Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 26-02-2019
Aflevering 2
RubriekGastcolumn
Titel‘Architect aan Zet’ vijf jaar later: de resultaten
CiteertitelTBR 2019/16
SamenvattingIn deze gastcolumn gaat de auteur in op de evaluatieresultaten van de Pilot ‘Architect aan zet’, en de vraag wat voor een betekenis deze hebben voor de discussie rondom kwaliteitsborging in de bouw.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToenemende hittestress, wateroverlast en droogte in de fysieke leefomgeving. Een juridische verkenning naar klimaatadaptatie in steden
CiteertitelTBR 2019/17
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op klimaatadaptatie in ruimtelijke wet- en regelgeving. Eerst wordt ingegaan op het Europees en nationaal kader en de klimaatadaptieve maatregelen die getroffen worden in Rotterdam en Amsterdam en hoe deze juridisch geregeld zijn. Ook worden de mogelijkheden van de Chw en Omgevingswet verkend.
Auteur(s)J.J, Akkerman
LinkVolledige tekst artikel (Houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen
CiteertitelTBR 2019/18
SamenvattingIn dit artikel wordt, mede aan de hand van de jurisprudentie, de balans opgemaakt ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst. De aard van de overeenkomst, de rechtsmachtverdeling, en de vordering bij niet nakoming en schadevergoeding komen aan de orde.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , N. van Triet
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnwinbare bodembestanddelen bij onteigening
CiteertitelTBR 2019/19
SamenvattingIn deze bijdrage staat de vraag of de onteigende partij aanspraak kan maken op voordeel dat veroorzaakt wordt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De rechtspraak die de afgelopen tientallen jaren daarover verschenen is komt onder andere aan de orde.
Auteur(s)B.S. ten Kate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWel of niet uitdrukkelijk afwijken?
CiteertitelTBR 2019/20
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op afwijkingsmogelijkheden in de verschillende versies van de UAV en de onduidelijkheid die ontstaat door verschillende zogenaamde ‘tenzij-bepalingen’.
Auteur(s)W.K. van der Meulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelKijken in de ziel van de bouwrechtjurist. Naar aanleiding van het boek Bouwrechtjuristen van H.C.W.M. Moesker en S.J.H. Rutten
CiteertitelTBR 2019/21
SamenvattingIn deze boekbespreking gaat de auteur in op het boek Bouwrechtjuristen waarin gesprekken met verschillende bouwrechtjuristen zijn opgenomen.
Auteur(s)B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBestuursakkoord wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
CiteertitelTBR 2019/22
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op het recent gesloten Bestuursakkoord in het kader van het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de betekenis voor (de invoering van) het wetsvoorstel.
Auteur(s)P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-11-2018
CiteertitelTBR 2019/23
SamenvattingBouwplan Terschelling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2014 heeft het college medegedeeld dat van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend aan [partij] voor de nieuwbouw van een restaurant met logiesfunctie op het perceel Midsland aan Zee 459a te Midsland.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao 07-05-2018
CiteertitelTBR 2019/24
SamenvattingDispute Adjudication Board als onderdeel geschillenregeling
Samenvatting (Bron)Sona-Ballast-Nedam-070518-uitleg beding, beslissing geschillencommissie bindend en uitvoerbaar bij voorraad, nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar;
AnnotatorJ.M. Henriquez
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2018:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 19-03-2018, 72.051
CiteertitelTBR 2019/25
SamenvattingAfrekening bouw woning met garage. Bij een beroep op opschorting heeft het enkele feit dat het saldo van de vorderingen over en weer uitvalt in het voordeel van aanneemster niet per definitie tot gevolg dat het beroep op opschorting niet terecht is. Van opdrachtgevers kan niet worden verwacht dat zij de herstelkosten precies goed ramen. Anders dan in eerste aanleg is geoordeeld, waren de gebreken in dit gevalvoldoende grond voor opschorting van de betalingen en hebben opdrachtgevers de overeenkomst terecht ontbonden. Daarom wordt schadevergoeding op basis van de kosten van herstel door een derde verrekend in plaats van de door aanneemster bespaarde kosten van herstel.
AnnotatorO.H. Laan
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 04-06-2018, 72.113
CiteertitelTBR 2019/26
SamenvattingGebreken in woonboerderij, waarvan in eerste aanleg is geoordeeld dat aanneemster gebreken door uitvoeringsfouten moet herstellen, evenals gebreken die zowel ver-oorzaakt zijn door uitvoeringsfouten als door ontwerpfouten van de architect, onder vergoeding door opdrachtgevers van 30% van de herstelkosten. In hoger beroep wordt alsnog een vervangende schadevergoeding toegekend
AnnotatorF.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (ekelmansenmeijer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn