Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-03-2019
Aflevering 7486
RubriekRedactioneel
TitelDe ‘wederkerige rechtsbetrekking’ als destructief concept voor een democratische rechtsorde
CiteertitelGst. 2019/35
SamenvattingOp 1 januari was het vijfentwintig jaar geleden dat de Algemene wet bestuursrecht in werking trad. Volgens de toelichting ligt aan die wet het concept van een wederkerige rechtsbetrekking tussen overheid en burger ten grondslag. Dit concept staat op gespannen voet met de idee van de democratische rechtsstaat.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeslissen op bezwaar in relatie tot attributie, delegatie en mandaat: wat mag wel en niet?
CiteertitelGst. 2019/36
SamenvattingBeslissen op bezwaar is één van de belangrijkste stappen binnen het bestuurs(proces)recht, nu de bezwaarschriftenprocedure nagenoeg altijd vooraf gaat aan een gang naar de bestuursrechter (artikel 7:1 lid 1 Awb jo. artikel 8:1 Awb). De beslissing op bezwaar moet door het bestuursorgaan genomen worden, tegen wiens besluit het bezwaar zich keert (vgl. artikel 1:5 lid 1 Awb). Op die manier kan een algehele heroverweging plaatsvinden van het bestreden besluit.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelResultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 niet langer mogelijk? Een botsing tussen maatwerk en rechtszekerheid
CiteertitelGst. 2019/37
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteur in op een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 8 oktober 2018 die past in een reeks uitspraken waarin de kaders voor huishoudelijke ondersteuning nader zijn vormgegeven, met name waar het gaat om de mogelijkheden van resultaatgericht indiceren.
Auteur(s)B. Wallage , W.I. Koelewijn
LinkVolledige tekst artikel (VBK.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018
CiteertitelGst. 2019/38
SamenvattingHuishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting. Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd. Het college heeft ten onrechte niet bepaald wat de omvang van de verstrekte huishoudelijke ondersteuning is. In feite weet verzoeker door deze wijze van verstrekking van een maatwerkvoorziening tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen. Het college heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met de in het leveringsplan genoemde activiteiten en frequentie een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd alsmede schone, draagbare en doelmatige kleding. Vernietiging bestreden besluit. De Raad bepaalt dat aan verzoeker gedurende 5,5 uur per week huishoudelijke ondersteuning wordt verstrekt.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-05-2018
CiteertitelGst. 2019/39
SamenvattingOmgevingsvergunning voor het kappen van bomen, het maken van een uitrit en het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, het maken van een uitrit en het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel [locatie] te Bergen (hierna: het perceel) verleend.
AnnotatorS.F.J. Sluiter
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 18-10-2018, C-606/17
CiteertitelGst. 2019/40
SamenvattingGunning zonder procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 oktober 2018.#IBA Molecular Italy Srl tegen Azienda ULSS n. 3 e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten voor leveringen - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 1, lid 2, onder a) - Gunning zonder procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht - Begrip ,overeenkomsten onder bezwarende titel' - Begrip ,openbaar lichaam'.#Zaak C-606/17.
AnnotatorH.C.E.P.J. Janssen
UitspraakECLI:EU:C:2018:843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-08-2018
CiteertitelGst. 2019/41
SamenvattingLast onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding Wet bodembescherming
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2016 heeft het college aan [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Op 6 november 2014 is in een loods aan de [locatie] te Geesteren een illegaal amfetaminelaboratorium aangetroffen.
AnnotatorM.J. Eurlings
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-08-2018
CiteertitelGst. 2019/42
SamenvattingDe Wmo 2015 biedt ruimte om van burgers te eisen dat zij bij het doen van een aanschaf of bij een verhuizing rekening houden met de al aanwezige beperkingen en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling hiervan.
Samenvatting (Bron)De Wmo 2015 biedt, evenals de oude Wmo deed, ruimte om van burgers te eisen dat zij bij het doen van een aanschaf of bij een verhuizing rekening houden met de al aanwezige beperkingen en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling hiervan. Er mag echter niet van een burger vereist worden dat hij preventief maatregelen treft en investeringen doet om te voorkomen dat toekomstige onzekere gebeurtenissen in zijn gezondheidstoestand als gevolg van het ouder worden leiden tot een beroep op maatschappelijke ondersteuning. De CRvB stelt betrokkene in het gelijk en draagt de gemeente op een nieuwe beslissing te nemen.
AnnotatorJ.C. de Wit , E. Linthorst
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelGst. 2019/43
SamenvattingVerzoek grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie toegewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2016, kenmerk PU16-02342/PI16-01821, heeft het college het verzoek van [wederpartij] op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (hierna: de Who) toegewezen en de door hem gevraagde nieuwsberichten verstrekt via de gemeentelijke website.
AnnotatorA. Drahmann , P.M.J.J. Swagemakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-10-2018
CiteertitelGst. 2019/44
SamenvattingWeigering handhavend op te treden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2016 heeft het college geweigerd over te gaan tot handhavend optreden ten aanzien van het pand op het perceel Waalsteeg 4 te Amsterdam.
Annotator Redactionele aantekening
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelGst. 2019/45
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur inzake toezending van stukken die betrekking hebben op windpark
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2015 heeft de minister het verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om toezending van stukken die betrekking hebben op het windpark Drentse Monden en Oostermoer, gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorR. Molendijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-10-2018
CiteertitelGst. 2019/46
SamenvattingHandhavend optreden tegen restaurant afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2015 heeft het college het door [appellant] gedane verzoek om handhavend op te treden tegen onder meer Grieks specialiteitenrestaurant Corfu, gevestigd op het perceel Waalkade 49 te Nijmegen, afgewezen.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3493
Artikel aanvragenVia Praktizijn