SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 22-04-2019
Aflevering 4
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2019/56
SamenvattingDe redacteur bespreekt het 'shakespeariaanse drama' rond de Brexit en de tot drie keer toe herhaaldelijke verwerping het concept-terugtrekkingsakkoord.
Auteur(s)R.J.M. van den Tweel
Pagina154-155
LinkVolledige tekst akkoord (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Europese ‘Blocking Statute’ - Een probaat middel om het Europese bedrijfsleven te beschermen tegen de Amerikaanse secundaire sancties tegen Iran?
CiteertitelSEW 2019/57
SamenvattingIn de loop van 2018 legden de Verenigde Staten draconische beperkingen op aan commerciële interacties met Iran, nadat de Amerikaanse president Trump het Joint Comprehensive Plan of Action met betrekking tot de nucleaire ontwapening van Iran de wacht had aangezegd. De Amerikaanse sancties hebben grote gevolgen voor het Europese bedrijfsleven, omdat ze een extraterritoriaal effect hebben en dus de handel tussen de EU en Iran beperken. Om de impact van de Amerikaansesanctiewetgeving voor het Europese bedrijfsleven te milderen heeft de Europese Commissie beslist om Verordening (EG) 2271/96 tereactiveren. Deze verordening, ook wel ‘Blocking Statute’ genaamd, was in 1996 aangenomen om Amerikaanse secundaire sancties ten aanzien van Cuba en Iran tegen te gaan. Deze bijdrage analyseert de mogelijkheden die de verordening biedt om de handel tussen de EU en Iran te vrijwaren in het licht van de nieuwe Amerikaanse sancties. Aandacht gaat daarbij vooral uit naar het Europese verbod om Amerikaanse sancties na te leven en aan de clawback-bepaling. De auteur spreekt zijn twijfel uit over de effectiviteit van de verordening en bekijkt tot slot de mogelijkheden die een special purpose vehicle biedt voor de handel tussen de EU en Iran.
Auteur(s)C.M.J. Ryngaert
Pagina157-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek – Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2018
CiteertitelSEW 2019/58
SamenvattingIn deze kroniek wordt de ontwikkeling van de bestuursen civielrechtelijke rechtspraak op het gebied van het mededingingsrecht uit het jaar 2018 besproken. Bij deze thematische bespreking is een onderscheid gemaakt tussen de bestuurs- en civielrechtelijke zaken en zullen enkel de meest spraakmakende uitspraken worden besproken.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina168-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 05-12-2018, C-258/17
CiteertitelSEW 2019/59
SamenvattingE.B.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2019.#E.B. tegen Versicherungsanstalt offentlich Bediensteter BVA.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Artikel 2 - Poging tot ontucht door een ambtenaar jegens minderjarigen van het mannelijke geslacht - Tuchtsanctie die in 1975 is opgelegd - Vervroegde pensionering, samen met een korting van de pensioenuitkering - Discriminatie op grond van seksuele geaardheid - Gevolgen van de toepassing van richtlijn 2000/78/EG op de tuchtsanctie - Wijze van berekening van het uitgekeerde rustpensioen.#Zaak C-258/17.
UitspraakECLI:EU:C:2019:17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 16-01-2018, C-265/17 P
CiteertitelSEW 2019/60
SamenvattingEuropese Commissie/United Parcel Service.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 januari 2019.#Europese Commissie tegen United Parcel Service, Inc.#Hogere voorziening - Controle op concentraties van ondernemingen - Verwerving van TNT Express door UPS - Besluit van de Commissie waarbij de concentratie onverenigbaar met de interne markt en met de werking van de EER-Overeenkomst wordt verklaard - Econometrisch model dat door de Commissie is opgesteld - Niet-mededeling van wijzigingen in het econometrische model - Schending van de rechten van de verdediging.#Zaak C-265/17 P.
UitspraakECLI:EU:C:2019:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 22-01-2019, C-193/17
CiteertitelSEW 2019/61
SamenvattingCresco Investigation GmbH/Markus Achatzi.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 januari 2019.#Cresco Investigation GmbH tegen Markus Achatzi.#Verzoek van Oberster Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 21 - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 2, lid 2, onder a) - Directe discriminatie op grond van godsdienst - Nationale wettelijke regeling op grond waarvan bepaalde werknemers op Goede Vrijdag een vrije dag krijgen - Rechtvaardiging - Artikel 2, lid 5 - Artikel 7, lid 1 - Verplichtingen van particuliere werkgevers en van de nationale rechter die voortvloeien uit de onverenigbaarheid van het nationale recht met richtlijn 2000/78.#Zaak C-193/17.
UitspraakECLI:EU:C:2019:43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 27-06-2018, C-587/17 P
CiteertitelSEW 2019/62
SamenvattingBelgium vs Commission.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 30 januari 2019.#Koninkrijk Belgie tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - Verordening (EG) nr. 1290/2005 - Verordening (EU) nr. 1306/2013 - Uitgaven die aan financiering door de Europese Unie zijn onttrokken - Onverschuldigd betaalde restituties bij uitvoer - Terugvordering - Geen uitputting van alle rechtsmiddelen - Geen cassatieberoep na het negatieve advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie (Belgie) - Artikel 267 VWEU - Geen prejudiciele vraag aan het Hof - Nalatigheid van de lidstaat.#Zaak C-587/17 P.
UitspraakECLI:EU:C:2019:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 31-01-2019, C-225/17 P
CiteertitelSEW 2019/63
SamenvattingIslamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Raad van de Europese Unie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 31 januari 2019.#Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a. tegen Raad van de Europese Unie.#Hogere voorziening - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen ten aanzien van de Islamitische Republiek Iran - Bevriezing van tegoeden en financiele middelen - Nietigverklaring door het Gerecht van de Europese Unie van een plaatsing op een lijst - Wijziging van de criteria voor plaatsing op een lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden worden bevroren - Nieuwe plaatsing - Bewijsmiddelen die dateren van voor de eerste plaatsing - Feiten die bekend waren voor de eerste plaatsing - Gezag van gewijsde - Omvang - Rechtszekerheid - Bescherming van het gewettigd vertrouwen - Ne-bis-in-idembeginsel - Effectieve rechterlijke bescherming.#Zaak C-225/17 P.
UitspraakECLI:EU:C:2019:82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 14-02-2019, C-345/17
CiteertitelSEW 2019/64
SamenvattingBuivids.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 februari 2019.#Sergejs Buivids tegen Datu valsts inspekcija.#Prejudiciele verwijzing - Verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Artikel 3 - Werkingssfeer - Video-opname van politieagenten die op een politiebureau procedurele handelingen verrichten - Plaatsen van video's op een website - Artikel 9 - Verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden - Begrip - Vrijheid van meningsuiting - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.#Zaak C-345/17.
UitspraakECLI:EU:C:2019:122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelGerecht EU 12-02-2019, T-201/17
CiteertitelSEW 2019/65
SamenvattingPrinteos, SA/ Europese Commissie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Derde kamer - uitgebreid) van 12 februari 2019.#Printeos, SA tegen Europese Commissie.#Niet-contractuele aansprakelijkheid - Mededinging - Mededingingsregelingen - Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld - Geldboeten - Arrest houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit - Terugbetaling van de hoofdsom van de geldboete - Vertragingsrente - Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent - Causaal verband - Schade - Artikel 266 VWEU - Artikel 90, lid 4, onder a), tweede volzin, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 1268/2012.#Zaak T-201/17.
LinkVolledige tekst annotatie (CMS.law)
UitspraakECLI:EU:T:2019:81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelGerechtshof Amsterdam 05-02-2019
CiteertitelSEW 2019/66
Samenvatting (Bron)Tripp Trapp kinderstoel- eindarrest na prejudiciele vragen en verwijzing vormmerk ziet op een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE en is dus nietig
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelSEW 2019/67
Samenvatting (Bron)Bij verwijzingsuitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:858, heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de gestelde vragen over de uitleg van de Terugkeerrichtlijn (PB 2008 L 348) en de Procedurerichtlijn (PB 2005 L 326). De Afdeling heeft de behandeling van het hoger beroep van [appellant] geschorst tot het Hof uitspraak zal hebben gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-11-2018, C-310/17
CiteertitelSEW 2019/68
SamenvattingHet Hof van Justitie brengt nog meer duidelijkheid over wat het auteursrecht beschermt.
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Wathelet van 25 juli 2018.
AnnotatorH.J. Vanhees
UitspraakECLI:EU:C:2018:618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 07-12-2018, T-664/14
CiteertitelSEW 2019/69
SamenvattingUitbetaling compensatie aan Arco-coöperanten niet in strijd met staatssteunregels, oordeelt Europees Gerecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Derde kamer - uitgebreid) van 7 december 2018.#Koninkrijk Belgie tegen Europese Commissie.#Staatssteun - Steunmaatregel door Belgie ten uitvoer gelegd ten gunste van de financiele cooperatieve vennootschappen van de ARCO-groep - Garantieregeling ter bescherming van de participaties van natuurlijke personen die vennoten van die vennootschappen zijn - Besluit waarbij de steunmaatregel onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en betaling van de gegarandeerde bedragen aan de vennoten wordt verboden - Voorwerp van het geschil - Terugvordering - Evenredigheid.#Zaak T-664/14.
AnnotatorJ. Blockx
UitspraakECLI:EU:T:2018:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn