Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 18-04-2005
Aflevering 4
TitelNieuwe levensloop voor de WW en de ontslagvergoeding!
CiteertitelSR 2005, 25
SamenvattingSoms lijkt het wel of alles met elkaar samenhangt. In het wankele gebouw van het Nederlandse ontslagrecht is dat zeker het geval: een kleine verandering in de sociale zekerheid kan het ontslagrecht in vergaande mate beďnvloeden.
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina127-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan Baijings tot Visser: ruimte voor redelijkheid
CiteertitelSR 2005, 26
SamenvattingDe Baijingsleer is niet zo problematisch als zij op het eerste gezicht misschien mag lijken. Tot die conclusie komt Baris in deze bijdrage. In dit artikel geeft zij een analyse van de Bajingsleer zoals deze op dit moment geldt en komt de vraag aan de orde of deze leer inderdaad zo ingewikkeld is als zij lijkt. In het bijzonder gaat zij hierbij in op de mogelijkheid een afzonderlijke vordering in te stellen op basis van de redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap. Zij staat verder stil bij de eventuele doorkruising van het rechtsmiddelenverbod en de aard van de ontbindingsvergoeding.
Auteur(s)A. Baris
Pagina130-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-02-2005, C03/203HR
CiteertitelSR 2005, 27
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden; suppletieregeling loon bij ziekte.

Samenvatting (Bron)4 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/203HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: eerst mr. M.E.M.G. Peletier, thans mr. E.M. Tjon-En-Fa, t e g e n de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging FNV BONDGENOTEN, rechtsopvolgster van de Vervoersbond FNV, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel. 1. Het verloop van het geding...
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina141-143
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 28-01-2005, 391093 VV expl 04-648
CiteertitelSR 2005, 28
SamenvattingSollicitatieprocedure; informatieplicht.

Samenvatting (Bron)Betreft een voorlopige voorziening -arbeidsconflict (HIV)kapper. Werkgever ten onrechte ontslag op staande voet wegens verzwijgen HIV-virus.
AnnotatorA.R. Houweling
Pagina144-146
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AS6427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 24-02-2005, C-227/03
CiteertitelSR 2005, 29
SamenvattingVerzekeringsplicht postactieven.

(Van Pommeren-Bourgondiën)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 juli 2005. # A. J. van Pommeren-Bourgondien tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Werkingssfeer - Invaliditeitspensioen - Voortzetting van recht op uitkeringen na overbrenging van woonplaats naar andere lidstaat. # Zaak C-227/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina146-147
UitspraakECLI:EU:C:2005:431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-10-2004, 02/4567 AW
CiteertitelSR 2005, 30
SamenvattingRechtsmiddel; rechtstreeks belang. Te verrichten werkzaamheden. Sollicitatie en carričreperspectief in het ambtenarenrecht.
Samenvatting (Bron)Afwijzing van sollicitatie naar functie. Is terecht het standpunt ingenomen dat de door betrokkene geambieerde functie niet ligt in de lijn van zijn carričrepatroon?
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina148-150
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR5294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBovenwettelijke werkloosheidsaanspraken na afschaffing WW-vervolguitkering
CiteertitelSR 2005, 31
SamenvattingWie op of na 11 augustus 2003 werkloos is geworden, kan na afloop van de loongerelateerde werkloosheidsuitkering niet meer in aanmerking komen voor een vervolguitkering. Dit geldt zowel voor civiele werknemers als voor ambtenaren.
Auteur(s)B.B.B. Lanting
Pagina150-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPassende arbeid in het licht van WIA: opdracht aan de werkgever!
CiteertitelSR 2005, 32
SamenvattingHet is nog schrijven op de tast. Het wetsvoorstel WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, wilde Tweede Kamer maar niet bereiken, hoewel het goed mogelijk is dat dat bij publicatie van dit artikel wél is gebeurd. Het eerste kabinetsvoorstel is kennelijk door de Raad van State afgekraakt (Het Financieele Dagblad 28 januari 2005). Intussen is er al maandenlang gedebatteerd in de Kamer over het nog niet bestaande wetsvoorstel, naar aanleiding van de notitie Voorlopig kader regeling werkhervatting arbeidsgeschikten (Kamerstukken II 2003/04, 28333, nr. 33).
Auteur(s)M.J.A.C. Driessen
Pagina154-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen verkenning van een nieuw model voor de uitvoering van pensioenregelingen
CiteertitelSR 2005, 33
SamenvattingOp 29 oktober 2004 heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid gevraagd om hem voor 1 februari 2005 advies uit te brengen over een nieuw model voor de uitvoering van pensioenregelingen. Hij merkte in de begeleidende brief aan de Stichting op dat het zijn bedoeling is het nieuwe model via een nota van wijziging te verwerken in het wetsvoorstel voor een Pensioenwet dat dan al bij de Tweede Kamer zou liggen.
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina157-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn