naast de aanspraak (garantie) op een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering ook een geldelijke compensatie moeten worden toegekend overeenkomstig de genoemde uitspraken van 28 februari 2013 naar een factor van 0,5.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-09-2018
CiteertitelJB 2018/181
SamenvattingProcesbelang, Toekomstige periode.
Samenvatting (Bron)Aanvraag voor vergoeding van de kosten van de aanschaf van een hond en de kosten van de training tot een PTSS-hulphond terecht afgewezen. Het in hoger beroep gepreciseerde standpunt van het college dat de toegevoegde waarde van een PTSS-hulphond voor zover die zou zijn gelegen in het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie onvoldoende is gebleken, vormt een toereikende grondslag voor het niet toekennen van de gevraagde maatwerkvoorziening.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-05-2018
CiteertitelJB 2018/182
SamenvattingHoorplicht tijdens bezwarenprocedure, Passeren gebrek.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:5 Awb. Artikel 6:22 Awb. Regeling nationale EZ-subsidies. Vroegefasefinanciering, vroegefasetraject.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-06-2018
CiteertitelJB 2018/183
SamenvattingVereisten bezwaarschrift, Verzuim en herstel.
Samenvatting (Bron)Bezwaarschrift dient een concrete grond te bevatten. Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Artikel 6:6, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-07-2018
CiteertitelJB 2018/184
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie), Connexiteit, Algemeen verbindend voorschrift.
Samenvatting (Bron)GLB. Aanwijzing dat bljvend grasland ecologisch kwetsbaat is. Vo. 1307/2013. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Verzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie). Connexiteit. Aanwijzing is een algemeen verbindend voorschrift.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-09-2018
CiteertitelJB 2018/185
SamenvattingFinancieel toezicht, Handhaving, Vorderen van inlichtingen, Verplichting tot medewerking.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Financieel toezicht. Vordering om (wilsafhankelijke) informatie, gevolgd door een last onder dwangsom aan een in het buitenland gevestigde onderneming. Het College is van oordeel dat AFM o.g.v. richtlijnconforme interpretatie van art. 1:74, 1e lid Wft bevoegd is om kopieŽn van stukken te vorderen voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van haar taak. Als enkel sprake is van het toezenden van inlichtingenvorderingen, lasten onder dwangsom en invorderingsbeschikkingen aan in het buitenland gevestigde rechtspersonen is van het uitoefenen van onderzoeksbevoegdheden in het buitenland geen sprake. Geen misbruik van bevoegdheid. In de lasten onder dwangsom ontbrak de restrictie dat wilsafhankelijke informatie niet mede zal worden gebruikt voor doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolging. Vernietiging van de aangevallen uitspraak.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:444
Artikel aanvragenVia Praktizijn