Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 15-03-2005
Aflevering 6
TitelGrip op de weigering om te gedogen
CiteertitelJBa 2005/85
SamenvattingAls een bestuursorgaan een illegale situatie aantreft waartegen het zou kunnen optreden, maar besluit om (vooralsnog) niet op te treden en de situatie derhalve (tijdelijk) gedoogt, wordt dit soms expliciet neergelegd in een gedoogverklaring (gedoogbeschikking). Deze gedoogbeschikking wordt aangemerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Een bestuursorgaan kan ook weigeren om een illegale situatie te gedogen. Over de vraag onder welke omstandigheden de weigering om te gedogen als een besluit kan worden aangemerkt, bestond lange tijd onzekerheid. In dit artikel wordt de jurisprudentie over het (rechts)karakter van de weigering om te gedogen besproken.
Auteur(s)G.J.M. Meulepas
Pagina82-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405112/1
CiteertitelJBa 2005/86
SamenvattingDwangsom. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) de [exploitant] onder oplegging van dwangsommen gelast de horeca-activiteiten op het perceel [locatie] (hierna: het perceel) binnen drie weken na verzending van dat besluit te staken en gestaakt te houden, de activiteiten te beperken tot een horecavoorziening ten behoeve van bezoekers en cliŽnten van de op het bedrijventerrein aanwezige bedrijven, onder aanpassing van de openings- en sluitingstijden aan die van de ter plaatse gevestigde bedrijven, zoals beschreven in het Horecabeleidsplan en beperkt tot de in de verleende bouwvergunning toegestane oppervlakte.
Pagina86-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402879/1
CiteertitelJBa 2005/87
SamenvattingBesluitbegrip. Bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft, voorzover hier van belang, bij brief van 7 november 2002 bezwaar gemaakt tegen het wegslepen, in bewaring stellen en te gelde maken van een hem toebehorende trailer.
Pagina86-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405244/1
CiteertitelJBa 2005/88
SamenvattingZelfstandig schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best (hierna: het college) een verzoek van appellant om vergoeding van bij hem in verband met een aanvraag om verlening van een bouwvergunning opgekomen kosten afgewezen.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200405933/1
CiteertitelJBa 2005/89
SamenvattingNieuwe aanvraag. Nieuwe feiten. Veranderende omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van zijn woning aan de [locatie 1] te [plaats] met een extra verdieping.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405827/1
CiteertitelJBa 2005/90
SamenvattingBeleidsregels. Afwijkingsbevoegdheid. Bijzondere omstandigheden. Legalisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Marne (hierna: het college) aan appellant met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina87-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200410491/1 en 200410491/2
CiteertitelJBa 2005/91
SamenvattingDwangsom. Legalisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2004, kenmerk 1002732, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 1.000,00 per week dat de inrichting van appellante, gelegen op het adres [locatie] te [plaats], in strijd met artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer in werking is vanwege de oprichting van een nieuwe loods, de uitbreiding van het terrein met 8000 m2, de verplaatsing van de weegbrug, de oprichting van een nieuw kantoorgebouw en de vervanging van drie mobiele kranen. Aan de last onder dwangsom is een begunstigingstermijn verbonden van zes weken. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 20.000,00.
Pagina88-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200403433/1
CiteertitelJBa 2005/92
SamenvattingDwangsom. Beslissingstermijn op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2001 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Delfland (hierna: het College) aan appellante een last onder dwangsom opgelegd tot het ophogen tot NAP + 0,10 m van de boezemkaden ter hoogte van de Heulstraat, Anthurium, Crysant en de Hoofdstraat in De Lier (thans: gemeente Westland). Daarbij heeft het College de hoogte van de dwangsom vastgesteld op 50.000,00 ( 22.689,01) per overtreding, met een maximum van 150.000,00 ( 68.067,03), en een begunstigingstermijn verleend van 6 maanden.
Pagina88-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200403353/1
CiteertitelJBa 2005/93
SamenvattingBeroepschrift. Gronden. Belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 augustus 2003 heeft appellant (hierna: het college) aan [aanvrager] vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), gelezen in samenhang met artikel 20, eerste lid, onder a, sub 1, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (hierna: Bro), †en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een tandarts-praktijkruimte op het perceel plaatselijk bekend [locatie] [plaats].
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200406266/1
CiteertitelJBa 2005/94
SamenvattingOntvankelijkheid. Herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen (hierna: het college) vergunning verleend voor het bouwen van een balkon en een kozijnpui op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie [], plaatselijk bekend [locatie 1].
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200405305/1
CiteertitelJBa 2005/95
SamenvattingBeroepstermijn. Aanvullend beroepsschrift. Procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2004, kenmerk 993189, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghoudster] voor een periode van 10 jaar een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een afvalverwerkende inrichting op het perceel [locatie] te Waalwijk. Dit besluit is op 17 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina90-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200405615/1
CiteertitelJBa 2005/96
SamenvattingBeroepstermijn. Aanvullend bezwaar. Procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2003, het bestemmingsplan "Tuindorp" vastgesteld.
Pagina90-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404290/1
CiteertitelJBa 2005/97
SamenvattingTermijnoverschrijding. Verschoonbaar. Terinzagelegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2003 heeft de gemeenteraad van Stein, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2003, het bestemmingsplan "Havens Stein en omgeving" vastgesteld.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200405564/1
CiteertitelJBa 2005/98
SamenvattingHeroverweging. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2003 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een recuperatie- en detailhandelbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404709/1
CiteertitelJBa 2005/99
SamenvattingVernietiging. Goedkeuring. Termijn opnieuw beslissen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2001, vastgesteld het bestemmingsplan "Tusken Moark en Ie".
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402160/1
CiteertitelJBa 2005/100
SamenvattingProceskostenveroordeling. Geen inhoudelijke beoordeling beroep.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland (hierna: het college) appellanten medegedeeld dat het zich genoodzaakt ziet de aan appellanten verleende toestemming voor het plaatsen van bloempotten op een groenstrook van de gemeente in te trekken, alsmede dat voor het plaatsen van bloempotten geen vergunning wordt verleend.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200404816/1
CiteertitelJBa 2005/101
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding. Zuiver Schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2002 heeft verweerder een verzoek van appellant om schadevergoeding afgewezen.
Pagina92-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn