Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 28-04-2019
Aflevering 4
RubriekBestuursrecht
TitelPrejudiciële vragen over de kern van het Nederlandse bestuursprocesrecht
CiteertitelJM 2019(4) 0
SamenvattingAls het gaat over de kern van het Nederlandse bestuursprocesrecht, dan hebben we het over het bestuursorgaanbegrip, het besluitbegrip, het belanghebbende-begrip en de koppelingen die tussen deze begrippen zijn gemaakt. Deze begrippen bepalen of de bestuursrechter bevoegd is, aangezien in artikel 8:1 van de Awb is opgenomen dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Ook vanuit een internationaal- en Europeesrechtelijke dimensie kan hier wel het nodige over worden gezegd.
Auteur(s)E.J.H. Plambeck
LinkVolledige tekst artikel (willedonker.nl)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:12159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2018
CiteertitelJM 2019/44
SamenvattingAfvalstof, Bijproduct, Dierlijk bijproduct, Mengsels, Overbrenging, Prejudiciële vragen, Complexe mengsels.
Samenvatting (Bron)Tussenarrest. Het hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de werking van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de Verordening dierlijke bijproducten 2009.
AnnotatorA.I. Keur
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:11244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelJM 2019/45
SamenvattingTijdelijke omgevingsvergunning, Afvalverwerkingsinrichting, Strijd met evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2017 heeft het college aan [appellante] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting en het bouwen van een KGA-depot aan de [locatie] te Eemshaven (hierna: het perceel) en bepaald dat de vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.
AnnotatorJ. Keur
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Limburg 21-12-2018
CiteertitelJM 2019/46
SamenvattingPrejudiciële vragen, Verenigbaarheid, Belanghebbende, Onderdelentrechter, Unierecht.
Samenvatting (Bron)Eiseres (een natuurlijk persoon) (zaak AWB 17/3841) en eiseressen (rechtspersonen) (zaak AWB 17/3843) komen in beroep tegen het besluit van verweerder tot verlening van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen/uitbreiden van een varkensstal. Deze activiteit valt onder de werking van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) en de EU-richtlijnen inzake industriële emissies alsmede milieu-effectbeoordeling. Eiseres is geen belanghebbende bij het bestreden besluit. Daarom zou het beroep reeds niet-ontvankelijk zijn op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Eiseressen zijn wel als belanghebbenden in die zin aan te merken, maar hebben evenals eiseres geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-besluit. De ontvankelijkheid van eiseressen dient dan beoordeeld te worden in het licht van artikel 6:13 van de Awb. De rechtbank vraagt zich in hoeverre deze (ambtshalve te boordelen) ontvankelijkheidsdrempels verenigbaar zijn met het Europese recht en in het bijzonder het Verdrag van Aarhus. In de verwijzingsuitspraak legt de rechtbank in het licht van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het Hof van Justitie een aantal vragen voor. Ten aanzien van eiseres gaat het dan vooral om de vraag of zij als lid van het publiek geen toegang tot de rechter zou moeten hebben (net als leden van het betrokken publiek) om op te komen tegen de gestelde schending van van voor het publiek geldende procedurele vereisten en inspraakrechten. Voor eiseressen gaat het met name om de vraag of toegang tot de rechter vereist dat ook gebruik is gemaakt van de inspraakprocedure.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2018:12159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 30-01-2019, 201707831/1/A3
CiteertitelJM 2019/47
SamenvattingBestrijdingsmiddelen, Afzetgegevens, Toegang tot informatie, Informatie over emissies in het milieu, Openbaarheid, Vertrouwelijkheid, Bevoegdheid, Ctgb, Vergaarplicht, Beperking mededinging. (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl.)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2015 heeft de staatssecretaris een verzoek van Greenpeace om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 06-03-2019
CiteertitelJM 2019/48
SamenvattingBodemsanering, Saneringsplan, Bodemonderzoek, Saneringsplan, Binnenlucht, Onderzoeken, TCL-waarden, Termijnstelling, Tetrachlooretheen, PER.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2017 heeft het college onder meer vastgesteld dat zich op de [locatie] te Tilburg (hierna: het perceel) een geval van ernstige verontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelGerecht EU 19-12-2018, T-716/14
CiteertitelJM 2019/49
