Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 14-04-2005
Aflevering 4
TitelAlgemene voorwaarden in praktijk
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 199
SamenvattingDit artikel beoogt geen diepgravende uiteenzetting te geven van alle juridische voetangels en klemmen waarvoor men bij het opstellen van algemene voorwaarden beducht moet zijn. (..) De bedoeling is om een aantal gezichtspunten aan te reiken aan een grote groep lezers van dit blad: adviseurs van agrarische ondernemingen.
Auteur(s)J.M. Bosnak
Pagina199-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfspraak is afspraak?
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 210
SamenvattingIn commerciŽle verhoudingen is het sluiten van contracten een middel om financiŽle en bedrijfsmatige doeleinden te verwezenlijken. Het contract biedt zekerheid: partijen maken afspraken, deze afspraken zijn bindend en bij wanprestatie kan er nakoming en schadevergoeding worden gevorderd. Maar de beoogde zekerheid is in de praktijk betrekkelijk. Twee oorzaken daarvan zal ik kort aanduiden en daarbij ingaan op de vraag in hoeverre partijen zelf door het maken van afspraken deze onzekerheid kunnen proberen te verminderen.
Auteur(s)M.H. Wissink
Pagina210-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitspraken landbouwarbitrage
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 220
SamenvattingOp het terrein van de landbouw zijn diverse arbitragecommissies actief. [...] Met regelmaat zullen arbitrale vonnissen in dit tijdschrift worden gepubliceerd. Dit keer betreft het zowel uitspraken van de arbitragecommissie van het Instituut voor Agrarisch Recht als een aantal uitspraken van vaste arbitragecommissies.
Auteur(s)W.M.A.K. Parmet-Bakker
Pagina220-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, 17-12-2002, ---
CiteertitelAgr.r. 2005/5274
SamenvattingEen nutsbedrijf en landbouwbedrijf zijn een overeenkomst aangegaan betreffende de schadevergoeding bij de aanleg van leidingen op een landbouwperceel. Een geschil over opgetreden schade en de aansprakelijkheid hiervoor wordt door partijen, ter beslechting, voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht.
Pagina235-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen, 30-09-2003, ---
CiteertitelAgr.r. 2005/5275
SamenvattingAlgemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen 1992 (AHL). Een onder deze algemene voorwaarden geleverde aardappelrooimachine was volgens de koper niet goed afgesteld door de verkoper waardoor rooibeschadiging is ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor de schade? Geschillen met betrekking tot een overeenkomst waarop de AHL van toepassing zijn worden beslecht bij wijze van arbitrage volgens het van de AHL deel uitmakende Arbitragereglement.
Pagina239-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelVoorzitter van het Arbitragebureau, 17-11-2003, ---
CiteertitelAgr.r. 2005/5276
SamenvattingVAVI inkoopvoorwaarden aardappelen schakel industrie/teelt vastgesteld door de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en LTO-Nederland. Op grond van artikel 31 van het bijbehorende Arbitragereglement kan in alle gevallen waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist de vordering door de voorzitter worden behandeld in kort geding.
Pagina241-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijven, 17-12-2003, ---
CiteertitelAgr.r. 2005/5277
SamenvattingAlgemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijven. Het geschil betreft betalingen van baggerwerkzaamheden. Eťn van de partijen is gevestigd in het buitenland en doet een beroep op de onbevoegdheid van de arbitragecommissie. In een tussenvonnis verklaart de arbitragecommissie zich bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Pagina244-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, 25-11-2004, ---
CiteertitelAgr.r. 2005/5278
SamenvattingTussen twee vennoten bestaan een geschil over de vraag wie eigenaar is van het melkquotum, de vennootschap of de zoon die als pachter in de plaats is gesteld van ťťn van de vennoten. Is de tenaamstelling van de registratie van het melkquotum bepalend voor de vraag aan wie de waarde van het quotum toekomt? Het geschil is door partijen, ter beslechting, voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht.
Pagina247-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-11-2003, 2002/769
CiteertitelAgr.r. 2005/5279
SamenvattingBewijs van totstandkoming pachtovereenkomst. Medegebruik. Economisch oogmerk.

(De zusters Brouwer / Wijtze Brouwer).
Pagina251-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 02-09-2003, P 305/2003
CiteertitelAgr.r. 2005/5280
SamenvattingBelang bij hoger beroep. Ernstig gemeend en uitvoerbaar eigen gebruik. Boete. Passeren bewijsaanbod.

(Linders / Rongen).
Pagina254-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 222
Pagina222-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondiging
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 231
Pagina231-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 232
Pagina232-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn