Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 30-11-2018
Aflevering 11
RubriekArtikel
TitelSatudarah Revisited
CiteertitelTAR 2019/132
SamenvattingDe te bespreken uitspraken (ECLI:NL:CRVB:2016:3448, ECLI:NL:CRVB:2018:1963) zien op een ambtenaar die in een Forensisch Psychiatrisch Centrum werkte als sociotherapeut. Hij had in die functie onder meer tot taak om TBS-patiŽnten te helpen afscheid te nemen van hun criminele verleden.
Auteur(s)P.J. Schaap
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:3448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-05-2018
CiteertitelTAR 2019/133
SamenvattingWachtgeld
Samenvatting (Bron)De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat de minister in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om het wachtgeld van appellante over de periode van 1 september 2014 tot 1 oktober 2016 vervallen te verklaren. Overwegingen rechtbank overgenomen. De toepassing van artikel 3:40 Awb betekent ook voor een besluit met terugwerkende kracht dat het pas in werking kan treden vanaf het moment dat het is bekendgemaakt.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 31-05-2018
CiteertitelTAR 2019/134
SamenvattingPlaatsingsbesluit
Samenvatting (Bron)De Raad deelt de conclusie van appellant dat de motivering van het plaatsingsbesluit tekortschiet. Het bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd en kan niet in stand blijven. Vernietiging Uitspraak. Vernietiging besluit. Nieuwe beslissing op bezwaar.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 31-05-2018
CiteertitelTAR 2019/135
SamenvattingStoppen uitbetaling toelage
Samenvatting (Bron)Het college was gerechtigd de uitbetaling van de toelage te beŽindigen met ingang van 1 januari 2012. De toelage over de periode van 1 december 2005 tot 1 januari 2012 is onverschuldigd betaald.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 31-05-2018
CiteertitelTAR 2019/136
SamenvattingCompensatie Regeling voorzieningen hondengeleiders
Samenvatting (Bron)Er is sprake van een last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die betrokkene zijn opgedragen als [naam functie] en waarvoor hij een financiŽle vergoeding ontvangt. De compensatie van artikel 3 van de Regeling voorzieningen hondengeleiders politie maakt deel uit van de maandelijkse bezoldiging van betrokkene en dient daarmee noodzakelijkerwijs deel uit te maken van het bedrag waarop de werknemer recht heeft gedurende zijn jaarlijkse vakantie.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 31-05-2018
CiteertitelTAR 2019/137
SamenvattingOverplaatsing
Samenvatting (Bron)Met de rechtbank, en anders dan appellant, is de Raad van oordeel dat niet gezegd kan worden dat het bestuur niet in redelijkheid tot de overplaatsing van appellant naar het [team] heeft kunnen komen. Gezien de functie van appellant als medewerker van de rechtbank en zijn contacten als [functie] van het [onderdeel] met vooral het OM, een ketenpartner van de rechtbank, is sprake van ernstig plichtsverzuim. Er is geen aanleiding te oordelen dat het bestuur de overplaatsing op voorhand in tijdsduur had moeten beperken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 07-06-2018
CiteertitelTAR 2019/138
SamenvattingVerzoeken om renteconversie
Samenvatting (Bron)De Raad volgt de rechtbank in haar oordeel dat de afwijzende beslissingen van 24 februari 2015 op de verzoeken om renteconversie geen publiekrechtelijke rechtshandelingen behelzen, en daarmee niet zijn aan te merken als besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Betrokkenen zijn geen ambtenaar of een gewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 1 Ambtenarenwet. Ook niet sprake van enige andere bestuursrechtelijke grondslag. De rechtbank was echter wel bevoegd om te oordelen over de bestreden besluiten van 13 oktober 2015, zijnde beslissingen op bezwaar van een bestuursorgaan. De aangevallen uitspraak komt voor vernietiging in aanmerking. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en de bezwaren tegen de beslissingen van 24 februari 2015 niet-ontvankelijk verklaren.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 07-06-2018
CiteertitelTAR 2019/139
SamenvattingStrafontslag
Samenvatting (Bron)Het college heeft terecht het bezwaar tegen het besluit tot het voorwaardelijk strafontslag niet-ontvankelijk verklaard. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Niet voldaan hebben aan opdrachten die een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van appellante en op haar lichamelijke integriteit. Gaan de arbeidsrelatie te buiten en beÔnvloeden direct appellantes persoonlijke keuzes. Van in aanmerking te nemen plichtsverzuim is in zoverre geen sprake. Ongeoorloofde afwezigheid gedurende vier uur op 21 oktober 2014 wel terecht verweten. Het resterende plichtsverzuim is op zichzelf beschouwd niet van een zodanige aard dat het college dat plichtsverzuim heeft kunnen aangrijpen om de voorwaardelijk opgelegde straf van ontslag ten uitvoer te leggen. De Raad zal zelf in de zaak voorzien door het besluit van 2 december 2014 te herroepen en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit voor zover vernietigd. College veroordeeld in de kosten van appellante voor verleende rechtsbijstand.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 14-06-2018
CiteertitelTAR 2019/140
SamenvattingStrijd met de beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak?
Samenvatting (Bron)Het betoog van appellant dat sprake is van strijd met de beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak, omdat in de meervoudige kamer van de rechtbank een militair lid zitting had, slaagt niet. Beoordeling naar vaste rechtspraak. In beroep voldoende gelegenheid voor toelichting standpunten. Parttime werken in twee refertejaren is een keuze geweest. Appellant is op geen enkele wijze benadeeld door de toegepaste berekeningswijze door de staatssecretaris. De uitbetaalde verzekeringsuitkeringen zijn aan te merken als inkomen en mochten op grond van artikel 84, tweede lid, van het RRDpl bij de berekening van het uitkeringsbedrag worden betrokken. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het beleid van de staatssecretaris met betrekking tot een verzoek om verlenging van de termijn van twee jaar, niet kennelijk onredelijk is.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 21-06-2018
CiteertitelTAR 2019/141
SamenvattingSchorsing in het belang van de dienst
Samenvatting (Bron)Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat, nu appellant niet wilde instemmen met buitengewoon verlof en zijn werkzaamheden wilde voortzetten, zoals hij ook ter zitting van de Raad heeft verklaard, het algemeen bestuur hem in redelijkheid heeft kunnen schorsen. Een schorsing in het belang van de dienst is in beginsel neutraal en niet diffamerend voor de ambtenaar die de schorsing treft. Omdat in de maatregel tot schorsing is bepaald dat appellant is geschorst voor de duur van het onderzoek en het noodzakelijke nadere beraad tot aan een volgend besluit en het algemeen bestuur onderbouwd heeft uiteengezet dat en hoe aan dit nader beraad invulling is gegeven, heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat de schorsing in duur beperkt had moeten worden tot 1 oktober 2016.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-06-2018
CiteertitelTAR 2019/142
SamenvattingOntslagverlening
Samenvatting (Bron)Ontslagverlening omdat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en/of als een in de loop der tijd ontstane impasse in de weg staat aan vruchtbare verdere samenwerking. Dit impliceert dat ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit duidelijk moet zijn dat herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk is of dat van verdere inspanningen daartoe geen resultaat te verwachten is. Geen aanspraak op een compensatie (plus) bovenop de uitkering.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-06-2018
CiteertitelTAR 2019/143
SamenvattingPlichtsverzuim
Samenvatting (Bron)Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat de onderzoeksgegevens deugdelijk zijn vastgesteld en dat deze toereikende grond bieden voor de overtuiging dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan en dat deze gedragingen als plichtsverzuim zijn aan te merken. De Raad deelt de conclusie van de rechtbank dat de straf van plaatsing in een lagere salarisschaal niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-06-2018
CiteertitelTAR 2019/144
SamenvattingOntslag en ziekte
Samenvatting (Bron)Ontslag. Er is sprake van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte gedurende een ononderbroken periode van twee jaar. Er is voldoende grond aanwezig voor het oordeel dat op de datum van het ontslag geen zicht was op herstel van de ziekte binnen een periode van zes maanden. De Raad onderschrijft de conclusie van de korpschef dat geen passende herplaatsingsmogelijkheden aanwezig waren. De financiŽle aanspraak van appellant is verjaard.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:1925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 18-09-2018
CiteertitelTAR 2019/145
SamenvattingIntrekken anvullende WW-uitkering
Samenvatting (Bron)Aanvullende WW-uitkering ten onrechte ingetrokken. Proceskosten telefonisch horen in bezwaar.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:11214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 02-10-2018, AWB - 17 _ 8188
CiteertitelTAR 2019/146
SamenvattingInkomsten uit nieuwe nevenbetrekking mogen in mindering gebracht op wachtgeld
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:11786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 15-10-2018
CiteertitelTAR 2019/147
SamenvattingLeeftijdsdiscriminatie?
Samenvatting (Bron)MK; benoeming voor een jaar; leeftijdsdiscriminatie?
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2018:12297
Artikel aanvragenVia Praktizijn