Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 14-04-2019
Aflevering 3
RubriekAfval
TitelRaad van State 27-12-2018
CiteertitelJM 2019/30
SamenvattingVliegas, Nuttige toepassing, Verwijdering, Overbrenging, Gevaarlijk afval, Belanghebbende, Opvulling, Steengroeve.
Samenvatting (Bron)Twence heeft een kennisgeving als bedoeld in de Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) gedaan voor de overbrenging van vliegas van Twence naar [bedrijf] te GŁtersloh in Duitsland.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval
TitelRechtbank Rotterdam 26-09-2018
CiteertitelJM 2019/31
SamenvattingAfvalstof, Kogellagers, Sortering, Economische waarde, Overbrenging.
Samenvatting (Bron)EVOA: lading gebruikte en vuile kogellagers Dat de kogellagers in het land van bestemming, i.c. Verenigde Arabische Emiraten na sortering en reparatie nog kunnen worden gebruikt doet niets af aan het feit dat er sprake is van een afvalstof. Op het moment van overbrenging van Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten dient in dat geval te worden voldaan aan de voor die afvalstof geldende regels ter overbrenging.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBROT:2018:11018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 23-01-2019
CiteertitelJM 2019/32
SamenvattingBestemmingsplan, Wijzigingsbevoegdheid, Onderzoek, Verantwoording groepsrisico, Personendichtheid, Berekening van het groepsrisico, Groepsrisico, Industrielawaai, Geluidzone, Geluidsniveau buiten zone, Goed woon- en leefklimaat, Procedure vaststelling hogere waarden.
Samenvatting (Bron)Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad bij besluit van 6 maart 2018 het bestemmingsplan "Sion - t Haantje, tweede herziening" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer , F. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 28-11-2018
CiteertitelJM 2019/33
SamenvattingOpname bouwkundige staat, Looptijd productie, Einduitspraak, voorziening, Winningsplan, Aardgas, Schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2017 heeft de minister onder het stellen van voorwaarden ingestemd met het door Vermilion ingediende winningsplan Sonnega-Weststellingwerf.
AnnotatorH.S. de Vries , E.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-01-2019
CiteertitelJM 2019/34
SamenvattingFosfaatrechtenstelsel. Individuele en disproportionele last, Varkensrechten, Uitbreiding, Melkvee, Onomkeerbare financiŽle verplichtingen, Voorzienbaarheid, Inbreuk.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet: artikelen 21b, eerste lid, 23, derde lid; Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP). Fosfaatrechten; beoordeling van beroep op artikel 1 van het EP. Inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Aangenomen wordt dat appellant ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel een zware financiŽle last ondervindt. Het gaat om een omschakeling van de varkenstak van het bedrijf naar uitbreiding van de melkveetak, mede ingegeven door het overlijden van de echtgenote van appellant. Deze keuze is begrijpelijk. In het kader van artikel 1 van het EP is niet zonder betekenis dat geen voorziening is getroffen voor het omzetten van varkensrechten in fosfaatrechten. Het betrof een in bedrijfseconomische zin beperkte uitbreiding. In het licht van deze omstandigheden mag appellant de voorzienbaarheid van het fosfaatrechtenstelsel niet ten volle worden tegengeworpen.
AnnotatorC. Korkmaz
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw en veeteelt
TitelRechtbank Oost-Brabant 23-11-2018
CiteertitelJM 2019/35
SamenvattingVarkenshouderij, Mestverwerkingsinstallatie, V-Stacks vergunning, Geomilieu, Geuremissie, Totale geurbelasting.
Samenvatting (Bron)Einduitspraak na 2 tussenuitspraken. Nieuwe informatie na een rechtmatig herstelbesluit Deze uitspraak is een vervolg op de tussenuitspraken van 3 juli 2017 (ECLI:NL:RBOBR:2017:3567) en 15 december 2017 (ECLI:NL:RBOBR:2017:6498). De rechtbank komt na een STAB advies en reacties van partijen op dit STAB advies tot de conclusie dat verweerder een geur rapport ten grondslag kon leggen aan het herstelbesluit. In de tweede tussenuitspraak heeft de rechtbank een nieuwe beroepsgrond over mogelijke twijfel aan het rendement van combiluchtwassers niet toegelaten. Nu wordt de beroepsgrond nog een keer aangevoerd. Met de wijsheid achteraf concluderen beide eisers dat de vrees over het rendement van combiluchtwassers terecht was. Dit blijkt uit een rapport van na het herstelbesluit en een aanpassing van de regelgeving. Het uitgangspunt in het bestuursrecht is echter dat besluiten worden beoordeeld op basis van de regelgeving en de kennis die er was op het moment van het nemen van het besluit. Juristen noemen dit de ex tunc-toetsing. Dit is anders als het besluit is vernietigd en de rechtbank moet beslissen over het al dan niet in stand laten van de rechtsgevolgen. Dan toetst de rechtbank in beginsel op basis van de regelgeving en de kennis op het moment van de uitspraak. In deze zaak is de rechtbank echter van oordeel dat het herstelbesluit niet voor vernietiging in aanmerking komt. Dat betekent dat de rechtbank geen rekening kan houden met kennis die na het herstelbesluit is ontstaan (dus het rapport van de Universiteit Wageningen) en de regelgeving die na het herstelbesluit is gewijzigd. De rechtbank ziet in de gewijzigde emissiefactoren ook geen aanleiding om terug te komen op de tweede tussenuitspraak. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3533).
