Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 02-02-2019
Aflevering 1
RubriekBestuursrecht / Europees recht
TitelRaad van State 17-10-2018
CiteertitelJM 2019/1
SamenvattingDeskundigenbericht, StAB, Recht op eerlijk proces, Recht op gelijke proceskansen, Mantovanelli-arrest, Koroöec-arrest, Verkeersveiligheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoekbree 2e en 3e fase" vastgesteld. Het plan maakt de tweede en derde fase van de ontwikkeling van Hoekbree mogelijk. Hoekbree is een grotendeels braakliggend terrein in de noordwestelijke hoek van de wijk Marsdijk. De tweede fase van de ontwikkeling van Hoekbree maakt de realisering van maximaal 8 vrijstaande woningen dan wel 5 vrijstaande woningen en 4 twee aaneengesloten woningen mogelijk. De derde fase maakt de realisering van maximaal 15 rijenwoningen mogelijk. Daarbij is voorzien in een ontsluiting via de bestaande weg Langbree en een tweede ontsluiting via een nieuw aan te leggen weg aan de zuidwestzijde die zal aansluiten op het parkeerterrein bij de sportvelden van voetbalvereniging Achilles 1894 en zijn vervolg zal krijgen via het openbaar vervoer knooppunt Marsdijk in de richting van de Martin Luther Kingweg.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelJM 2019/2
SamenvattingExterne veiligheid, Bestemmingsplan, Kwetsbaar object, Beperkt kwetsbaar object, Grote aantallen personen, Groot gedeelte van de dag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 4 december 2014, heeft het college, voor zover hier van belang, de aanvraag van Leidseplein Beheer om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het gebruik van het gebouw aan de Coenhavenweg 26 in Amsterdam (hierna: het perceel) als horeca/restaurant (Horeca IV) afgewezen, omdat volgens het college in zoverre geen omgevingsvergunning is vereist.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 28-11-2018
CiteertitelJM 2019/3
SamenvattingHandhaving, Stemgeluid kinderen, School, Kinderdagverblijf, Stemgeluid van personen, Geluidonderzoek, Geluidbelasting, Geluidoverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen onder meer het gebruik van het perceel† Meilustweg 31 te Bergen op Zoom (hierna: het perceel) en de hoogte van een op het perceel geplaatst hekwerk, afgewezen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelJM 2019/4
SamenvattingGeluidwerende voorzieningen, Gezondheid, Rechten van de mens, Asfalt, SMA, CSMA, Doelmatigheidscriterium, IPO-methodiek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2018 heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan "Vredenburghlaan".
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelHvJ EU 07-11-2018, C‑293/17 en C‑294/17
CiteertitelJM 2019/5
SamenvattingMilieueffectrapportage, Project. PAS-uispraken.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 25 juli 2018.
AnnotatorG.A.J.M. Hoevenaars
UitspraakECLI:EU:C:2018:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelJM 2019/6
SamenvattingM.e.r.-beoordelingsplicht, Varkenshouderij, Onlosmakelijke samenhang, Omgevingsvergunning twee fasen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2016 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) voor het oprichten van een gespeende biggen- en vleesvarkensstal en een zeugenstal alsmede haar aanvraag om omgevingsvergunning tweede fase (bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan) voor het oprichten van een gespeende biggen- en vleesvarkensstal en een zeugenstal buiten behandeling gelaten.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 17-10-2018
CiteertitelJM 2019/7
SamenvattingHandhaving, M.e.r-plicht, M.e.r-beoordelingsplicht, Melkveehouderij, Onlosmakelijke samenhang, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2015 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het zonder omgevingsvergunning voor de activiteit milieu in werking zijn van een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Overasselt (hierna: het perceel).
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGevaarlijke stoffen
TitelRechtbank Rotterdam 23-11-2018
CiteertitelJM 2019/8
SamenvattingVuurwerk, Zwaar vuurwerk, Illegaal vuurwerk, Zelfgemaakt vuurwerk, Mortierbommen, Shells, Mortierstellage, Vuurpijlen, Bijzondere voorwaarden. Spijkenisse I.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk (mortierbommen) en het in bezit hebben van een grote hoeveelheid zwaar illegaal (zelfgemaakt) vuurwerk. GS 18 maanden waarvan 9 voorwaardelijk.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:9600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGevaarlijke stoffen
TitelRechtbank Rotterdam 23-11-2018
CiteertitelJM 2019/9
SamenvattingVuurwerk, Zwaar vuurwerk, Illegaal vuurwerk, Zelfgemaakt vuurwerk, Mortierbommen. Shells, Mortierstellage, Vuurpijlen, Bijzondere voorwaarde. Spijkenisse II.
Samenvatting (Bron)Veroordeling voor het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk (mortierbommen) en het in bezit hebben van illegaal (zelfgemaakt) vuurwerk. GS 12 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:9601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGevaarlijke stoffen
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-11-2018
CiteertitelJM 2019/10
SamenvattingInrichting, Zware ongevallen, Bleedleiding, Bleedafsluiter, Compressor, Werkinstructies, Installatie, Kritische werkzaamheden, Lekkage, Waterstof, Opzet.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 5 van het BRZO. Daarvoor wordt verdachte veroordeeld tot een geldboete van 100.000,-- waarvan 30.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:5435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Strafrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-11-2018
CiteertitelJM 2019/11
SamenvattingAfvalstoffen, Bedrijfsafvalstoffen, Meststoffen, Compost, Zeefgrond, Feitelijke leiding, Taakstraf, Voorwaardelijke taakstraf, Rechterlijk pardon.
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt verdachte voor het geven van feitelijke leiding aan het zich door afgifte ontdoen van verschillende bedrijfsafvalstoffen tot een geheel voorwaardelijke taakstraf van 80 uur subsidiair 40 dagen hechtenis, met een proeftijd van twee jaar.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelHvJ EU 07-11-2018, C461/17
CiteertitelJM 2019/12
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Instandhouding natuurlijke habitats, Instandhouding wilde flora en fauna, Wegenbouwproject, Passende milieueffectbeoordeling, Omvang motiveringsplicht, Effectbeoordeling bepaalde projecten, Reikwijdte begrip voornaamste alternatieven. Brian Holohan and Other vs. An Bord PleanŠla
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 7 augustus 2018.#Brian Holohan e.a. tegen An Bord Pleanala.#Verzoek van High Court (Irlande) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Instandhouding van de wilde flora en fauna - Wegenbouwproject - Passende milieueffectbeoordeling - Omvang van de motiveringsplicht - Richtlijn 2011/92/EU - Effectbeoordeling van bepaalde projecten - Bijlage IV, punt 3 - Artikel 5, lid 3, onder d) - Reikwijdte van het begrip voornaamste alternatieven.#Zaak C-461/17.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans , G.A.J.M. Hoevenaars
UitspraakECLI:EU:C:2018:649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelJM 2019/13
SamenvattingWijzigingsplan, Omzetting, Melkgeitenbedrijf, Gezondheidsaspecten, Q-koorts, Longontsteking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Noorderweg 94 in Wijdewormer" vastgesteld.
AnnotatorB. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieustrafrecht
TitelRechtbank Gelderland 16-11-2018
CiteertitelJM 2019/14
SamenvattingBrandstichting, Nationaal Park De Hoge Veluwe, Vrijspraak, Gebrek aan bewijs.
Samenvatting (Bron)Brandstichting, Nationaal Park De Hoge Veluwe, vrijspraak.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2018:4937
Artikel aanvragenVia Praktizijn