Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 12-12-2018
Aflevering 7481
RubriekRedactioneel
TitelJuridische jubilea en de zilveren Awb
CiteertitelGst. 2018/164
SamenvattingJuridische jubilea worden gevierd. In 2019 is het bijvoorbeeld een eeuw geleden dat de Hoge Raad het legendarische arrest Lindenbaum/Cohen wees. Vanaf dat moment was duidelijk dat handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid een onrechtmatige daad opleverde. Het arrest Guldemond/Noordwijkerhout werd in 2015 herdacht. De Hoge Raad liet er ruim honderd jaar geleden geen misverstand over bestaan dat de burgerlijke rechter in geschillen tussen overheid en burger bevoegd is. Het stellen van de schending van een burgerlijk recht of een schuldvordering is daartoe voldoende.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titelestuurlijke relatieproblemen, een opgelegde bruidsschat en een afgewezen vrijbrief
CiteertitelGst. 2018/165
SamenvattingMet de aanbieding van de Invoeringswet Omgevingswet aan de Tweede Kamer en de publicatie van de vier uitvoerings-AMvB’s zijn enkele belangrijke stukken uit de omvangrijke puzzel van het nieuwe omgevingsrecht gelegd. Daarmee wordt het beeld van het nieuwe stelsel weer wat scherper.
Auteur(s)F.P.C.L. Tonnaer
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 26-06-2018
CiteertitelGst. 2018/166
SamenvattingNiet gemeld mede-rekeninghouderschap
Samenvatting (Bron)Niet gemeld mede-rekeninghouderschap. De bewijslast dat betrokkene niet over saldo kon beschikken ligt niet op college maar op betrokkene. Hieraan is niet voldaan zodat terecht bijstand is ingetrokken en teruggevorderd.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelGst. 2018/167
SamenvattingAanwijzing als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2016, kenmerk DN&B/2016-043, heeft de staatssecretaris het gebied "Wierdense Veld" op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L206; hierna: Habitatrichtlijn).
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 17-07-2018
CiteertitelGst. 2018/168
SamenvattingTerugvordering bijstand
Samenvatting (Bron)Terugvordering bijstand in verband met ontvangen erfenis. Peildatum bij aanspraak vóór bijstandsverlening. Beroep op gelijkheidsbeginsel omdat andere gemeente interingsnorm hanteert slaagt niet. Geen dringende redenen.
AnnotatorF.M.E. Schulmer
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelGst. 2018/169
SamenvattingBijtincident hond
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2017 heeft de burgemeester van Roosendaal krachtens zijn bevoegdheid, neergelegd in artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet, de hond [naam] in beslag genomen ten einde haar te laten testen en eventueel te laten euthanaseren. Op 11 september 2017 heeft de hond van [appellant], een Mechelse herder genaamd [hond], de elfjarige zoon van [belanghebbende] tijdens het buitenspelen gebeten. De jongen is daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Op 12 september 2017 is aangifte gedaan van het bijtincident. Omdat [appellant] niet bereid was vrijwillig afstand van [hond] te doen, heeft de politie [hond] op 14 september 2017 meegenomen.
AnnotatorI.M. van der Heijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-07-2018
CiteertitelGst. 2018/170
SamenvattingVerstrekken dossiers onder oplegging van geheimhouding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2014 heeft het college besloten een dossier aan onder meer [appellant] te verstrekken onder oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet. [appellant] is lid van de raad van de gemeente Bloemendaal. Hij heeft het college verzocht het dossier, dat documenten bevat over (vermeende) intimidaties en bedreigingen van onder andere ambtenaren door twee inwoners van de gemeente Bloemendaal en die in 2014 zijn verzameld door de voormalig wethouder M. de Rooij, aan hem over te leggen. Het college heeft daaraan gehoor gegeven, onder oplegging van geheimhouding. [appellant] heeft daartegen bezwaar gemaakt.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-08-2018
CiteertitelGst. 2018/171
SamenvattingAanvraag toevoeging voor rechtsbijstand voor het maken van bezwaar tegen een hercontrolebeslissing van de raad voor rechtsbijstand
Samenvatting (Bron)Op 14 juli 2016 is ten behoeve van [appellant sub 2] een aanvraag ingediend om een toevoeging voor rechtsbijstand voor het maken van bezwaar tegen een zogenoemde hercontrolebeslissing van de raad voor rechtsbijstand. Bij besluit van 5 augustus 2016 heeft de raad deze aanvraag afgewezen. Volgens de raad kan [appellant sub 2] het bezwaar zelf of met behulp van het Juridisch Loket afhandelen. Dit standpunt heeft de raad, onder overneming van het advies van de bezwaarcommissie, gehandhaafd in het besluit op bezwaar. [appellant sub 2] kan geacht worden zelfstandig zijn belangen te behartigen, al dan niet met behulp van derden anders dan een advocaat, aldus de raad.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-08-2018
CiteertitelGst. 2018/172
SamenvattingWweigering omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2015 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen aan P---+ Onroerend Goed B.V. voor het verbouwen van het pand op het perceel Hoogte Kadijk 71 te Amsterdam. Puur Plus is sinds 2012 eigenaar van het pand op het perceel. Dit pand grenst aan een binnentuin met daaromheen bebouwing. Puur Plus Ontwerpers B.V. heeft op 1 april 2015 namens P---+ Onroerend Goed B.V. een omgevingsvergunning aangevraagd om het pand op het perceel te splitsen in drie woningen. Ook heeft zij een omgevingsvergunning aangevraagd ter legalisering van de reeds aangebrachte galerij aan de achterzijde op de eerste verdieping alsmede een uitbreiding van het dakterras aan de achterzijde op het dak van de eerste bouwlaag.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2583
Artikel aanvragenVia Praktizijn