SamenvattingToegang tot documenten, Glyfosaat, Werkzame stof, Toxiciteitsstudies, Gedeeltelijke weigering toegang, Uitzondering commerciële belangen, Hoger openbaar belang, Informatie inzake uitstoot in milieu. Anthony C. Tweedale tegen Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 maart 2019.#Antony C. Tweedale tegen Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.#Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten in verband met toxiciteitsstudies die zijn verricht in het kader van de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat - Gedeeltelijke weigering van toegang - Uitzondering ter bescherming van de commerciele belangen - Hoger openbaar belang - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Begrip ,informatie die betrekking heeft op uitstoot in het milieu'.#Zaak T-716/14.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:T:2019:141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelGerecht EU 21-11-2018, T-545/11 RENV
CiteertitelJM 2019/50
SamenvattingToegang tot documenten, Glyfosaat, Werkzame stof, Commerciële belangen derden, Hoger openbaar belang, Informatie inzake uitstoot in milieu.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 21 november 2018.#Stichting Greenpeace Nederland en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tegen Europese Commissie.#Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten betreffende de eerste vergunning voor het in de handel brengen van de werkzame stof ,glyfosaat' - Gedeeltelijke weigering van toegang - Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciele belangen van een derde - Artikel 4, lid 5, van verordening nr. 1049/2001 - Hoger openbaar belang - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Artikel 6, lid 1, van verordening nr. 1367/2006 - Richtlijn 91/414/EEG.#Zaak T-545/11 RENV.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:T:2018:817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelRaad van State 30-01-2019
CiteertitelJM 2019/51
SamenvattingLPG-tankstation, Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning, Externe veiligheid, Safety Deal, Relativiteitsvereiste, Vergunningvoorschrift, Constructievoorschrift, Hittewerende bekleding, Verbeterde vulslang, Handhaafbaarheid, Prejudiciële vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2016 heeft het college aan de besloten vennootschap Tamoil Nederland omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de werking van het LPG-tankstation aan het John F. Kennedyplein 30 in Purmerend.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelJM 2019/52
SamenvattingGoedkeuring, Plan van aanpak, Milieueffectrapportage, Passende beoordeling, Afvoer en verwerking, Afvoer en verwerking radioactieve en historische afvalstoffen, COVRA, NRG, OLP.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, rechtsvoorganger van de Autoriteit, het "Plan van Aanpak Radioactive Waste Management Programme" (hierna: RWMP) van Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (hierna: NRG), dat betrekking heeft op de verwerking en afvoer van radioactief afval dat is opgeslagen op de Onderzoekslocatie Petten (hierna: de OLP) aan de Westerduinweg 3 te Petten, onder het stellen van voorwaarden goedgekeurd tot 1 november 2019.
AnnotatorR. Leijendekker-Van Kaam
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelJM 2019/53
SamenvattingOmgevingsvergunning, Pluimveehouderij, Vleeskuikens, Geurnorm, Geurverordening, Volksgezondheid, Endotoxinen, Advieswaarde endotoxinen, Endotoxinenrapport, Rapport Gezondheidsraad, Gezondheidsrisico, Algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten, Voorzorgsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het oprichten, veranderen, of veranderen van de werking van een pluimveehouderij op het perceel [locatie] te Ospel (hierna: het perceel).
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRechtbank Gelderland 19-02-2019
CiteertitelJM 2019/54
SamenvattingPrejudiciële vragen, Verenigbaarheid, Belanghebbende, Onderdelentrechter, Unierecht.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een varkenshouderij (artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo). Geluid. Aan de vergunning zijn ten onrechte geen geluidcontrolevoorschriften verbonden. Geur. Voor de nieuwe stal is een combi-luchtwasser vergund. Onder de aangepaste Regeling Geurhinder en Veehouderij (Rgv) is het rendement van dit systeem veranderd van 85 % emissiereductie naar 45 % emissiereductie. De rechtbank is van oordeel dat verweerder gelet op het onderzoek van de universiteit van Wageningen en de op handen zijnde wijziging van de Rgv onvoldoende heeft gemotiveerd dat nog steeds mocht worden uitgegaan van en rendement van 85%. BBT. Verweerder had een geurbeheersplan als voorschrift aan de milieuvergunning moeten verbinden. Het beroep is gegrond.
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2019:639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelJM 2019/55
SamenvattingMilieueffectrapportage, Actualiteit milieueffectrapport, Actualiteit, Aarhus, Tracébelsuit, Weguitbreiding, Tunnel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2017 heeft de minister het tracébesluit "Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2017)" vastgesteld (hierna: het wijzigingsbesluit 2017), dat voorziet in wijziging van het tracébesluit "Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere" van 21 maart 2011 (hierna: het tracébesluit). Het tracébesluit is al eerder gewijzigd bij besluiten van 14 september 2011, 21 maart 2013 en 23 september 2014.
AnnotatorS.M. van Velsen
LinkVolledige tekst annotatie (selmavanvelsen.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 29-01-2019
CiteertitelJM 2019/56
SamenvattingKwik, Verfblikken, Luchtvaart, Wetsgeschiedenis, Gevaarlijke stof, Suriname.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Medeplegen opzettelijk ten vervoer aanbieden van gevaarlijke stof (kwik) met luchtvaartuig zonder verleende erkenning (art. 6.55.1 Wet luchtvaart) en medeplegen opzettelijk met luchtvaartuig ten vervoer aanbieden van 5 verfblikken met gevaarlijke stof (kwik) (art. 6.51.1 Wet luchtvaart) door op naam van andere persoon bij koeriersbedrijf doos met verfblikken ter verzending naar zus in Suriname aan te bieden en daartoe kwik in verfblikken te doen. Wordt uitleg bestanddeel “gevaarlijke stoffen” uitsluitend bepaald door Wet luchtvaart of ook door Verordening (EG) 1102/2008? Middel berust - in navolging van gevoerd verweer - op opvatting dat art. 1.1 Verordening (EG) 1102/2008 bij uitleg van begrip "gevaarlijke stoffen" in art. 6.51.1 en 6.55.1 Wet luchtvaart (een bepalende) betekenis heeft. Die opvatting vindt, gelet op wetsgeschiedenis van Wet luchtvaart en preambule van Verordening, geen steun in het recht. HR neemt daarbij in aanmerking dat Wet luchtvaart strekt tot bescherming van veiligheid van luchtvaart en Verordening beoogt risico op blootstelling aan kwik in het algemeen te beperken d.m.v. uitvoerverbod en opslagverplichting. ’s Hofs oordeel dat aan in tll. voorkomende woorden "gevaarlijke stoffen" een betekenis mag worden verleend die onafhankelijk is van het bepaalde in Verordening, geeft derhalve niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:HR:2019:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
CiteertitelJM 2019/57
SamenvattingLetsel veroorzaken of doden?
Samenvatting (Bron)Verwerping kwalificatieverweer. Het bewezenverklaarde, letsel veroorzaken door de kop van de romp van een duif te trekken, valt niet onder hetgeen in artikel 2.10 van de Wet dieren strafbaar is gesteld (doden van een dier), maar onder artikel 2.1 van de Wet dieren (letsel veroorzaken).
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:11205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming en Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelJM 2019/58
SamenvattingBestemmingsplan, Uitvoerbaarheid, Typische soorten, Natuurnetwerk Nederland, NNN, Jaarrond beschermde nesten, Functionele leefomgeving, Lichtverstoring, Vleermuizen, Vleermuisprotocol.
Samenvatting (Bron)De raad heeft bij besluit van 28 september 2017 het bestemmingsplan "2e reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012" (hierna: het tweede reparatieplan) vastgesteld.
AnnotatorL. Boerema , J.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:547
Artikel aanvragenVia Praktizijn