Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 07-04-2019
Aflevering 5
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 05-02-2019
CiteertitelJAR 2019/78
SamenvattingLeaseovereenkomst met kenmerken arbeidsovereenkomst, Gemengde overeenkomst, Bepalingen over leasetermijnen niet in strijd met art. 7:610 BW.
Samenvatting (Bron)Overeenkomst waarbij een auto wordt geleasd aan Uber-chauffeur heeft ook kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Gemengde overeenkomst. De contractuele bepalingen met betrekking tot lease niet strijdig met dwingend rechtelijke bepalingen uit arbeidsrecht.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2019:526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 01-02-2019
CiteertitelJAR 2019/79
SamenvattingGebruik cocaÔne onwenselijk, maar tijdens personeelsfeest geen reden voor ontslag op staande voet.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet na gebruik cocaÔne buiten werktijd
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2019:1473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Limburg 19-12-2018
CiteertitelJAR 2019/80
SamenvattingOproepovereenkomst, Arbeidsongeschiktheid, Uitsluiten van recht op loon op grond van art. 7:628 BW omvat niet ook het loon bij ziekte.
Samenvatting (Bron)Uitleg artikel 7:628, lid 5, BW. Arbeidsongeschiktheid valt daar niet onder. Behoud op doorbetaling loon gedurende ziekte is afzonderlijk geregeld in artikel 7:729 BW.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:11922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-02-2019
CiteertitelJAR 2019/81
SamenvattingAnti-ronselbeding valt niet onder art. 7:653 BW, Beding in strijd met vrijheid van verplaatsing, privacy en vrijheid van meningsuiting.
Samenvatting (Bron)Geen overtreding van het non-concurrentiebeding en het anti-ronselbeding (aftroggelbeding). Anti-ronselbeding in strijd met grondrechten: het recht op vrijheid van verplaatsing, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. (ZEI OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:403)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 27-02-2019
CiteertitelJAR 2019/82
SamenvattingAll-in loon toelaatbaar, Systeem voldoende transparant, Werknemers konden daadwerkelijk vakantie opnemen, Beroep op klachtplicht verworpen.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen fysiotherapeuten en de maatschap, waarbij zij in dienst zijn, over all-in loon. Uitleg van de arbeidsovereenkomst. Beroep op de klachtplicht van artikel 6:89 BW afgewezen.
AnnotatorM. Faber
LinkVolledige tekst annotatie (wijnenstael.nl)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:859
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 15-02-2019
CiteertitelJAR 2019/83
SamenvattingPassende arbeid is de nieuw bedongen arbeid, Blijvend arbeidsongeschikt voor de oorspronkelijke werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Passende arbeid die werknemer verricht is stilzwijgend de bedongen arbeid geworden. In geval van arbeidsongeschiktheid is werkgever opnieuw verplicht loon door te betalen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:1486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 12-12-2018, 6520333 CV EXPL 17-7438
CiteertitelJAR 2019/84
SamenvattingAll-in loon, Deel reservering vakantieloon niet voldoende duidelijk gemaakt, Geen aanspraak op betaling vakantietoeslag. (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl.)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2018:7310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-01-2019
CiteertitelJAR 2019/85
SamenvattingNiet-naleven ďspelregelsĒ maakt staking niet onrechtmatig, Stakingsmiddel niet prematuur nu oude cao verlopen is en belang bestaat bij een nieuwe.
Samenvatting (Bron)Collectieve actie. Belangengeschil. Ultimum remedium-toets? Schade.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:1282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 19-02-2019
CiteertitelJAR 2019/86
SamenvattingTerbeschikkingstelling, Toepassing Waadi, Functie komt niet voor in cao van uitlener, Bewijsopdracht werknemer ten aanzien van aard werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Tussenarrest. Op werkzaamheden van werknemer, in dienst van G4S, bij Dienst Justitiele Inrichtingen, is art. 8 Waadi van toepassing. Bewijsopdracht gegeven ten aanzien van de vergelijking van het ontvangen salaris met het salaris volgens de loonschalen van de inlener.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 15-02-2019
CiteertitelJAR 2019/87
SamenvattingDeskundigenoordeel in hoger beroep toegestaan in verband met toetsen opzegverbod, Toetsing ex tunc, Verstoorde arbeidsverhouding.
Samenvatting (Bron)Toetsingsmoment opzegverbod ziekte bij g-grond. Ex tunc. Hof houdt wel rekening met deskundigenoordeel dat betrekking heeft op de situatie ten tijde van de procedure in eerste aanleg, maar pas in hoger beroep in het geding wordt gebracht.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2017
CiteertitelJAR 2019/88
SamenvattingAansprakelijkheid voor psychisch letsel, Klachten over intimidatie leidinggevende niet serieus genomen, Deskundigenrapport over causaal verband.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:2234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2019
CiteertitelJAR 2019/89
SamenvattingWerkgever aansprakelijk voor burn-out chauffeur door intimidatie leidinggevende.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:2234 en ECLI:NL:GHSHE:2017:4857.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
CiteertitelJAR 2019/90
SamenvattingBeŽindiging op a-grond afgewezen, Schending herplaatsingsplicht door werknemer nieuw gecreŽerde functie niet aan te bieden, Opzegverbod ziekte.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ; a-grond; herplaatsingsplicht
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2019
CiteertitelJAR 2019/91
SamenvattingBeroep op omkeringsregel afgewezen, Causaal verband te onzeker, Proportionele aansprakelijkheid, Schending zorgplicht werkgever, Vervolg op HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721.
