AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-04-2005
Aflevering 16
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, C-174/02
CiteertitelAB 2005/118
SamenvattingOok justitiabelen die als gevolg van een steunmaatregel niet werden getroffen door vervalsing van grensoverschrijdende mededinging kunnen een beroep doen op de standstillbepaling en terugbetaling van de heffingen verlangen, wanneer de heffing integrerend deel uitmaakt van deze steunmaatregel.

(Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tegen Staatssecretaris van FinanciŽn).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 januari 2005. # Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tegen Staatssecretaris van Financien. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Staatssteun - Artikel 93, lid 3, EG-Verdrag (thans artikel 88, lid 3, EG) - Steunvoornemen - Verbod om voorgenomen maatregelen voor eindbeslissing van Commissie tot uitvoering te brengen - Strekking van verbod indien steun in vrijstelling van heffing bestaat - Vaststelling van personen die zich op eventuele schending kunnen beroepen. # Zaak C-174/02.
AnnotatorA.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina717-722
UitspraakECLI:EU:C:2005:10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-02-2005, 37690
CiteertitelAB 2005/119
SamenvattingToepassing fatale bezwarentermijn in het geval van niet-omzetting van een richtlijn niet in strijd met het EG-recht.
Samenvatting (Bron)De algemene bezwaartermijn (zes weken) is niet zo kort dat daardoor de teruggaaf van in strijd met het gemeenschapsrecht geheven belastingen onmogelijk is.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina722-729
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AM3206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406444/1
CiteertitelAB 2005/120
SamenvattingPlanschadevergoeding; planologische vergelijking; binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2002 heeft de raad van de gemeente Epe (hierna: de raad) het verzoek van appellant om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), overeenkomstig het aanvullend advies van 1 maart 2002 van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ), afgewezen.
Pagina729-730
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402061/1
CiteertitelAB 2005/121
SamenvattingPlanschadevergoeding; planologische vergelijking; binnenplanse wijzigingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 1998 heeft de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) aan appellant schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) toegekend van 67.000,00 ( 30.403,27), te vermeerderen met de wettelijke rente over genoemd bedrag vanaf 8 januari 1997 tot de dag van betaling.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina730-736
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200306936/1
CiteertitelAB 2005/122
SamenvattingOvergangsrecht; gebruik dat reeds onder overgangsrecht van het vorige plan viel, mag in beginsel niet opnieuw onder overgangsrecht worden gebracht; overgangsrecht is niet bedoeld voor bestaande gebruikers die geen gerechtvaardigde rechten en belangen hebben, dit betekent dat illegaal gebruik niet onder overgangsrecht behoort te worden gebracht; uitsluitingsclausule illegale bouwwerken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2002, het bestemmingsplan "Voordorp-Voorveldse polder" vastgesteld.
AnnotatorJ.J. Fokke
Pagina736-741
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200403433/1
CiteertitelAB 2005/123
SamenvattingGemeenten onderhoudsplichtig op grond van legger; status legger; last onder dwangsom niet punitief; zwaar gewicht toegekend aan veiligheid boezemkaden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2001 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Delfland (hierna: het College) aan appellante een last onder dwangsom opgelegd tot het ophogen tot NAP + 0,10 m van de boezemkaden ter hoogte van de Heulstraat, Anthurium, Crysant en de Hoofdstraat in De Lier (thans: gemeente Westland). Daarbij heeft het College de hoogte van de dwangsom vastgesteld op 50.000,00 ( 22.689,01) per overtreding, met een maximum van 150.000,00 ( 68.067,03), en een begunstigingstermijn verleend van 6 maanden.
AnnotatorA. van Hall
Pagina742-745
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-04-2004, 200305871/1
CiteertitelAB 2005/124
SamenvattingAfwijzing verzoek om plaatsing aanduidingsbord is besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft appellant een aanvraag van de directeur van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (hierna: het recreatieschap) voor aanduidingborden ten behoeve van toeristische overstappunten langs Rijksweg N18 afgewezen.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina745-747
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 27-01-2005, AWB 04/142
CiteertitelAB 2005/125
SamenvattingHandelsregister; registratie en bijdrage; Natuurschoonwet-BV (landgoederen); besluit; niet langer uitzonderingspositie; in redelijkheid.
Samenvatting (Bron)Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963 Bijdrage handelsregister
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina747-751
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AS5260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 03-01-2005, 04/268 BC
CiteertitelAB 2005/126
SamenvattingEen uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel kan in het kader van art. 4:6 lid 1 Awb een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid opleveren.
Samenvatting (Bron)Betrouwbaarheidsoordeel inzake bestuurder/aandeelhouder van geldtransactiekantoor. Vrijspraak wel novum, maar sorteert in casu geen effect. Bestuurder/aandeelhouder is belanghebbende.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina751-760
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AR8709
Artikel aanvragenVia Praktizijn