Arbeidsrechtelijke Annotaties

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Datum 19-04-2019
Aflevering 1
RubriekAnnotaties
TitelWettelijke maximering van de vertrekvergoeding onder de Wbfo: géén verplichting voor de rechter tot ambtshalve toepassing - HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:818
CiteertitelArA 2019, 1, p. 3
SamenvattingOp 1 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:818) heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over de procesrechtelijke status van het wettelijk maximum voor de vertrekvergoeding van bestuurders ex artikel 1:125 lid 2 Wft. Volgens de Hoge Raad is deze bepaling geen regel van openbare orde die ex artikel 25 Rv ambtshalve door de rechter zou moeten worden toegepast. In deze annotatie worden de relevante gezichtspunten voor de verplichting tot ambtshalve toepassing ex artikel 25 Rv geanalyseerd. Tevens wordt stilgestaan bij de oorsprong en de doelstellingen van de beloningsnormen van de Wft en de Europese regels. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de bredere gedachtevorming over de duiding van wettelijke beloningsnormen als onderdeel van publiekrechtelijke regulering in het civiel procesrecht en de hiervoor geldende rechterlijke toetsing.
Auteur(s)A. Helstone
Pagina3-29
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2018:818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelSociale zekerheid en controle op detacheringen binnen de EU. Nieuwe wending in de rol van de detacheringsverklaringen bij fraude - HvJ EU 6 februari 2018, zaak C-359/16 (Altun e.a./Openbaar Ministerie)
CiteertitelArA 2019, 1, p. 30
SamenvattingDeze bijdrage annoteert het arrest Altun (C-359/16) van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de betekenis van de A1-verklaringen bij de toepassing van de Europese socialezekerheidscoördinatie (Verordening 883/2004). Deze zaak ging over de controle die de ontvangstlidstaten kunnen uitoefenen op de correcte toepassing van de regels met betrekking tot de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving bij detachering binnen de EU. Dit artikel gaat op de eerste plaats dieper in op de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van deze detacheringsregels en op de tot nog toe bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie over de betekenis van de detacheringsverklaringen. Het licht dan verder toe hoe het Hof aan deze rechtspraak een nieuwe wending heeft gegeven door de rechter van de ontvangstlidstaat de mogelijkheid te geven om, indien fraude kan worden aangetoond, deze verklaringen naast zich neer te leggen en zijn eigen socialezekerheidswetgeving toe te passen. Het concludeert dat deze rechtspraak de mogelijkheden om fraude en sociale dumping tegen te gaan slechts in beperkte mate heeft uitgebreid.
Auteur(s)H. Verschueren
Pagina30-49
UitspraakECLI:EU:C:2018:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelArbeidstijdregulering en oproeparbeid HvJ EU 21 februari 2018, C-518/15 (Stad Nijvel/Rudy Matzak)
CiteertitelArA 2019, 1, p. 50
SamenvattingIn het Matzak-arrest breidt het Hof van Justitie EU het begrip arbeidstijd - onder voorwaarden - uit tot thuis doorgebrachte wachttijd. Het arbeidstijdenrecht biedt tot dusver slechts beperkte bescherming tegen oproeparbeid, terwijl de daaraan verbonden onzekerheid de gezondheid en het welzijn van steeds grotere groepen werknemers bedreigt. In deze bijdrage wordt onderzocht voor welke oproepcontracten het aanmerken van wachttijd als arbeidstijd soelaas biedt, waarbij tevens wordt ingegaan op het verband met de WML en de oproeptermijn in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 februari 2018.#Ville de Nivelles tegen Rudy Matzak.#Verzoek van Cour du travail de Bruxelles om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2003/88/EG - Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers - Organisatie van de arbeidstijd - Artikel 2 - Begrippen ,arbeidstijd' en ,rusttijd' - Artikel 17 - Afwijkingen - Brandweer - Wachtdienst - Thuiswachtdiensten.#Zaak C-518/15.
AnnotatorW.L. Roozendaal
Pagina50-81
LinkVolledige tekst artikel (docplayer.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2018:82
Artikel aanvragenVia Praktizijn