Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 30-12-2018
Aflevering 14
RubriekHof van Justitie EU
TitelHvJ EU 04-10-2018, C-416/17
CiteertitelJB 2018/197
SamenvattingPrejudiciŽle procedure, Niet-nakoming verwijzingsplicht door hoogste nationale rechter, Cilfit-uitzonderingen, Staatsaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 oktober 2018.#Europese Commissie tegen Franse Republiek.#Niet-nakoming - Artikelen 49 en 63 VWEU en artikel 267, derde alinea, VWEU - Opeenvolgende belastingheffingen - Verschil in behandeling naargelang van de lidstaat van vestiging van de kleindochteronderneming - Teruggaaf van de onterecht ingehouden roerende voorheffing - Vereisten aan het bewijs van het recht op een dergelijke teruggaaf - Bovengrens aan het recht op teruggaaf - Discriminatie - Nationale rechter die in laatste aanleg uitspraak doet - Verplichting tot prejudiciele verwijzing.#Zaak C-416/17.
AnnotatorJ. Krommendijk
UitspraakECLI:EU:C:2018:811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHof van Justitie EU
TitelHvJ EU 07-11-2018, C-293/17 en C-294/17
CiteertitelJB 2018/198
SamenvattingProgramma Aanpak Stikstof, Het instrument programmatische aanpak is verenigbaar met de Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2018.#Cooperatie Mobilisation for the Environment UA en Vereniging Leefmilieu tegen College van gedeputeerde staten van Limburg en College van gedeputeerde staten van Gelderland.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Speciale beschermingszones - Artikel 6 - Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een gebied - Nationaal programma voor de aanpak van stikstof - Begrippen ,project' en ,passende beoordeling' - Integrale beoordeling voordat individueel toestemming wordt verleend aan agrarische bedrijven die stikstofdepositie veroorzaken.#Zaak C-293/17.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2018:882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 28-09-2018
CiteertitelJB 2018/199
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Aanvullende rechtsbescherming burgerlijke rechter ten opzichte van strafrechter.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en strafrechter. Strafrechtelijke vervolging tegen agenten wegens doodslag; strafrechter oordeelt het noodzakelijk dat de agenten om veiligheidsredenen anoniem in strafzaak optreden. Vordering van nabestaanden in kort geding dat aan hen de namen van de verdachte agenten worden bekendgemaakt met het oog op uitoefening van slachtofferrechten in strafproces. Art. 112 lid 1 Grondwet; aanvullende rechtbescherming door burgerlijk rechter. Geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter met betrekking tot procesvoering bij andere rechter.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-10-2018
CiteertitelJB 2018/200
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Relativiteit, Europees recht, Niet-tijdige of onjuiste omzetting Europese richtlijnen.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; relativiteit. Europees recht. Is Staat jegens erkende deskundigen die energielabels verstrekken aansprakelijk vanwege niet-tijdige of onjuiste omzetting van Europese richtlijnen betreffende de energieprestatie van gebouwen? Richtlijn 2002/91/EG en Richtlijn 2010/31/EU. Betekenis van het Unierechtelijke en het Nederlandse relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW).
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelJB 2018/201
SamenvattingHandhavingsverzoek huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten, Bestuursdwang, Gemeentelijk handhavingsbeleid, Stappenplan, Stappenplan, -redelijkheid./
Samenvatting (Bron)Bij brief van 21 februari 2016 hebben [wederpartij A] en [wederpartij B] het college verzocht om handhavend op te treden tegen de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten op het bungalowpark De Stille Wille te Meijel.
AnnotatorM.R. Kruisselbrink
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelJB 2018/202
SamenvattingHandelsvergunningen voor geneesmiddelen, Belanghebbendebegrip, Belanghebbendebegrip in Unierechtelijke zaak, Relativiteitsbeginsel, Nationale procedurele autonomie, Niet stellen prejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon B.V. en Mylan B.V. handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
AnnotatorB.A. Beijen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-10-2018
CiteertitelJB 2018/203
SamenvattingIntrekking toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand, Belanghebbende, Wijziging jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2016, verzonden op 22 april 2016, heeft de raad een eerder aan [belanghebbende] verleende toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand door [appellante], ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-10-2018
CiteertitelJB 2018/204
SamenvattingBesluit waarin een kennen of kunnen wordt beoordeeld, Wijze van toetsing door bestuursrechter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2017 heeft de examencommissie de door [appellant] afgelegde toets Arbeidsrecht beoordeeld met het cijfer 5,2.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 31-10-2018
CiteertitelJB 2018/205
SamenvattingSubsidie, Gelijke behandeling, Zwangere wetenschapper.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2016 heeft het bestuur de aanvraag van [appellante] om haar een Vidi-subsidie 2015 te verlenen voor haar onderzoeksvoorstel Legal Limits to Integration: A Way Forward for the European Union, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelJB 2018/206
SamenvattingVerzoek opname in Plan van Scholen, Vrijheid van onderwijs, Bekostiging van onderwijs, Indirecte meting belangstelling onderwijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2016 heeft de raad het verzoek van de Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding - ISNO, Yunus Emre Den Haag (hierna: Yunus Emre) om opgenomen te worden in het Plan van Scholen 2017-2020 ten behoeve van het stichten van een islamitische basisschool in de gemeente Zoetermeer afgewezen.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-11-2018
CiteertitelJB 2018/207
SamenvattingSchorsing toelating Stint, Beginselen van goede procesorde, Fundamentele rechtsbeginselen, Eerlijk proces, Toegang tot de rechter, Hoor en wederhoor.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2018 heeft de minister de aanwijzing van 14 november 2011 van de Stint als (bijzondere) bromfiets als bedoeld in artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994 geschorst.
AnnotatorB. Kaya
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-09-2018
CiteertitelJB 2018/208
SamenvattingSchorsende werking hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Toewijzing verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Op grond van artikel 8:106, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb in verbinding met artikel 9 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak wordt voor zover hier van belang de werking van een uitspraak van de rechtbank over een besluit, genomen op grond van de WW, opgeschort totdat de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken of, indien hoger beroep is ingesteld, op het hoger beroep is beslist. Het Uwv mag pas uitvoering geven aan de uitspraak van de rechtbank Nood-Holland van 8 juni 2018 (16/3859), nadat op het hoger beroep is beslist of het hoger beroep is ingetrokken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-10-2018
CiteertitelJB 2018/209
SamenvattingSubsidiariteitsbeginsel, Opvragen bankafschriften.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering WW-uitkering. De proportionaliteit van de inbreuk en het subsidiariteitsvereiste: Het buiten medeweten van appellant rechtstreeks opvragen van de bankafschriften bij de banken, waarbij aan die banken ook nog ten onrechte te kennen is gegeven dat appellant de gegevens niet kon of wilde leveren, is in de gegeven omstandigheden in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Opdracht tot herstel gebrek.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 18-10-2018
CiteertitelJB 2018/210
SamenvattingVerjaring, FinanciŽle aanspraken jegens de overheid.
Samenvatting (Bron)Verjaring. Aanvraag ZW-uitkering niet in behandeling genomen. Toekenning IVA-uitkering met ingang van 7 augustus 2014. Vaststelling eerste ongeschiktheidsdag 1 juli 2007.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 18-10-2018
CiteertitelJB 2018/211
SamenvattingWeigering subsidie, Subsidieplafond.
Samenvatting (Bron)Subsidieaanvraag van betrokkene ten onrechte niet ingewilligd. Het Uwv heeft ten onrechte art. 4:25, lid 2, Awb aan de weigering van de scholingsvoucher ten grondslag gelegd. Een andere grondslag voor de gemaakte schatting van het subsidieplafond heeft het Uwv ter zitting niet kunnen geven. Het subsidiaire standpunt van het Uwv, dat ook als bij de aanvraag van de subsidie geen rekening zou zijn gehouden met de daadwerkelijk nog te slagen bezwaar- en beroepszaken, appellant nog steeds niet voor een subsidie in aanmerking zou zijn gekomen, wordt evenmin gevolgd, reeds omdat op grond van de thans beschikbare gegevens moet worden vastgesteld dat het subsidieplafond nog steeds niet is bereikt. Het bestreden besluit is genomen in strijd met art. 4:25, Awb, zodat het beroep van betrokkene tegen bestreden besluit 2 slaagt. Het Uwv zal worden opgedragen om met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 18-10-2018
CiteertitelJB 2018/212
SamenvattingBevoegdheid CRvB, Besluit herinneringsmedaille Internationale Missies.
Samenvatting (Bron)Bezwaar niet-ontvankelijk. Afwijzing verzoek om toekenning van een herinneringsmedaille internationale missies. Uit de systematiek van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies en het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies vloeit voort dat gelijkstelling van een internationale missie plaatsvindt door middel van aanpassing van het Besluit gespen. Het Besluit gespen is een algemeen verbindend voorschrift. Op grond van artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel. Gelet op artikel 7:1, eerste lid, in samenhang met artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Awb had de minister het bezwaar tegen het besluit van 30 juni 2016 dan ook niet-ontvankelijk moeten verklaren.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3298
Artikel aanvragenVia Praktizijn