Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 14-03-2019
Aflevering 3
RubriekKort & bondig
TitelDe klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel bedacht zijn voor de reductie van uitstoot van koolstof (CO2) door de landbouw realistisch?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 3, p. 153
SamenvattingDe uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consensus in wetenschappelijke zin. De wereldwijd gedragen zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering hebben na de Klimaatconferentie van Parijs in 1915 geleid tot het Akkoord van Parijs. Dat akkoord is inmiddels door bijna tweehonderd landen onderschreven. De belangrijkste afspraak daarin is de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius met een streven naar 1,5 graad. Ook Nederland heeft zich aan dat akkoord gecommitteerd.
Auteur(s)W.H.G.A. Filott
Pagina153
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelEigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit
CiteertitelTvAR 2019, afl. 3, p. 155
SamenvattingHet fundamentele recht op eigendom kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden van juridische strijd over agrarische eigendom zijn talrijk. Denk bijvoorbeeld aan het stelsel van varkensrechten, de vaststelling van melkveefosfaatreferenties, het verbod op de pelsdierhouderij en meer recent de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en het stelsel van fosfaatrechten.
Auteur(s)R. Ligtvoet
Pagina155
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelProducentenOrganisatie als erkend kartel
CiteertitelTvAR 2019, afl. 3, p. 165
SamenvattingLandbouwproducenten mogen op basis van de Europese Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO)-verordening samenwerken in een Producentenorganisatie. Deze verordening bevat regels voor de doelstellingen van een PO en de organisatiestructuur. Ook geeft de verordening aan dat POs erkenning door de lidstaat nodig hebben. De Europese wetgever biedt landbouwproducenten hiermee de mogelijkheid hun marktpositie te versterken. Maar de GMO-verordening verwijst ook naar de regels van het kartelverbod, met een verbod op bepaalde vormen van samenwerking. In de verordening is de onderlinge verhouding tussen de PO-regels en het kartelverbod helaas niet duidelijk aangegeven. Deze onduidelijkheid leidt in de praktijk tot veel onzekerheid en verkeerde toepassing van de regels. Maria Litjens heeft voor haar promotie een analyse uitgevoerd van de relevante rechtsregels van de Europese Unie, het relevante nationale recht in Duitsland, Frankrijk en Nederland en de rechtstoepassing in deze landen.
Auteur(s)H.C.E.P.J. Janssen
Pagina165
LinkVolledige tekst proefschrift (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
CiteertitelTvAR 2019/5975
SamenvattingPachtovereenkomst
Samenvatting (Bron)Uitleg van voorwaarde in pachtovereenkomst: Mochten er tijdens de duur van deze overeenkomst rechten, in welke vorm dan ook, ontstaan welke samenhangen met het gebruik van het gepachte uit deze overeenkomst dan zullen deze rechten, hoe ook genaamd, aan het eind van de overeenkomst aan verpachter toekomen. Hof oordeelt door uitleg dat pachter niet gehouden is betalingsrechten aan verpachter over te dragen.
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkVolledige tekst annotatie (aelmans.com)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 01-02-2019
CiteertitelTvAR 2019/5976
SamenvattingNbw-vergunning. Stikstofdepositie.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2015" geschorst wat betreft de plandelen met de aanduiding "intensieve veehouderij" en/of de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - ontwikkelingslocatie intensieve veehouderij", met uitzondering van het plandeel voor het perceel Gendringseweg 9.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (amazonaws.com/hekkelman)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 21-12-2018
CiteertitelTvAR 2019/5977
SamenvattingErfdienstbaarheid
Samenvatting (Bron)Goederenrecht. Erfdienstbaarheid. Opheffing door rechter (art. 5:79 BW); ontbreekt redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid? Motivering dat sprake is van erfdienstbaarheid; onverenigbaarheid tussen de overwegingen in de uitspraak van het hof en het dictum?
AnnotatorK. Everaars
UitspraakECLI:NL:HR:2018:2373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelTvAR 2019/5978
SamenvattingVerantwoording mineralen. Onschuldpresumptie.
Samenvatting (Bron)Overtreding artikel 14 van de Msw. In de onderhavige zaak is een conclusie uitgebracht door AG Wattel. Het hoger beroep slaagt. Het College concludeert tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. De boete wordt herroepen. De dragende overweging is vervat in r.o. 5.4 van de uitspraak.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:652
Artikel aanvragenVia Praktizijn