Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-04-2005
Aflevering 7
TitelRechtsbescherming tegen goedkeuring
CiteertitelJBa 2005/102
SamenvattingWe komen ze in veel milieuvergunningen tegen, de goedkeuringsconstructies. Denkt u aan een vergunning waarbij als voorschrift wordt gesteld dat een plan van aanpak ter goedkeuring van het bevoegde gezag wordt overgelegd. Met name in de milieuvergunning doch ook in vergunningen op basis van de andere wetten genoemd in art. 20.1, lid 3 Wet milieubeheer (Wm) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van dit instrument. Het opmerkelijke hieraan is dat daarvoor geen grondslag in de wet aanwezig is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het middel van een andere eis ex art. 8.13 sub f Wm. Deze bijdrage gaat na een korte beschrijving van dit fenomeen in op de procedurele gevolgen van het opnemen van een goedkeuringsconstructie aan de hand van enkele recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina98-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200406652/1
CiteertitelJBa 2005/103
SamenvattingIndividueel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2003 heeft de burgemeester van Den Helder (hierna: de burgemeester) op grond van artikel 151b van de Gemeentewet voor de periode van 10 januari 2003 tot en met 30 juni 2003 aangewezen als veiligheidsrisicogebied het gebied gelegen binnen de grenzen van het Koningsplein, de Polderweg en de daaraan gelegen parkeerterreinen, de Prins Hendriklaan, de Plantsoenstraat, de Spoorstraat, de Molenstraat en de Oostslootstraat, een en ander zoals weergegeven op de bij het besluit behorende kaart (hierna: het aanwijzingsbesluit).
Pagina101-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200403837/1
CiteertitelJBa 2005/104
SamenvattingBelanghebbende. Nabijheids- en zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L.) (hierna: het college) aan de [vergunninghoudster] een aanlegvergunning verleend voor de verwezenlijking van een golfterrein op gronden rond de ru´ne van het kasteel Bleijenbeek te Afferden.
Pagina101-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200410703/1
CiteertitelJBa 2005/105
SamenvattingMachtiging. Herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2003 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van appellant (hierna: het bureau) een aanvraag om een toevoeging op grond van de Wet op de rechtsbijstand ten behoeve van [wederpartij] afgewezen.
Pagina102-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200407795/1
CiteertitelJBa 2005/106
SamenvattingHandhaving. Beginselplicht. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2004, kenmerk 2003001428, heeft verweerder een verzoek van appellant om handhavend op te treden met toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen met betrekking tot een melkrundveehouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats], afgewezen.
Pagina102-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200404393/1
CiteertitelJBa 2005/107
SamenvattingHandhaving. Onevenredigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2002, kenmerk 0208588, heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot [belanghebbende], gevestigd aan [locatie 1] te [plaats], afgewezen.
Pagina102-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406500/1
CiteertitelJBa 2005/108
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie. Tijdelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen het plaatsen door [derde belanghebbende] van twee bouwcontainers en een watercontainer op het perceel tegenover [locatie] (hierna: het perceel).
Pagina103-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200407882/1
CiteertitelJBa 2005/109
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk AZ/HG/DA-dekom, heeft verweerder aan appellante lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd ter zake van het op of in de bodem brengen van afvalstoffen op tien locaties in strijd met artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, derde lid, onder a, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen en artikel 1, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Deze locaties zijn op basis van de hoeveelheid op de bodem gebrachte afvalstoffen ondergebracht in drie sublocaties. De dwangsommen zijn vastgesteld op 2.000,00 voor sublocatie A, 6.000,00 voor sublocatie B en 16.000,00 voor sublocatie C telkens per week dat de overtredingen op de locaties, die zijn ondergebracht in een sublocatie, niet ongedaan zijn gemaakt, met een maximum waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd van respectievelijk 32.000,00, 72.000,00 en 128.000,00.
Pagina103-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2005, 200501102/1
CiteertitelJBa 2005/110
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2005 heeft verweerder (hierna: het algemeen bestuur), onder verwijzing naar het desbetreffende advies van de commissie ad hoc van 20 januari 2005, alle dertig benoemde leden tot het algemeen bestuur toegelaten.
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200407661/1 en 200408521/1
CiteertitelJBa 2005/111
SamenvattingRechtstreeks beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004, kenmerk BMV U2004/3575, heeft verweerder besloten tot 1 januari 2006 te gedogen dat het door [partij] (hierna: de V.O.F.) geŰxploiteerde tankstation aan de [locatie] te [plaats] niet voldoet aan drie voorschriften van het Besluit tankstations milieubeheer (hierna: het Besluit).
Pagina104-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200404763/1
CiteertitelJBa 2005/112
SamenvattingBeslistermijn. Vernietiging goedkeuringsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2001 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op voorstellen van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2001 en 20 april 2001, het bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid" vastgesteld.
Pagina104-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-03-2005, 200407291/3
CiteertitelJBa 2005/113
SamenvattingVoorlopige voorziening. Herhaald schorsingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2003 heeft de gemeenteraad van Renkum het bestemmingsplan "Doorwerth, Tussen de Lanen" vastgesteld.
Pagina105-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200501635/2
CiteertitelJBa 2005/114
SamenvattingVoorlopige voorziening. Reformatio in peius. Nieuw primair besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2004, kenmerk BA/2004/1767, heeft verweerder krachtens artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht besloten bestuursdwang toe te passen ter zake van de overtreding van voorschrift B.8, verbonden aan de door het college van burgemeester en wethouders van Goor aan verzoekster bij besluit van 13 december 1994 krachtens de Wet milieubeheer verleende veranderingsvergunning voor een inrichting voor de verwerking van geslacht pluimvee en -organen tot halffabrikaat voor diervoeding op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina105-105
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina108-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina108-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn