AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-01-2019
Aflevering 1-2
RubriekABRvS
TitelHoge Raad 26-10-2018
CiteertitelAB 2019/1
SamenvattingPluraliteit van schuldeisers
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Pluraliteit van schuldeisers. Zijn de Staat enerzijds en organen en onderdelen van de Staat anderzijds voor toepassing Faillissementswet te onderscheiden schuldeisers? Steunvordering. Belastingschuld.
AnnotatorN. Jak
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelAB 2019/2
SamenvattingVerklaring van geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2016 heeft het CBR geweigerd ten behoeve van [appellant] een verklaring van geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie B te registreren.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelAB 2019/3
SamenvattingOmgevingsvergunning geweigerd voor de sloop en bouw van een aantal bouwwerken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college een omgevingsvergunning geweigerd voor de sloop en bouw van een aantal bouwwerken op het perceel [locatie 1] te Breda.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelAB 2019/4
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 december 2012 heeft het college de aanvragen van onderscheidenlijk [appellanten sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3] en [appellant sub 4] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , W.J. van Doorn-Hoekveld
LinkVolledige tekst annotatie (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-11-2018
CiteertitelAB 2019/5
SamenvattingWGA-loonaanvullingsuitkering
Samenvatting (Bron)1) Het Uwv heeft appellanten (werkgever) terecht ontvangen in hun bezwaar. Van het WIA-toekenningsbesluit van 3 juli 2013 aan werkneemster heeft het Uwv geen afschrift aan appellanten gezonden. 2) WGA-loonaanvullingsuitkering. Omdat niet is voldaan aan de opdracht van de Raad tot het instellen van een nader onderzoek naar de eerste arbeidsongeschiktheidsdag van werkneemster, berust het bestreden besluit niet op een deugdelijke medische motivering.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-11-2018
CiteertitelAB 2019/6
SamenvattingWajong-uitkering terecht geweigerd
Samenvatting (Bron)Wajong-uitkering terecht geweigerd. Voldoende medische grondslag. Uit de enkele diagnosen spit en fibromyalgie kunnen geen medisch objectiveerbare beperkingen worden afgeleid.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-10-2018
CiteertitelAB 2019/7
SamenvattingMarktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland
Samenvatting (Bron)Mededingingsrecht. Hoger beroep. Overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw en artikel 101, eerste lid, van het VWEU (kartelverbod). Marktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland. Het bestaan van de franchiseovereenkomsten laat onverlet dat de afspraak in overwegende mate een horizontaal karakter heeft. Enkele voortdurende overtreding. Geen groeps- of individuele vrijstelling van toepassing. Betrokken omzet omvat ook omzet die niet aantoonbaar door de overtreding is behaald. Verlaging ernstfactor van 1 naar 0,5. De omstandigheid dat na verlaging van de ernstfactor een boetebedrag resteert dat nog steeds aanzienlijk is, hangt samen met het feit dat de betrokken omzet mede gelet op de duur van de overtreding (van 1998 tot en met 2009) eveneens aanzienlijk is. Het College acht boetes van 9.393.000,-, 1.398.000,-, 1.635.000,- en 154.000,- passend en geboden.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-11-2018
CiteertitelAB 2019/8
SamenvattingStint (voorlopig) van de weg
Samenvatting (Bron)De minister van Infrastructuur en Waterstaat mocht - met het oog op de verkeersveiligheid - de Stint tijdelijk tot het onderzoek naar het voertuig is afgerond. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een voorlopige voorziening die is aangevraagd door gastouderopvang Het Kinderstraatje uit Almere. In 2011 is de Stint als (bijzondere)bromfiets toegelaten tot de openbare weg. Op 1 oktober van dit jaar heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit uit 2011 geschorst waardoor het voertuig voorlopig niet meer gebruikt mag worden op de openbare weg. Volgens de eigenaresse van de gastouderopvang is het schorsingsbesluit onvoldoende gemotiveerd en heeft de minister onzorgvuldig gehandeld. Het verbieden van de Stint heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van Het Kinderstraatje. Volgens de eigenaresse heeft de minister ook daar te weinig rekening mee gehouden. Uit een eerste, verkennend, onderzoek na het ongeluk in Oss is gebleken dat er technische problemen kunnen ontstaan met de Stint waardoor het voertuig gaat versnellen tot de hoogst ingestelde snelheid. In dat geval is het dan niet meer mogelijk om de snelheid te regelen met de gashendel. De bestuurder kan ingrijpen met de handrem, maar deze is niet krachtig genoeg om de Stint te laten stoppen. De voorlopige onderzoeksresultaten komen overeen met meerdere meldingen van eerdere incidenten met Stints. De rechter oordeelt dat de minister de Stint voorlopig van de weg heeft mogen halen. Er is ook op dit moment nog te veel onduidelijkheid om de Stint nu weer toe te laten tot het verkeer. De rechter is zich bewust van de nadelige gevolgen voor Het Kinderstraatje, maar de minister mocht het belang van de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen en de Stint verbieden tot in elk geval de onderzoeksresultaten bekend zijn. Die worden rond de jaarwisseling verwacht. Tot slot merkt de bestuursrechter op dat het wel aan de minister is om voortvarend te werk te gaan zodat betrokkenen niet onnodig lang in onzekerheid hoeven te verkeren. Het verzoek tot heropening van het onderzoek heeft de bestuursrechter afgewezen. Dat verzoek gaat over de meldingsplicht voor de fabrikant van wijzigingen van de Stint. Dat is niet relevant in deze procedure.
AnnotatorA.P.W. Duijkersloot , W.S. Zorg
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:5318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 14-11-2018, 2018/084
CiteertitelAB 2019/9
SamenvattingEen man werkt bij een leer-werkbedrijf dat volgens hem de CAO niet naleeft. Hij kaart dit aan bij zijn formele werkgever, een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Heerlen. Hij voelt zich daar niet serieus genomen en stapt naar de gemeente. Als hij zich daar ook niet serieus genomen voelt, dient hij een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij laat weten dat hij de klachtenprocedure van de gemeente niet duidelijk vindt. De ombudsman vindt dat de gemeente inderdaad in strijd heeft gehandeld met het vereiste van maatwerk en luisteren naar de burger.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn