Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 01-12-2018
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelWie is Onze Minister die het aangaat?
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 95
SamenvattingIn dit redactioneel wordt naar aanleiding van de Invoeringswet omgevingsrecht verkend of de term ‘Onze Minister die het aangaat’ voldoende kenbaar maakt welke minister een bevoegdheid uit de wet kan inzetten. Aan het slot van deze bijdrage wordt de verdere inhoud van dit nummer van TO toegelicht.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina95-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: een rijke oogst aan vastgestelde en ontwerpregelgeving
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 99
SamenvattingIn deze terugkerende bijdrage wordt de stand van de stelselherziening omgevingsrecht toegelicht. Deze bijdrage ziet op de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2018.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina99-108
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchaarse rechten in het omgevingsrecht? Een tegenconclusie voor de rechtsontwikkeling
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 109
SamenvattingOp 6 juni 2018 verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over schaarse rechten bij ruimtelijke besluitvorming. Kern hiervan is dat een bestemmingsplan geen besluit is dat schaarse rechten toekent, terwijl een omgevingsvergunning slechts in bijzondere omstandigheden schaarse rechten toekent. Dit artikel betoogt dat de (vermeende) eigenaardigheden van het ruimtelijk bestuursrecht niet tot een uitzonderingspositie zouden moeten leiden wat betreft de toepasselijkheid van het door de Afdeling ontwikkelde verdelingsregime, maar juist tot een kritischer toepassing hiervan in dit ‘bijzondere’ rechtsgebied. Er is geen aanleiding om ruimtelijke besluitvorming wezenlijk anders te behandelen dan andere besluitvorming over de verdeling van schaarse rechten.
Auteur(s)C.J. Wolswinkel
Pagina109-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchaarse rechten bij gebiedsontwikkeling: de rol van beleid en grondeigendom
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 122
SamenvattingIn het kader van gebiedsontwikkeling wordt door overheden regelmatig op beleidsmatige gronden schaarste gecreëerd. Auteurs bespreken in het licht van de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven de beperkingen die in een dergelijk geval van toepassing zijn op planvorming, gronduitgifte en afspraken met gebiedsontwikkelaars.
Auteur(s)J.R. Vermeulen , C.N. van der Sluis
Pagina122-127
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEvenementenvergunning: is bij concurrerende aanvragen sprake van een schaarse vergunning?
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 128
SamenvattingIn deze bijdrage staat de vraag centraal of, en zo ja wanneer, een evenementenvergunning kan worden aangemerkt als een schaarse vergunning, en – bij een bevestigend antwoord op die vraag – hoe die schaarse evenementenvergunning dan moet worden verleend met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
Auteur(s)A. Drahmann
Pagina128-139
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEconomie en omgevingsrecht: schaarse vergunningen voor natuurlijke schaarste
CiteertitelTvO 2018, 3, p. 140
SamenvattingDe Dienstenrichtlijn bevat een opmerkelijke wetgevingshypothese voor het omgevingsrecht: dat schaarse vergunningen in het bijzonder geschikt zijn voor het management van schaarse natuurlijke hulpbronnen en dat deze door een selectie tussen gegadigden verdeeld moeten worden. Wat maakt schaarse vergunningen voor natuurlijke schaarste zo bijzonder? Deze bijdrage verkent deze hypothese in het licht van de economische theorie en een analyse van de betekenis van schaarste voor publieke rechten. Het resultaat is een economische blik op het omgevingsrecht en enkele reflecties op de rechtsontwikkeling van schaarse publieke rechten.
Auteur(s)O. Kwast
Pagina140-148
LinkVolledige tekst artikel (wetgevingswerken.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTotstandkoming, systeem en doelen van de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2018, 3
SamenvattingAangezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog enige tijd op zich laat wachten, heeft de uitgever in overleg met de redactie en de auteurs van het Handboek Omgevingswet en de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht besloten over te gaan tot voorpublicatie van een deel van de hoofdstukken en commentaren uit het handboek als openaccesspublicaties in de online van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. Dit is het eerste artikel uit die reeks.
Auteur(s)H.A. Oldenziel , H.W. de Vos
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn