Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-04-2019
Aflevering 4
RubriekKort & bondig
TitelWindboeren
CiteertitelTvAR 2019, afl. 4, p. 207
SamenvattingHet kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit moment in de ontwikkelfase zitten, is dit nog maar het begin van het massaal verrijzen van nieuwe turbines in het Nederlandse buitengebied. En dat worden geen ‘kleine jongens’. De tiphoogten gaan straks tot maar liefst 248 meter.
Auteur(s)A. Verduijn
Pagina207
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 4, p. 208
SamenvattingVan staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. In dit artikel staat centraal de vraag in hoeverre terreinbeherende organisaties of andere natuurbeheerders als ondernemingen kunnen worden beschouwd.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Pagina208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 4, p. 213
SamenvattingHet aantreffen van fipronil in eieren deed in de zomer van 2017 (en ver daarna) de pluimveesector op haar grondvesten schudden. In dit artikel zal stilgestaan worden bij de crisis zelf, wat fipronil is, welke betekenis het heeft in de landbouw in brede zin en zal beschreven worden waar we nu, twee jaar na dato staan.
Auteur(s)G.J.M. de Jager
Pagina213
LinkVolledige tekst artikel (Kneppelhout.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 09-10-2018, GP 11.779
CiteertitelTvAR 2019/5979
SamenvattingLandbouwkundige toetsing
AnnotatorE.H.M. Harbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelTvAR 2019/5980
SamenvattingToetsingskader endotoxinen. Voorzorgsmaatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het oprichten, veranderen, of veranderen van de werking van een pluimveehouderij op het perceel [locatie] te Ospel (hierna: het perceel).
AnnotatorP.P.A. Bodden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-02-2019
CiteertitelTvAR 2019/5981
SamenvattingUitvoeringsregeling GLB.
Samenvatting (Bron)Uitvoeringsregeling GLB, weigering uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling en extra betaling voor jonge landbouwers voor het jaar 2016. Melding bedrijfsoverdracht. Artikel 8 van Verordening 809/2014 en artikel 4.10 van de Uitvoeringsregeling.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
CiteertitelTvAR 2019/5982
SamenvattingFosfaatrechten. Pacht.
Samenvatting (Bron)6:248 lid 1 BW Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten. De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat onder bepaalde voorwaarden een verplichting tot overdracht bestaat. De rechtvaardiging hiervoor bestaat uit drie samenhangende redenen. Onder de volgende voorwaarden is de pachter verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter: - tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt; - het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw; het gebouw moet specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld; - de fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte; - de verpachter dient aan de pachter 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten per datum einde pachtovereenkomst te betalen.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:2544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 15-02-2019
CiteertitelTvAR 2019/5983
SamenvattingKoopovereenkomst. Non-conformiteit.
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
AnnotatorH.M. van Eerten
UitspraakECLI:NL:HR:2019:228
Artikel aanvragenVia Praktizijn