Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 19-12-2018
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
TitelInzake de handhaving van wetten, normen en richtlijnen in de bouw
CiteertitelTBR 2018/182
SamenvattingDe vraag wordt besproken of de overheid wetten, normen en richtlijnen kan laten vervaardigen en de controle op naleving hiervan aan derden kan overlaten. Na discussie is de conclusie van de auteur dat dit niet kan. Het betekent dat de Trias Politica wordt aangetast. Controle op naleving van wetten, normen en richtlijnen dient, volkomen onafhankelijk, onder stringent toezicht van de overheid plaats te vinden.
Auteur(s)R. Nijsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitsluiting door Past Performance
CiteertitelTBR 2018/183
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de plaats van past performance in het stelsel van het aanbestedingsrecht, wat is de strekking van de regeling en op welke wijze kunnen ondernemers zich tegen ongepast gebruik verzetten?
Auteur(s)J.M. Hebly
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp het snijvlak van onteigening en verjaringsverkrijging. Wat is het lot van de verjaringsverkrijger in het onteigeningsrecht?
CiteertitelTBR 2018/184
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de positie van de verjaringsverkrijger in het onteigeningsrecht, in het bijzonder de juridische gevolgen als een door verjaring verkregen stuk grond door onteigening wordt getroffen.
Auteur(s)B. Hoops
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Transitiewet: doelmatige aan- passingen in de Crisis- en herstelwet?
CiteertitelTBR 2018/185
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de wijziging van de Crisis- en herstelwet in het kader van versnelling van de woningbouwproductie, energietransitie en het experimenteren op weg naar de Omgevingswet.
Auteur(s)J.J. Karens , A.G. Bregman , C.P. Hageman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet PAS-arrest van het Hof van Justitie EU. Toch niet alleen maar kommer en kwel?
CiteertitelTBR 2018/186
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op het recente PAS-arrest van het HvJ EU en de gevolgen daarvan voor de (huidige opzet van de) Programmatische Aanpak Stikstof.
Auteur(s)R.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2018:882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswet en zorgvuldig ruimtegebruik. Doorgaan op de vertrouwde ladder of toch niet helemaal?
CiteertitelTBR 2018/187
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de met het Invoeringsbesluit Omgevingswet voorgestelde nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAfdeling bestuursrechtspraak als bestuursrechter in eerste en enige aanleg in zaken over vergoeding van schade als gevolg van een tracébesluit?
CiteertitelTBR 2018/188
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op recente jurisprudentie over de vraag welke bestuursrechter bevoegd is bij schade als gevolg van het tracébesluit. Auteur gaat tevens in op de rechtsmachtverdeling ten aanzien van schadebesluiten onder de Wet nadeelcompensatie en de Omgevingswet.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelOver verzekerbare en nietverzekerbare risico’s in de bouw en de herziene UAV- GC. Een korte opinie
CiteertitelTBR 2018/189
SamenvattingIn deze opiniebijdrage gaat de auteur in op hetgeen verzekerbaar is bij contracten onder de UAV-GC, mede gelet op de herziening van die voorwaarden.
Auteur(s)F.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst artikel (ekelmansenmeijer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe verleggings- regeling in de btw
CiteertitelTBR 2018/190
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op toepassing van de btw-verleggingsregeling naar aanleiding van recente jurisprudentie.
Auteur(s)M.A. Bonthuis-Broekman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-10-2018
CiteertitelTBR 2018/191
SamenvattingAlternatief planinitiatief Haaksbergen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan, deelgebied Midden" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 05-09-2018
CiteertitelTBR 2018/192
SamenvattingBijgebouw of overkapping bij dienstwoning
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft op 13 juli 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 26-09-2018
CiteertitelTBR 2018/193
SamenvattingWaterberging Leusden
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 december 2012 heeft het college de aanvragen van onderscheidenlijk [appellanten sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3] en [appellant sub 4] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , R.J.Th. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 06-03-2018, 34.534
CiteertitelTBR 2018/194
SamenvattingCoördinatieovereenkomst zonder opdrachtgever. Tekortkomingen onder coördinatieovereenkomst in beginsel niet toerekenbaar aan opdrachtgever, tenzij opdrachtgever vertragingen veroorzaakt waardoor de coördinatie spaak loopt. Dan is de opdrachtgever aansprakelijk onder de aannemingsovereenkomst. Verdeling.
AnnotatorH.P.C.W. Strang
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 14-06-2018, 36.231
CiteertitelTBR 2018/195
SamenvattingVerkrijgers zijn niet-ontvankelijk in hun vordering, aangezien de vervaltermijn als bedoeld in artikel 16 lid 2 sub c van de algemene voorwaarden op het moment van het indienen van de memorie van eis reeds was verstreken. Artikel 16 lid 2 sub c is geen onredelijk bezwarend beding of oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Van een situatie als bedoeld in artikel 16 lid 2 sub a en/of sub c van de algemene voorwaarden is geen sprake. Het gebrek aan de sierluifel van de woning is geen ernstig gebrek in de zin van artikel 16 lid 3 van de algemene voorwaarden.
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 18-06-2018, 36.049
CiteertitelTBR 2018/196
SamenvattingVerleggingsregeling btw
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 28-09-2018
CiteertitelTBR 2018/197
SamenvattingOntbinding wederkerige overeenkomst
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht; huurrecht. Uitleg van art. 6:265 lid 1 BW. Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak Hoge Raad. Gelden bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte?
AnnotatorS. van Gulijk
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1810
Artikel aanvragenVia Praktizijn