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:5853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Amsterdam 13-12-2018
CiteertitelJM 2019/36
SamenvattingRechterlijk pardon, Diefstal, Kip, Overmacht, Noodtoestand.
Samenvatting (Bron)Rechtbank verklaart bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal van een kip. Beroep op de strafuitsluitingsgrond handelen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift en overmacht in de zin van noodtoestand verworpen. Geen straf of maatregel opgelegd.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:8927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Amsterdam 14-11-2018
CiteertitelJM 2019/37
SamenvattingGewasbeschermingsmiddelen, Handel, Voorraad, Etiketteren, Markt, Witwassen.
Samenvatting (Bron)Illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen: 100 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:9376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-12-2018
CiteertitelJM 2019/38
SamenvattingKippen, Pluimveehouder, Pluimvee-eenheden, PE, Pluimveerecht.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft in 2015 131.079 kippen en in 2016 5.768 kippen meer gehouden dan het op verdachte rustende pluimveerecht toeliet. Verdachte wordt voor dit feit veroordeeld tot een geldboete van 50.000,-- waarvan 25.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:6039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-12-2018
CiteertitelJM 2019/39
SamenvattingPluimveerechten, Kippen, Pluimveerechten, Pluimvee-eenheden, PE Ook gepubliceerd in:
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft in 2015 47.266 kippen en in 2016 35.956 kippen meer gehouden dan het op verdachte rustende pluimveerecht toeliet. Verdachte wordt voor dit feit veroordeeld tot een geldboete van 40.000,-- waarvan 20.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2018:6038
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
CiteertitelJM 2019/40
SamenvattingOormerken, Gewetensbezwaarde, Meerkleurige runderen, Opzet, Administratie.
Samenvatting (Bron)Vrijspraak opzettelijk niet voldoen aan vordering buitengewoon opsporingsambtenaar van de NVWA. Veroordeling ter zake van het opzettelijk overtreden van een voorschrift gesteld krachtens artikel 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Gewetensbezwaarde. Uitvoeringsprotocol Gewetensbezwaren Identificatie en Registratie van Runderen. Meerkleurige runderen. Geen sprake van schending artikel 6 EVRM, noch van artikel 9 EVRM.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Overijssel 21-12-2018
CiteertitelJM 2019/41
SamenvattingIngenieurs- en adviesbureau, Ontgronding, Afvalstoffen, Bodemmateriaal, Zand, Zandput, Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een ingenieurs- en adviesbureau tot een voorwaardelijke geldboete van 5000 euro met een proeftijd van 2 jaar voor overtreding van de Wet milieubeheer. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:4963 ECLI:NL:RBOVE:2018:4964
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2018:4956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-01-2019
CiteertitelJM 2019/42
SamenvattingSoortenbescherming, Staat van instandhouding, Voorlopige voorziening, Kapwerkzaamheden, Ringslang, Hazelworm, Zandhagedis, Ruige vleermuis, Rosse vleermuis.
Samenvatting (Bron)Ontheffing Wnb project Westelijke ontsluiting Amersfoort Ter verbetering van de verkeersdoorstroming van de westelijke ontsluitingsweg bij Amersfoort is het gemeentelijke project Westelijke ontsluiting Amersfoort in gang gezet. Het project houdt het verrichten van een groot aantal werkzaamheden in, waarbij onder meer bomen worden gekapt, verkeerssituaties worden aangepast en nieuwe wegen met bijbehorende kunstwerken worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op beschermde diersoorten die in en om het projectgebied leven. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht heeft de gemeente Amersfoort ten behoeve van het project voor de periode van 27 juni 2017 tot en met 31 december 2022 ontheffing verleend van een aantal verboden in de Wet natuurbescherming (Wnb) ten aanzien van de ringslang, hazelworm, zandhagedis, ruige vleermuis en rosse vleermuis. Omdat de gemeente Amersfoort op 7 januari 2019 al wil starten met voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied, waarvoor het noodzakelijk is om eerst ruim 1.600 bomen te kappen, hebben verzoekers de rechtbank gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. De vele rapporten en tegengestelde standpunten in het dossier, alsook het korte tijdsbestek dat de voorzieningenrechter ter beschikking staat om deze omvangrijke zaak te beoordelen, maken dat de zaak zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter beter leent voor beoordeling door de meervoudige kamer in de bodemprocedure waarvoor op 22 januari 2019 al een zitting staat gepland. De voorzieningenrechter heeft daarom slechts vastgesteld dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat het bestreden besluit in de bodemprocedure geen stand zal houden. Gelet op het zwaarwegende belang dat is geboden bij de gunstige staat van instandhouding van de beschermde diersoorten die in en om het projectgebied leven en de potentieel grote gevolgen die de voorbereidende (kap)werkzaamheden op deze diersoorten kunnen hebben, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek voor zover zich dat richt tegen de verleende ontheffing van de Wnb, daarom toegewezen in die zin dat zij het bestreden besluit en de primaire besluiten schorst en het derde-partij verbiedt om (kap)werkzaamheden te (doen) verrichten in het projectgebied ten behoeve van het project, tot en met 22 januari 2019.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 30-01-2019
CiteertitelJM 2019/43
SamenvattingOppervlaktebeperking, Detailhandel, Stedelijk milieu, Stadswijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Weespertrekvaart West" vastgesteld.
AnnotatorJ.S. Haakmeester
LinkVolledige tekst annotatie (haakmeesteradvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:263
Artikel aanvragenVia Praktizijn