Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-11-2018
Aflevering 7480
RubriekRedactioneel
TitelEen wet op de decentralisaties?
CiteertitelGst. 2018/154
SamenvattingVoor het einde van dit jaar hoopt de Staatscommissie parlementair stelsel (de commissie-Remkes) haar eindrapport op te leveren. Een voorproefje van wat ons wellicht te wachten staat, publiceerde de commissie onlangs in de vorm van een Tussenstand waarin de commissie mogelijke oplossingen schetst voor de eerder door haar in een Probleemverkenning gesignaleerde vraagstukken. De commissie heeft haar taak ruim opgevat.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
LinkVolledige tekst rapport (staatscommissieparlementairstelsel.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerenigbaar of onverenigbaar? Thatís the question!
CiteertitelGst. 2018/155
SamenvattingBegin dit jaar zijn in veel gemeenten weer nieuwe raadsleden beŽdigd en begin volgend jaar zal dat door herindelingen weer in een heel aantal gemeenten het geval zijn. Om tot raadslid toegelaten te worden moeten raadsleden aan een aantal eisen voldoen. Zo mogen zij geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekking hebben: in dat geval moeten zij of die betrekking laten vallen of zij moeten het raadslidmaatschap weigeren.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/156
SamenvattingAlleenstaande ouderkop
Samenvatting (Bron)Sinds 1 januari 2015 is de alleenstaande oudertoeslag in de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders vervallen. De ouder zonder partner heeft voor de kosten van zijn minderjarige kinderen aanspraak op een alleenstaande ouderkop op grond van de Wet op het kindgebonden budget. De wetgever heeft geen bewuste beslissing genomen om in verband met het koppelingsbeginsel de groep (alleenstaande) ouders met een niet rechtmatig in Nederland verblijvende partner uit te sluiten van de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop is voor deze groep ouders dan ook niet aan te merken als een aan de bijstand voorliggende voorziening in de zin van artikel 15, eerste lid van de PW en staat niet in de weg aan verlening van bijstand ter compensatie van het gemis van de alleenstaande ouderkop. De compensatie kan niet worden verleend in de vorm van bijzondere bijstand op grond van artikel 35, eerste lid, van de PW. Gelet op de inkomensterugval van deze groep met een bedrag van 20% van de gehuwdennorm is het bestaansminimum niet meer gegarandeerd en is sprake van een zeer bijzondere situatie als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de PW. Het college is daarom met toepassing van dit artikel in beginsel gehouden tot afstemming van de bijstand. Voor de wijze van afstemming dient het college de niet rechtmatig verblijvende partner niet als partner te beschouwen voor zover het de alleenstaande ouderkop betreft. Het college zal moeten beoordelen of de wel rechtmatig verblijvende partner in die situatie de alleenstaande ouderkop misloopt en daarvoor compensatie moeten bieden.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/157
SamenvattingAlleenstaande ouderkop
Samenvatting (Bron)Sinds 1 januari 2015 is de alleenstaande oudertoeslag in de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders vervallen. De ouder zonder partner heeft voor de kosten van zijn minderjarige kinderen aanspraak op een alleenstaande ouderkop op grond van de Wet op het kindgebonden budget. De wetgever heeft geen bewuste beslissing genomen om in verband met het koppelingsbeginsel de groep (alleenstaande) ouders met een niet rechtmatig in Nederland verblijvende partner uit te sluiten van de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop is voor deze groep ouders dan ook niet aan te merken als een aan de bijstand voorliggende voorziening in de zin van artikel 15, eerste lid van de PW en staat niet in de weg aan verlening van bijstand ter compensatie van het gemis van de alleenstaande ouderkop. De compensatie kan niet worden verleend in de vorm van bijzondere bijstand op grond van artikel 35, eerste lid, van de PW. Gelet op de inkomensterugval van deze groep met een bedrag van 20% van de gehuwdennorm is het bestaansminimum niet meer gegarandeerd en is sprake van een zeer bijzondere situatie als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de PW. Het college is daarom met toepassing van dit artikel in beginsel gehouden tot afstemming van de bijstand. Voor de wijze van afstemming dient het college de niet rechtmatig verblijvende partner niet als partner te beschouwen voor zover het de alleenstaande ouderkop betreft. Het college zal moeten beoordelen of de wel rechtmatig verblijvende partner in die situatie de alleenstaande ouderkop misloopt en daarvoor compensatie moeten bieden.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/158
SamenvattingMilieuzone
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2015 heeft het college het verkeersbesluit "Milieuzone Rotterdam" vastgesteld. Voorts heeft het college bij besluit van 16 november 2015 de Beleidsregels en het ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (hierna: Beleidsregels) vastgesteld.
AnnotatorW.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/159
SamenvattingOntgraven ten behoeve van een zwembad
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van een werk, te weten het ontgraven ten behoeve van een zwembad op het perceel [locatie 1] te Mheer (hierna: het perceel).
AnnotatorM. Feenstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelGst. 2018/160
SamenvattingDrank- en horecavergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2015 heeft de burgemeester besloten de aan [appellant] verleende drank- en horecavergunning (hierna: DHW-vergunning) en de aanwezigheidsvergunning voor twee speelautomaten per 26 oktober 2015 in te trekken.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-06-2018
CiteertitelGst. 2018/161
SamenvattingOpenbaarmaking van de verslagen van de hoorzittingen van de Klachtenadviescommissie van de NVWA
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellante] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-07-2018
CiteertitelGst. 2018/162
SamenvattingOntruiming gemeentegrond
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 12 september 2013 heeft het college aan [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] en aan [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de door hen in gebruik genomen gemeentegrond te ontruimen en op te leveren in zodanige staat dat deze geschikt is voor gebruik overeenkomstig de publieke bestemming. Voorts heeft het daarin gemeld dat de kosten voor de toepassing van bestuursdwang op hen worden verhaald.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelGst. 2018/163
SamenvattingNiet tijdig nemen van een besluit op verzoek om handhavend op te treden tegen bouwwerk dat niet conform vergunning is
Samenvatting (Bron)[appellant sub 2] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op zijn verzoek om handhavend op te treden.
AnnotatorC.J. IJdema
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2292
Artikel aanvragenVia Praktizijn