Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 23-01-2019
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
TitelToekomst GLB; de betalingsrechten zwaaien af
CiteertitelTvAR 2019, afl. 1, p. 3
SamenvattingOp 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd door middel van drie ontwerpverordeningen. Op basis van de voorstellen van de Commissie is er meer vrijheid voor lidstaten om zelf tot invulling van het GLB te komen. De Europese Unie bepaalt de doelen en de lidstaten bepalen hoe deze doelen bereikt moeten worden. Voor de implementatie van het GLB in de periode 2021-2027 moet elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan indienen.
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen agrarisch (crisis)kartel wegens droogte?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 1, p. 5
SamenvattingDe droogtecrisis van 2018 heeft grote gevolgen voor de agrarische sector. Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Commissie kwamen er steunmaatregelen voor landbouwers. In dit artikel verkennen wij de mogelijkheden voor de agrarische sector om in het kader van extreme droogte zelf collectief (compensatie)maatregelen te treffen. We kijken hierbij naar de vereisten - of anders gezegd: de grenzen - die het kartelverbod hieraan stelt. De agrarische sector kent een bijzondere status binnen het mededingingsrecht.
Auteur(s)R. Elkerbout , T.M.J. Heurkens
Pagina5
LinkVolledige tekst artikel (stek.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging erfdienstbaarheden
CiteertitelTvAR 2019, afl. 1, p. 11
SamenvattingIn de (agrarische) praktijk is het goed denkbaar dat behoefte bestaat aan een wijziging van een (door vestiging of verjaring ontstane) erfdienstbaarheid. De erfdienstbaarheid is bijvoorbeeld lange tijd geleden ontstaan en de omstandigheden zijn sindsdien gewijzigd. Veelal ontstaat tussen de eigenaar van het dienend en heersend erf discussie over de wijze waarop van de erfdienstbaarheid gebruik mag worden gemaakt.
Auteur(s)K. Everaars
Pagina11
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2018
CiteertitelTvAR 2019/5961
SamenvattingOplevering goede staat. Proportionele aansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Oplevering goede staat. Proportionele aansprakelijkheid, schade voor de helft voor rekening van pachter. Het gaat er om of de pachter het door hem op het perceel gebrachte grof puin en boomstronken en wortels bij de oplevering tot een diepte van 40 cm heeft verwijderd. Omdat verpachter de grond heeft laten onderzoeken en bewerken tot dieper dan 40 cm en pachter de grond heeft opgeleverd terwijl die geschoond, althans gecrushd was tot maximaal 30 cm, is enerzijds vanwege de aangetroffen stronken en stenen voldoende komen vast te staan dat er nog puin zat in het perceel, maar niet dat al het aangetroffen puin zich ten tijde van de oplevering bevond in de laag tot 40 cm. Dit resultaat na bewijslevering brengt mee dat de door verpachter gestelde schade deels voor zijn rekening dient te blijven. Het is niet meer vast te stellen welk deel van het aangetroffen grof puin en wortels tot 40 cm in de bodemlaag zat en welk deel dieper. Bij deze stand van zaken zal het hof de schade voor de helft voor rekening van pachter brengen en voor de helft voor rekening van verpachter laten.
AnnotatorB. Nijman
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelTvAR 2019/5962
SamenvattingGeurgevoelig object.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (amazonaws.com/hekkelman)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelTvAR 2019/5963
SamenvattingNertsenhouderij. Geurgevoelig object
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de inrichting voor het houden van nertsen op het perceel [locatie 1] te Bergeijk.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (amazonaws.com/hekkelman)
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHvJ EU 07-11-2018, C-293/17
CiteertitelTvAR 2019/5964
SamenvattingProgramma Aanpak Stikstof.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2018.#Cooperatie Mobilisation for the Environment UA en Vereniging Leefmilieu tegen College van gedeputeerde staten van Limburg en College van gedeputeerde staten van Gelderland.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Speciale beschermingszones - Artikel 6 - Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een gebied - Nationaal programma voor de aanpak van stikstof - Begrippen ,project' en ,passende beoordeling' - Integrale beoordeling voordat individueel toestemming wordt verleend aan agrarische bedrijven die stikstofdepositie veroorzaken.#Zaak C-293/17.
AnnotatorF.H. Damen
LinkVolledige tekst annotatie (Francadamen.com)
UitspraakECLI:EU:C:2018:882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam 12-09-2018
CiteertitelTvAR 2019/5965
SamenvattingOpenbaarmaking gegevens.
Samenvatting (Bron)Dierenaantallen en aantallen huisvestingsplaatsen in dit geval geen emissiegegeven Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wob heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 55 rapporten over pelsdierhouderijen gedeeltelijk openbaar gemaakt. De rechtbank diende onder meer te beoordelen of de dierenaantallen en aantallen huisvestingsplaatsen in de rapporten milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. De rechtbank is van oordeel dat deze gegevens zijn aan te merken als milieu-informatie in de zin van artikel 19.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Het betreffen geen factoren die elementen van het milieu aantasten, maar het betreffen wel gegevens over een activiteit die een uitwerking kan hebben op de in dat artikel genoemde factoren. Zie ook de uitspraak van de Afdeling van 4 november 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK1977). De rechtbank is echter met verweerder van oordeel dat de dierenaantallen en aantallen huisvestingsplaatsen in dit geval niet als emissiegegevens zijn aan te merken. Er bestaat geen verband tussen de gevraagde gegevens en de besluitvorming van een bestuursorgaan waarbij daadwerkelijke en voorzienbare emissies ter beoordeling voorlagen. Het gaat in dit geval niet om informatie om te kunnen beoordelen of een aan besluitvorming ten grondslag liggende beoordeling juist was. De rapportages zijn opgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die controles uitvoert, dat wil zeggen in een toezichthoudende functie. De genoteerde aantallen houden geen verband met besluitvorming waaraan een beoordeling over emissies in het milieu ten grondslag lag. Dat dit wel een voorwaarde is om als emissiegegevens te kunnen worden aangemerkt, volgt uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Commissie/ACC (ECLI:EU:C:2016:889). Het Hof van Justitie heeft daarin als volgt geoordeeld: Teneinde zich ervan te kunnen vergewissen dat de beslissingen van de op milieugebied bevoegde autoriteiten gerechtvaardigd zijn en om doeltreffend deel te nemen aan het besluitvormingsproces inzake milieuaangelegenheden, dient het publiek echter toegang te hebben tot de informatie die het in staat stelt na te gaan of de emissies correct zijn beoordeeld, en dient het in staat te worden gesteld redelijkerwijs te begrijpen hoe bedoelde emissies het milieu negatief kunnen be´nvloeden. Het betoog van eiseressen dat de dierenaantallen en aantallen huisvestingsplaatsen in de rapporten aangemerkt moeten worden als emissiegegevens slaagt daarom niet.
AnnotatorF.H. Damen
LinkVolledige tekst annotatie (Francadamen.com)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:6809
Artikel aanvragenVia Praktizijn