Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 12-03-2019
Aflevering 10
RubriekVooraf
TitelPersonenschade in vraag en antwoord
CiteertitelNJB 2019/526
SamenvattingOp de wetgevingsagenda staat het personenschaderecht laag geprioriteerd. Slechts een enkel resultaat valt te melden (affectieschade). De rechtspraak is van groter belang, maar kent een grillig verloop. Hoge Raad noch wetgever werken volgens een plan waarin eenduidige en consistente ontwikkeling van het personenschaderecht centraal staat. Dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van subculturen die tot serieuze verschillen in behandeling kunnen leiden.
Auteur(s)T. Hartlief
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelNetwerkanalyse van werkgeversaansprakelijkheid
CiteertitelNJB 2019/527
SamenvattingIn dit artikel wordt voor het thema werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW getracht te achterhalen welke deelonderwerpen te onderscheiden zijn en wat de precedenten zijn binnen de verschillende deelonderwerpen. Het artikel is het eerste dat voor een privaatrechtelijk thema deelonderwerpen en precedenten opspoort aan de hand van een netwerkanalyse. Netwerkanalyse is een handig hulpmiddel om de problematiek rond, in dit geval, werkgeversaansprakelijkheid sneller en beter te begrijpen, dat tijd kan besparen, andere inzichten kan opleveren en nieuwe vragen kan opwerpen.
Auteur(s)G. van Dijck , D. van Kuppevelt
LinkVolledige tekst artikel (maastrichtuniversity.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnline politieke microtargeting
CiteertitelNJB 2019/528
SamenvattingVoor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.
Auteur(s)F.J. Zuiderveen Borgesius , R. O Fathaigh , B. Bodó , K. Irion , J. Möller , T. Dobber , S. Kruikemeier , C. de Vreese , S. Stapel
LinkVolledige tekst artikel (ivir.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelGeheime verdragen en derubricering
CiteertitelNJB 2019/529
SamenvattingAls het geheime karakter aan een geheim verdrag vervalt moet het verdrag alsnog en wel zo spoedig mogelijk ter parlementaire goedkeuring worden voorgelegd. De mogelijkheden om het parlement bij geheime/vertrouwelijke verdragen, zowel in de onderhandelingsfase als in de goedkeuringsfase, buiten de totstandkoming te houden, zijn ruim. Als er dan ook nog eens langer dan nodig wordt gewacht met derubricering, dan blijft er van parlementaire betrokkenheid wel zeer weinig over. Daarom is het goed om op structurele basis na te gaan of er verdragen zijn die voor derubricering in aanmerking komen.
Auteur(s)C.B. Modderman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelResultaatgerichte indicaties vragen om resultaatgerichte rechtsbescherming
CiteertitelNJB 2019/530
SamenvattingIn een recente uitspraak in het sociaal domein bood de Centrale Raad van Beroep niet alleen rechtscherming in het individuele geval, maar stelde de Raad meteen ook een uniforme landelijke standaard. Daarmee ging echter tevens een streep door wat goedwillende gemeenten hadden bedacht. De Centrale Raad had dit kunnen en moeten voorkomen door minder recentraliserend te motiveren en de lokale beleidsruimte meer te respecteren.
Auteur(s)G. Boogaard
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelVerdere reflectie op onderzoek naar straftoemeting
CiteertitelNJB 2019/531
SamenvattingMet enige verbazing hebben wij kennis genomen van de bijdrage van Van Oorschot in NJB 2018/1699, afl. 32, waarin zij ons in 2012 verschenen artikel ‘Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken: Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke kenmerken van de dader’ bespreekt
Auteur(s)H.T. Wermink , J.W. de Keijser , P.M. Schuyt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelPolemiseren of Problematiseren?
CiteertitelNJB 2019/532
SamenvattingNa publicatie van mijn artikel, ‘Gelijke gevallen?’ hebben de auteurs van de studie die ik onder de loep neem een repliek geschreven. In deze repliek stellen zij mijn vermeende kritiek van de door hen gebruikte statistische methode centraal, en suggereren zij dat mijn artikel gelezen moet worden als een polemische poging een sociaalwetenschappelijke ‘methodenstrijd af te stoffen’
Auteur(s)I. van Oorschot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 10-01-2019, 18925/15
CiteertitelNJB 2019/533
SamenvattingNo violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2019:0110JUD001892515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - HvJ EU
TitelHvJ EU 14-02-2019, C-345/17
CiteertitelNJB 2019/534
SamenvattingVideo-opname van politieagenten die op een politiebureau procedurele handelingen verrichten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 februari 2019.#Sergejs Buivids tegen Datu valsts inspekcija.#Prejudiciele verwijzing - Verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Artikel 3 - Werkingssfeer - Video-opname van politieagenten die op een politiebureau procedurele handelingen verrichten - Plaatsen van video's op een website - Artikel 9 - Verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden - Begrip - Vrijheid van meningsuiting - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.#Zaak C-345/17.
UitspraakECLI:EU:C:2019:122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 14-01-2019
CiteertitelNJB 2019/535
SamenvattingVerblijfsvergunning asiel afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 12-02-2019
CiteertitelNJB 2019/536
SamenvattingVerblijfsvergunning afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelNJB 2019/537
SamenvattingAanvraag verblijfsvergunning afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 mei 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover hier van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelNJB 2019/538
SamenvattingVergunning windpark
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2017 heeft het college ten behoeve van de realisatie van een windpark met vier windturbines langs de Pleijweg in Arnhem krachtens de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) vergunning verleend voor een project dat kan leiden tot significante negatieve effecten voor onder meer het Natura 2000-gebied "Rijntakken" en ontheffing verleend voor het opzettelijk doden van beschermde diersoorten.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 31-01-2019
CiteertitelNJB 2019/539
SamenvattingVerzoek om erkenning van PTSS als beroepsziekte op goede gronden afgewezen
Samenvatting (Bron)Beroepsziekte. Circulaire PTSS Politie. Geen beleidsregel, maar vaste gedragslijn. De korpschef mocht zich baseren op het advies van de landelijke Adviescommissie PTSS Politie. Nu de Commissie wegens onvoldoende onderbouwing van de diagnose geen advies kon uitbrengen over de beroepsgerelateerdheid, heeft de korpschef het verzoek om erkenning van de PTSS als beroepsziekte op goede gronden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-02-2019
CiteertitelNJB 2019/540
SamenvattingWeigering baard af te scheren uit geloofsovertuiging, maar verplichting geldt in verband met beperking van gezondheidsrisicos
Samenvatting (Bron)Verlaging bijstand in verband met de weigering de baard af te scheren uit geloofsovertuiging, verplichting geldt in verband met beperking van gezondheidsrisicos die zijn verbonden aan asbestverwijderingswerkzaamheden, de inbreuk op het recht van godsdienstvrijheid levert geen schending op van art. 9 EVRM.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-02-2019
CiteertitelNJB 2019/541
SamenvattingVerlaging bijstand in verband met de weigering om in het kader van een werkstage op vrijdagmiddag te werken vanwege moskeebezoek
Samenvatting (Bron)Verlaging bijstand in verband met de weigering om in het kader van een werkstage op vrijdagmiddag te werken vanwege moskeebezoek en in verband met de weigering om op zaterdagmiddag te werken vanwege de omgangsregeling met de minderjarige kinderen. Weliswaar is sprake van een inbreuk op de godsdienstvrijheid respectievelijk op het recht van gezinsleven, maar die inbreuk is niet noodzakelijk omdat inroostering op andere dagen mogelijk is. Verlaging bijstand daarom niet terecht
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 27-02-2019
CiteertitelNJB 2019/542
SamenvattingUwv heeft op de WW-uitkering het door appellant ontvangen bedrag aan prepensioen in mindering gebracht.
Samenvatting (Bron)Verrekening pensioen. Anticiperen op wijziging AIB? Exceptieve toets. Het Uwv heeft op de WW-uitkering het door appellant ontvangen bedrag aan prepensioen in mindering gebracht. De wijziging van artikel 3:5, zevende lid, van het AIB en de toevoeging van het achtste lid zijn per 1 mei 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 121). Aan deze regeling is geen terugwerkende kracht toegekend. Het bestreden besluit is niet in strijd met gelijkheidsbeginsel. Ook geen strijd met het vertrouwensbeginsel. Besluit van 2 november 2018 is geen besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat het niet in de beoordeling van het hoger beroep kan worden betrokken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-02-2019
CiteertitelNJB 2019/543
SamenvattingOud-militair heeft recht op een financiële vergoeding op grond van de Coulanceregeling Chroom VI
Samenvatting (Bron)De CRvB heeft geoordeeld dat een oud-militair recht heeft op een financiële vergoeding op grond van de Coulanceregeling Chroom VI. De CRvB is tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat de oud-militair bij het schoonmaken van loodsen is blootgesteld aan chroom VI houdende stoffen. Defensie heeft de aanvraag van de oud-militair dan ook ten onrechte afgewezen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - College van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-02-2019
CiteertitelNJB 2019/544
SamenvattingIn strijd met art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg dbc-zorgproducten zijn gedeclareerd
Samenvatting (Bron)Wmg. Ontvankelijkheid. Bij het primaire besluit is een aanwijzing opgelegd omdat in strijd met art. 35 Wmg dbc-zorgproducten zijn gedeclareerd terwijl in werkelijk sprake zou zijn geweest van (goedkopere) overige zorgproducten. In geschil is of het primaire besluit alleen aan de groep is opgelegd of dat de aanwijzing tevens is opgelegd aan de 12 daarin genoemde behandelcentra. Het College overweegt dat er geen misverstand mag bestaan over de (rechts)personen aan wie een aanwijzing is opgelegd. Nu uit de aanwijzing niet ondubbelzinnig blijkt dat deze ook aan de 12 behandelcentra is gericht, moet de aanwijzing geacht worden alleen aan de groep te zijn gericht. Nu de aanwijzing niet tot appellanten is gericht zijn zij geen belanghebbenden bij dat besluit en dienen zij in hun beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:84
Artikel aanvragenVia Praktizijn