Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 22-02-2019
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelNieuwe dwangwetten in de zorg: is ambulante dwang wel haalbaar?
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 3
SamenvattingNog maar een klein jaar en dan is het zover: op 1 januari 2020 wordt de Wet Bopz vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliŽnten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Beide wetten regelen de rechten van patiŽnten die te maken krijgen met onvrijwillige respectievelijk verplichte zorg, hierna aangeduid als gedwongen zorg. Er zijn echter ook nog veel vragen en onzekerheden; vooralsnog is het zeer de vraag of het veld alle verantwoordelijkheden die met de nieuwe regelgeving gepaard gaan ook waar zal kunnen maken.
Auteur(s)R.P. de Roode
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlagen over collegaís binnen het tuchtrecht
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 5
SamenvattingIn deze bijdrage wordt nagegaan hoe er in de tuchtrechtelijke jurisprudentie vorm gegeven wordt aan de rol van de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar die in die hoedanigheid klaagt over een collega. Geconstateerd wordt dat de tuchtrechter niet altijd eenduidig en helder toetst op welke gronden een beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid toegang heeft tot de procedure. Gewezen wordt op de wenselijkheid van consistente en heldere toetsing van de ontvankelijkheid, zowel ten aanzien van de vraag wanneer een beroepsbeoefenaar klachtgerechtigd is als ten aanzien van de vraag wanneer het verweten handelen binnen de reikwijdte van het tuchtrecht valt.
Auteur(s)C.A. Bol , E. Steendam Visser , J.C.J. Dute
Pagina5-23
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 24
SamenvattingDe wettelijke regeling omtrent de klachten- en geschilprocedure vervat in de Wkkgz roept in de praktijk vragen op. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal van die vragen. Voorts wordt gepoogd de vragen te beantwoorden waarbij de wettelijke kaders omtrent het bindend advies, de informatieplicht, het bewijsrecht en het personen- en familierecht worden betrokken.
Auteur(s)R.P. Wijne
Pagina24-45
LinkVolledige tekst artikel (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekForum
TitelEuthanasie bij gevorderde dementie: een belangrijke uitspraak
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 46
SamenvattingBespreking van de eerste uitspraak van een tuchtcollege inzake euthanasie bij een diep-demente patiŽnt. RTG Den Haag acht euthanasie in beginsel toegestaan maar stelt hoge eisen aan het schriftelijke euthanasieverzoek en aan de communicatie tussen arts en patiŽnt. Volgens de schrijver heeft het tuchtcollege onvoldoende rekening gehouden met de wetsgeschiedenis.
Auteur(s)T.J. Matthijssen
Pagina46-58
UitspraakECLI:NL:TGZRSGR:2018:165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Mededingingsrecht
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 59
SamenvattingIn deze kroniek staat de praktijk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) centraal voor wat betreft de toepassing van de Mededingingswet in de zorg. Tevens worden twee informele zienswijzen van de ACM en enkele uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven over besluiten van de ACM behandeld. Tot slot wordt stilgestaan bij twee door de ACM gepubliceerde leidraden. De periode die door deze kroniek wordt bestreken betreft 1 juli 2016 tot 1 november 2018.
Auteur(s)C.T. Dekker , E. Belhadj , V. Jasarevic
Pagina59-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 24-07-2018, 127/2018
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 80
SamenvattingVerloskundige zorg buiten de richtlijnen.
AnnotatorJ.M. Janson
Pagina80-90
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2018:147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-05-2018
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 91
SamenvattingMachtiging tot voortgezet verblijf.
Samenvatting (Bron)De constatering dat de zorg in Nederland zo geregeld is dat behandeling voor de betrokkene niet mogelijk is, maakt niet dat een langdurige machtiging niet verleend kan worden.
AnnotatorK. Blankman
Pagina91-95
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2018:2097
Artikel aanvragenVia Praktizijn