Samenvatting (Bron)Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:BZ1721. Schilder overlijdt aan blaaskanker. Werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 BW). Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker en te onbepaald. Proportionele aansprakelijkheid. Schending zorgplicht werkgever. Kans dat de schade is veroorzaakt door de normschending niet zeer klein noch zeer groot. Schadestaatprocedure. Schatting van de kans dat de schade door de normschending is veroorzaakt met het oog op schadebegroting. Art. 6:99 BW. Zie voorts: ECLI:NL:GHARN:2012:BW0025 ECLI:NL:GHSHE:2015:937 ECLI:NL:GHSHE:2015:2504 ECLI:NL:GHSHE:2015:4573 ECLI:NL:GHSHE:2016:289 ECLI:NL:GHSHE:2016:1430 ECLI:NL:GHSHE:2017:108 ECLI:NL:GHSHE:2017:4330 ECLI:NL:GHSHE:2018:3410
AnnotatorB. Barentsen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2019
CiteertitelJAR 2019/92
SamenvattingVervolg Condor-arrest, Uitleg sociaal plan en garantstelling moedermaatschappij, Eindarrest na verwijzing HR.
Samenvatting (Bron)In dit arrest doet het hof de zaak FNV c.s./[de vennootschap 1] af, die door de Hoge Raad naar het hof was verwezen bij arrest van 25 november 2016, nummer 15/03022, ECLI:NL:HR:2016:2687. De vorderingen van FNV c.s. worden grotendeels toegewezen. In het tussenarrest van 24 oktober 2017 had het hof [de vennootschap 1] toegelaten te ontzenuwen de voorshands bewezen geachte stelling dat op 20 mei 2010 mondeling tussen FNV en [de vennootschap 2] is overeengekomen dat het Sociaal Plan ook van toepassing zou zijn op de achterblijvers. Het hof komt in dit eindarrest tot de slotsom dat [de vennootschap 1] hierin niet geslaagd is. De uitleg van de wilsovereenstemming, die op 20 mei 2010 tussen FNV en [de vennootschap 2] is bereikt, op het punt van de vraag of de achterblijvers al dan niet onder het Sociaal Plan zouden vallen moet naar oordeel van het hof worden beantwoord volgens de Haviltexmaatstaf (rov. 6.4 tot en met 6.10). Het hof blijft, wat betreft de waardering van de gebeurtenissen na 20 mei, bij hetgeen al is overwogen in rov. 3.4.12 van het tussenarrest. De conclusie daarvan is dat de achterblijvers onder het Sociaal Plan vallen. (rov. 6.11). Ook de door [de vennootschap 1] afgegeven garantie wordt uitgelegd met de Haviltexmaatstaf (rov. 6.13). Het hof komt tot de slotsom dat de garantie van [de vennootschap 1] alle verplichtingen van [de vennootschap 2] uit hoofde van het Sociaal Plan betrof, dus ook de verplichtingen jegens de achterblijvers (rov. 6.14).
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 08-03-2019
CiteertitelJAR 2019/93
SamenvattingConcurrentiebeding in tijdelijk contract, A-G: ďeenĒ motivering is onvoldoende, Niet alleen belangen meewegen die benadeling opleveren, Art. 81 lid 1 RO.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Kort geding tot schorsing concurrentie- en relatiebeding. Art. 7:653 BW. Noodzakelijkheid van een dergelijk beding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Stelplicht en bewijslast van de zwaarwegende bedrijfsbelangen (lid 2).
UitspraakECLI:NL:HR:2019:313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 08-03-2019
CiteertitelJAR 2019/94
SamenvattingOntvankelijkheid OR, Instemmingsrecht, BeŽindiging van praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden, Art. 81 lid 1 RO.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beŽindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR.
UitspraakECLI:NL:HR:2019:314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 13-03-2019, C-437/17
CiteertitelJAR 2019/95
SamenvattingMeetellen dienstjaren bij vorige werkgever voor maximaal vijf jaar bij vakantiedagen, Geen discriminatie op grond van nationaliteit of inbreuk vrij verkeer werknemers. PrejudiŽle verwijzing. Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH tegen EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 maart 2019.#Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH tegen EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verkeer van werknemers - Artikel 45 VWEU - Verordening (EU) nr. 492/2011 - Artikel 7, lid 1 - Verbod op discriminatie op grond van nationaliteit - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon op basis van de diensttijd van de werknemer bij de werkgever - Slechts gedeeltelijke inaanmerkingneming van eerdere diensttijdvakken bij andere werkgevers - Sociaal recht - Verschillen tussen de regelingen en wetgevingen van de lidstaten.#Zaak C-437/17.
UitspraakECLI:EU:C:2019:193
Artikel aanvragenVia Praktizijn