TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 31-12-2018
Aflevering 13
RubriekColumn
TitelExperimenteren of regelen. Vervroeging van rechterlijke bemoeienis met arbeidsrechtelijke vragen
CiteertitelTRA 2018/105
SamenvattingJarenlange ervaring in de rechtshulp en vervolgens in de rechtspraak geven mij soms het gevoel een brandweerman te zijn die slechts erger kan voorkomen. Bluswerk met een voor één partij – soms zelfs voor beide partijen – weinig gelukkige afloop. Herstel van stukgelopen (arbeids)relaties is immers uitgesloten als de brand te veel verwoest heeft. Na sloop van de restanten is wederopbouw dan de enige remedie.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe billijke vergoeding en haar WW-consequenties
CiteertitelTRA 2018/106
SamenvattingNa een ontslag heeft de werknemer in een aanhangig gemaakte procedure veelal de keuze tussen enerzijds het doen van een verzoek tot vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidsovereenkomst en anderzijds de toekenning van een billijke vergoeding. In deze bijdrage wordt onderzocht of de keuze voor de toekenning van een billijke vergoeding in plaats van herleving van de arbeidsovereenkomst gevolgen heeft voor het recht op, dan wel de uitbetaling van, een WW-uitkering.
Auteur(s)D.M.A. Bij de Vaate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeatrix Ruf en het ontslagrecht
CiteertitelTRA 2018/107
SamenvattingOp 4 juni 2018 hebben mrs. S.E. Eisma en J.A.J. Peeters aan het College van B&W van de gemeente Amsterdam een rapport uitgebracht over “Governance en de Wnt”. Dat rapport betreft bevindingen ten aanzien van het vertrek van Beatrix Ruf als artistiek directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het rapport wordt in deze bijdrage vanuit ontslagrechtelijk perspectief besproken.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst rapport (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet bescherming bedrijfsgeheimen: behoort de noodzaak tot het overeenkomen van beperkende bedingen tot het verleden?
CiteertitelTRA 2018/108
SamenvattingDe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) is op 23 oktober 2018 in werking getreden en implementeert een Europese richtlijn. De Wbb biedt geen nieuwe instrumenten om bedrijfsgeheimen te beschermen of om een inbreukmaker aan te pakken. Wel bestempelt de Wbb een aantal specifieke situaties als onrechtmatig. Bescherming onder de Wbb is alleen mogelijk wanneer door de werkgever passende maatregelen zijn getroffen die het openbaren van bedrijfsgeheimen moeten tegengaan en sanctioneren. Het blijft noodzakelijk om in arbeidsovereenkomsten beperkende bedingen zoals een geheimhoudingsbeding overeen te komen althans om technische voorzorgsmaatregelen te treffen.
Auteur(s)S.E. Bos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 28-09-2018
CiteertitelTRA 2018/109
SamenvattingIntrekkingsmogelijkheid bij transitievergoeding: het moet niet, het mag wel, maar niet ambtshalve
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Procesrecht. Mag ontbindingsrechter gelegenheid bieden tot intrekking verzoek als alleen transitievergoeding wordt toegekend? Reikwijdte art. 7:686a lid 6 BW. Gelegenheid tot intrekking door voorwaardelijke ontbinding of door voorafgaande aankondiging beslissing. Meer of anders toewijzen dan verzocht (art. 23 Rv); hoor en wederhoor (art. 19 Rv).
AnnotatorM.D. Ruizeveld
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 14-09-2018
CiteertitelTRA 2018/110
SamenvattingTransitievergoeding bij deeltijdontslag: een jurisprudentiële regel
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Vermindering arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, door middel van opzegging arbeidsovereenkomst o.g.v. art. 7:669 lid 3, onder b, BW gevolgd door benoeming voor 55%. Heeft werknemer recht op (gehele of gedeeltelijke) transitievergoeding? Art. 7:673 BW. Gedeeltelijke beëindiging, niet voortzetting of aanpassing arbeidsovereenkomst door werkgever?
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 11-10-2018
CiteertitelTRA 2018/111
SamenvattingGrenzen aan opsporingsbevoegdheden bij fraude in de WW
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering WW-uitkering. De proportionaliteit van de inbreuk en het subsidiariteitsvereiste: Het buiten medeweten van appellant rechtstreeks opvragen van de bankafschriften bij de banken, waarbij aan die banken ook nog ten onrechte te kennen is gegeven dat appellant de gegevens niet kon of wilde leveren, is in de gegeven omstandigheden in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Opdracht tot herstel gebrek.
AnnotatorW.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 06-09-2018, C-527/16
CiteertitelTRA 2018/112
SamenvattingVervanging van gedetacheerde werknemers
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 september 2018.#Salzburger Gebietskrankenkasse en Bundesminister fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz tegen Alpenrind GmbH e.a.#Prejudiciele verwijzing - Sociale zekerheid - Verordening (EG) nr. 987/2009 - Artikel 5 en artikel 19, lid 2 - Werknemers gedetacheerd naar een andere lidstaat dan die waar de werkgever normaliter zijn werkzaamheden verricht - Afgifte van formulieren A1 door de lidstaat van herkomst nadat de ontvangende lidstaat heeft erkend dat de werknemers onder zijn socialezekerheidsregeling vallen - Advies van de Administratieve Commissie - Onterechte afgifte van formulieren A1 - Vaststelling - Bindende kracht en terugwerkende kracht van deze formulieren - Verordening (EG) nr. 883/2004 - Toepasselijke wetgeving - Artikel 12, lid 1 - Begrip ,uitgezonden om een ander te vervangen'.#Zaak C-527/16.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2018:669
Artikel aanvragenVia Praktizijn