Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-01-2019
Aflevering 7483
RubriekArtikelen
TitelHet abonnementstarief: een kat in de zak
CiteertitelGst. 2019/1
SamenvattingIn het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is het voornemen neergelegd om de stapeling van eigen bijdragen tegen te gaan. Ter uitvoering van dit beleidsvoornemen is een zogeheten ‘abonnementstarief’ ontwikkeld, in te voeren in 2020 (overgangsperiode 2019). Hiermee zouden huishoudens die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen (maximaal) € 17,50 per vier weken kwijt mogen zijn aan eigen bijdragen. Dit oogt op het eerste gezicht sympathiek, maar schijn bedreigt.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe paspoortmaatregel in de gemeente
CiteertitelGst. 2019/2
SamenvattingIn mei 2018 sprak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich voor het eerst uit over de toepassing van de zogenoemde paspoortmaatregel, die sinds 2014 intensief is ingezet om uitreis naar Syrië te voorkomen. Toen werd in Syrië en Irak de ‘Islamitische Staat’ (IS) uitgeroepen en ontstonden grote zorgen over de toename van ‘uitreizigers’ of ‘Jihad-gangers’.
Auteur(s)A.E. van Rooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPASt het PAS nog?
CiteertitelGst. 2019/3
SamenvattingOp 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de prejudiciële procedure inzake de verlening van natuurvergunningen en de vrijstelling van beweiding en bemesting rond een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden. Dit arrest is om meerdere redenen van groot belang voor de praktijk.
Auteur(s)S.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2018:882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-05-2018
CiteertitelGst. 2019/4
SamenvattingTegemoetkoming toegekend voor schade die mezen hebben toegebracht aan peren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2015 heeft het bestuur van het Faunafonds (hierna: het Faunafonds) aan [wederpartij] een tegemoetkoming van 2.304,00 toegekend voor schade die mezen hebben toegebracht aan peren.
AnnotatorS.A.L. van de Sande , M.H.W.C.M. Theunisse
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelGst. 2019/5
SamenvattingStaken van met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de recreatiewoning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2016 heeft het college, onder oplegging van een dwangsom van 250,00 per week met een maximum van 10.000,00, [appellant A] en [appellant B] gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de recreatiewoning op het adres [locatie] (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-06-2018
CiteertitelGst. 2019/6
SamenvattingDwangsom om gebruik perceel voor buitenopslag te staken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college aan [appellante] lasten onder dwangsom opgelegd om het gebruik van het perceel aan de [locatie] te Roermond voor buitenopslag te staken en gestaakt te houden en het gebruik van de bestaande bebouwing voor het hebben van een tweede (bedrijfs-) woning te staken en gestaakt te houden. Beide lasten zijn opgelegd onder een dwangsom van 1.500 per overtreding met een maximum van 15.000.
Annotator Redactionele aantekening
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2016
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-06-2018
CiteertitelGst. 2019/7
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1], Reuver" vastgesteld.
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (tonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 03-07-2018
CiteertitelGst. 2019/8
SamenvattingWeigering individuele inkomenstoeslag
Samenvatting (Bron)Weigering individuele inkomenstoeslag. Uitzicht op inkomensverbetering. Individuele beoordeling. Beleid. Geen redelijke beleidsbepaling. Herstel motiveringsgebrek. Het college hanteert bij de beoordeling van het criterium geen uitzicht op inkomensverbetering beleid. Hoewel in zijn algemeenheid ervan kan worden uitgegaan dat bijstandsgerechtigden die een traject naar werk en/of scholing volgen uitzicht hebben op inkomensverbetering, dient ook in die gevallen een beoordeling plaats te vinden van de individuele omstandigheden van die betrokkene. Nu uit het beleid van het college niet volgt dat een dergelijke individuele beoordeling van het uitzicht op inkomensverbetering bij degenen die zon traject volgen volledig wordt gemaakt, gaat dit beleid in zoverre een redelijke beleidsbepaling te buiten.
AnnotatorH. van Deutekom
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 03-07-2018
CiteertitelGst. 2019/9
SamenvattingTweede boete onder intrekking eerdere boete. Hetzelfde feit. Ne bis in idem
Samenvatting (Bron)Tweede boete onder intrekking eerdere boete. Hetzelfde feit. Ne bis in idem. Voor de toepassing van artikel 5:43 van de Awb is, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet van belang dat een eerder opgelegde boete niet langer wordt gehandhaafd. Vaststaat dat het college appellant op 19 maart 2015 boete 1 heeft opgelegd zodat, indien boete 2 voor dezelfde overtreding als boete 1 is opgelegd, sprake is van schending van artikel 5:43 van de Awb. Beide boetes zijn op grond van artikel 18a van de PW opgelegd wegens het niet nakomen van dezelfde wettelijke verplichting, te weten de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17 van de PW. Aan beide boetes heeft het college ten grondslag gelegd dat appellant en zijn echtgenote geen melding hebben gemaakt van de motorvoertuigen die sinds 1 januari 2012 op hun naam staan of hebben gestaan en geen deugdelijke administratie van deze voertuigen hebben kunnen overleggen. Dit betekent dat appellant en zijn echtgenote vanaf 2012 de op hen rustende inlichtingenverplichting hebben geschonden. Het college kan niet worden gevolgd in zijn betoog dat vanaf het moment van het vragen naar de administratie van dezelfde motorvoertuigen sprake is van een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en de gedragingen van appellant en zijn echtgenote. Het betreft immers dezelfde niet gemelde voertuigen die vanaf 1 januari 2012 op naam van appellante en zijn echtgenote hebben gestaan. Dat betekent dat sprake is van hetzelfde feit in de hiervoor genoemde zin. Hieraan doet niet af dat de verschillen in de hoogte van de boete is te relateren aan verschillende periodes. Boete 2 is in strijd met artikel 5:43 van de Awb.
AnnotatorC. de Rond
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018
CiteertitelGst. 2019/10
SamenvattingVaststelling verrekening grenscorrectie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2015 heeft het college de definitieve verrekening van de grenscorrectie Haskerdijken/Nieuwebrug vastgesteld. Het te verrekenen bedrag dat de gemeente Heerenveen is verschuldigd aan de gemeente De Fryske Marren is vastgesteld op 1.471.284,00.
AnnotatorE. Pietermaat , J.P. Heinrich
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-08-2018
CiteertitelGst. 2019/11
SamenvattingVan toepassingverklaring van coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening op voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro), van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan "Zandberg, Baronielaan 14, 22-24" en een omgevingsvergunning voor het bouwen van 39 appartementen en een parkeergarage aan de Baronielaan 14, 22-24 in Breda (hierna: het coördinatiebesluit).
AnnotatorH. Wiersema
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2873
Artikel aanvragenVia Praktizijn