TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 31-01-2019
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelInternationalisering: probleem én oplossing
CiteertitelTRA 2019/1
Samenvatting‘Internationaal’ is tegenwoordig een vies woord. En ‘Europees’ al helemaal. Niet in de laatste plaats in arbeidsrechtelijke kringen. Alle verworvenheden zouden onder druk staan, in een globaliserende economie kunnen we ons geen arbeidsrechtelijke bescherming meer veroorloven. Ook op Europees niveau dreigt een race to the bottom. Wat de rechter (ECLI:NL:RBOBR:2018:5330) ook zeggen mag, straks verzorgt Ryanair gewoon vluchten, met de vertrouwde stunt-arbeidsvoorwaarden voor weggeefprijzen, vanuit Marrakech, Bulgarije of een ander oord waar geen elitaire Eindhovense arbeidsvoorwaarden plegen te gelden.
Auteur(s)B. Barentsen
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:5330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTen geleide
Titel100 jaar polderen
CiteertitelTRA 2019/2
SamenvattingILO is een uniek instituut in de wereld, waar het ‘polderen’ nu 100 jaar wordt beoefend. Uiteraard met wisselend succes, net als in Nederland. In 2019 zal het honderdjarig bestaan van de ILO internationaal veel aandacht krijgen, ook in Nederland, om te beginnen in het eerste nummer van dit jaar van TRA.
Auteur(s)P. van der Heijden , M.Y.H.G. Erkens
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van het Nederlandse arbeidsbestel
CiteertitelTRA 2019/3
SamenvattingHet Nederlandse arbeidsbestel staat onder druk, waardoor behoud van de hoge kwaliteit van het werk en het geordende stelsel van arbeidsverhoudingen in de toekomst niet langer gewaarborgd zijn. Onder invloed van grote trends als digitalisering, globalisering en financialisering, heeft de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. Terwijl de werkgelegenheid sterk is gegroeid, neemt de kwaliteit van de arbeid, in ieder geval voor een deel van de werkenden, af door de groei van laag betaald werk en flexibele arbeidsrelaties. Ook de arbeidsverhoudingen staan onder druk door de dalende organisatiegraad van de vakbeweging en de verstoring van het machtsevenwicht tussen arbeid en kapitaal.
Auteur(s)P.T. de Beer , M.J. Keune
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ILO en Flexwerk
CiteertitelTRA 2019/4
SamenvattingZolang de ILO bestaat is er discussie geweest over wat we vandaag de dag flexwerk noemen. Een belangrijke mijlpaal werd daarbij bereikt door uitzendarbeid in een specifiek verdrag 181 te regelen. De vraag bleef zich echter voordoen of uitzendarbeid wel decent was. De auteur geeft antwoord op deze vraag en bespreekt de voortgaande discussie over flexwerk, die met de opkomst van contractlabour en de meer recentere vormen van platformarbeid nauwelijks tot een einde is gekomen. Afgesloten wordt met een noodzakelijke agenda voor de toekomst.
Auteur(s)F.C.A. van Haasteren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSocialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst?
CiteertitelTRA 2019/5
SamenvattingSocialezekerheidsverdragen hebben van oudsher de doelstelling om wereldwijd het niveau van sociale bescherming te verhogen. Nederland heeft een reeks van deze verdragen geratificeerd. De laatste jaren is de animo voor de verdragen echter niet erg groot meer. Welke betekenis hebben ze nu nog en welke strategie volgt de ILO om ze nog een rol te laten vervullen?
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ILO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
CiteertitelTRA 2019/6
SamenvattingMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat in het middelpunt van de belangstelling. Het schenden van fundamentele arbeidsrechten in mondiale toeleveringsketens – denk aan de ramp in Rana Plaza – vraagt om adequate actie, maar hoe? Handhaving van regelgeving brengt problemen met zich omdat activiteiten in de ketens over landsgrenzen – en daarmee over jurisdicties – heen gaan. Als een van de eerste internationale organisaties heeft de ILO dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw onderkend. In deze bijdrage wordt onderzocht of de ILO nog steeds de belangrijkste hoeder en handhaver van fundamentele arbeidsrechten in de ‘global supplychains’ is.
Auteur(s)M.Y.H.G. Erkens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ILO en de vrije handel
CiteertitelTRA 2019/7
SamenvattingEconomische globalisering wordt gefaciliteerd door een omvangrijk juridisch bouwwerk van handels- en investeringsverdragen. Vrijhandel heeft grote sociale gevolgen – in positieve én negatieve zin. De ILO profileert zich echter veelal als een mensenrechtenorganisatie, bezig met ‘fundamentele’ arbeidsnormen. De relatie tot internationale handel wordt nauwelijks benadrukt. Tegenwoordig bevatten economische verdragen steeds vaker arbeidsrechtelijke normen. Blijft de ILO stil, en accepteert het dat elders de spelregels voor sociale globalisering worden bepaald? Of pakt het de handschoen op, en keert de ILO terug naar de rol die het 100 jaar geleden speelde: die van een internationale economische organisatie, die zich bezighoudt met arbeid.
Auteur(s)R. Zandvliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 14-09-2018
CiteertitelTRA 2019/8
SamenvattingDe deskundigenverklaring in kort geding
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vordering in kort geding tot doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid (art. 7:629 BW). Geldt eis dat verklaring UWV-deskundige wordt overgelegd (art. 7:629a BW) ook in kort geding?
AnnotatorC.J. Frikkee
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 26-10-2018
CiteertitelTRA 2019/9
SamenvattingDe Baijingsleer naar oud en nieuw recht
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet. Art. 7:685 (oud) BW. Na ontbindingsuitspraak bekend geworden feiten. Baijingsleer (HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:AM1905); uitzondering mogelijk?
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2018:1986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
CiteertitelTRA 2019/10
SamenvattingHof heft in hoger beroep uitsluiting van OR-lid op
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht, medezeggenschap, art. 13 lid 1 WOR. Verzoeken van ondernemer en OR tot uitsluiting van OR-lid in hoger beroep alsnog afgewezen. Uitsluiting alleen als ultimum remedium. Vereiste van proportionaliteit bij bepaling duur en, in geval van OR-verzoek, omvang van de sanctie.
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:9257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 04-07-2018
CiteertitelTRA 2019/11
SamenvattingWW en loon uit vroegere en tegenwoordige dienstbetrekking
Samenvatting (Bron)Nabetalingen door voormalig werkgever in juni, augustus en oktober 2015 kunnen niet anders worden gekwalificeerd dan als nabetalingen van achterstallig loon. Door kantonrechter in vonnis verwoord. Feitelijk geen arbeid hebben verricht voor [werkgever], betekent niet dat geen sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Juist toepassing geven aan wettelijke bepalingen Dagloonbesluit 2015. Uitspraken betreffende welvaartsniveau hier niet van toepassing. Uwv had bij vaststelling dagloon de nabetalingen van juni, augustus en oktober 2015 moeten meenemen. De inbegrepen wettelijke verhoging is geen loon. Maximumdagloon.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:2125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 07-08-2018, C-61/17, C-62/17 en C-72/17
CiteertitelTRA 2019/12
SamenvattingVennootschappelijke banden vereist om te kunnen spreken van een ‘over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming’
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 augustus 2018.#Miriam Bichat e.a. tegen APSB - Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG.#Verzoeken van het Landesarbeitsgericht Berlin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Collectief ontslag - Richtlijn 98/59/EG - Artikel 2, lid 4, eerste alinea - Begrip ,over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming' - Procedures voor de raadpleging van de werknemers - Bewijslast.#Gevoegde zaken C-61/17, C-62/17 en C-72/17.
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:EU:C:2018:653
Artikel aanvragenVia Praktizijn