AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 01-05-2019
Aflevering 18
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 19-03-2019, C-297/17
CiteertitelAB 2019/195
SamenvattingStructurele tekortkomingen in de asielprocedure in die andere lidstaat
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019.#Bashar Ibrahim tegen Bundesrepublik Deutschland.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Artikel 33, lid 2, onder a) - Afwijzing door de autoriteiten van een lidstaat van een asielverzoek wegens niet-ontvankelijkheid op grond dat in een andere lidstaat reeds subsidiaire bescherming is toegekend - Artikel 52 - Werkingssfeer ratione temporis van deze richtlijn - Artikelen 4 en 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Structurele tekortkomingen in de asielprocedure in die andere lidstaat - Systematische afwijzing van de asielverzoeken - Reeel en bewezen risico op onmenselijke of vernederende behandeling - Levensomstandigheden van personen die subsidiaire bescherming in laatstgenoemde staat genieten.#Zaak C-297/17.
AnnotatorL. Hillary
UitspraakECLI:EU:C:2019:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 19319, C-163/17
CiteertitelAB 2019/196
SamenvattingGeen overdracht asielzoeker naar ander EU-land bij risico van extreme armoede
Samenvatting (Bron)Urteil des Gerichtshofs (Grosse Kammer) vom 19. Marz 2019.#Abubacarr Jawo gegen Bundesrepublik Deutschland.#Vorlage zur Vorabentscheidung - Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts - Dublin-System - Verordnung (EU) Nr. 604/2013 - Uberstellung des Asylbewerbers in den fur die Prufung des Antrags auf internationalen Schutz zustandigen Mitgliedstaat - Begriff ,Flucht' - Modalitaten der Verlangerung der Uberstellungsfrist - Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europaischen Union - Ernsthaftes Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung nach Abschluss des Asylverfahrens - Lebensverhaltnisse der Personen, denen in dem Mitgliedstaat internationaler Schutz zuerkannt worden ist.#Rechtssache C-163/17.
AnnotatorL. Hillary
UitspraakECLI:EU:C:2019:218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelAB 2019/197
SamenvattingOpenbaarmaking van informatie die inzicht geven in de onderhandelingspositie van de politie en de overwegingen om voor een product of dienst te kiezen
Samenvatting (Bron)Op 28 januari 2015 heeft [appellant] verzocht om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 19-02-2019
CiteertitelAB 2019/198
SamenvattingAanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft het college besloten de raad van de gemeente Zoeterwoude een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de plandelen met de bestemmingen "Groen", "Natuur", "Verkeer", "Water", "Wonen - Deellocaties" en "Wonen - Zwethof" geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Zwethof 2018", zoals dat door de raad bij besluit van 6 september 2018 is vastgesteld.
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelAB 2019/199
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 19-12-2018
CiteertitelAB 2019/200
SamenvattingTijdige beslissing inzake bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 september 2016 aan de raad heeft [appellant] naar aanleiding van de uitspraak van 21 september 2016 aangedrongen op een tijdige beslissing inzake het bestemmingsplan Prikkedam en verzocht een nieuw bestemmingsplan hiervoor vast te stellen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-03-2019
CiteertitelAB 2019/201
SamenvattingOmgevingsvergunning terrasoverkappingen badhotel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college aan Badhotel Domburg Exploitatie B.V. (hierna: BDE) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het plaatsen van twee terrasoverkappingen en het vervangen van de bestaande luifel boven de hoofdingang van het badhotel aan de Domburgseweg 3 te Domburg.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-12-2018
CiteertitelAB 2019/202
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding omdat besluiten een belemmering vormen om op perceel een landgoed met burgerwoning te realiseren en het gerealiseerde landgoed te verkopen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-03-2019
CiteertitelAB 2019/203
SamenvattingBeŽindiging ZW-uitkering
Samenvatting (Bron)BeŽindiging ZW-uitkering. Niet verschijnen op oproep(en). Verblijf buitenland.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2019
CiteertitelAB 2019/204
SamenvattingZW-uitkering ten onrechte beŽindigd
Samenvatting (Bron)ZW-uitkering ten onrechte beŽindigd. Het deskundigenrapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk gemotiveerd. De deskundige heeft een duidelijk antwoord gegeven op de hem gestelde vragen. Het volgen van het oordeel van de deskundige betekent in dit geval dat ervan wordt uitgegaan dat appellante op 21 juni 2014 niet in staat was haar werk te verrichten.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-02-2019
CiteertitelAB 2019/205
SamenvattingTermijnoverschrijding
Samenvatting (Bron)Termijnoverschrijding bezwaar, al dan niet verschoonbaarheid.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-10-2018
CiteertitelAB 2019/206
SamenvattingRegeling nationale EZ-subsidies
Samenvatting (Bron)Regeling nationale EZ-subsidies Artikel 4:25, derde lid, Awb Subsidieplafond Ten onrechte aan andere aanvragers subsidie verleend In strijd met bedoeling regelgever geen afstemming plaatsgevonden tussen verweerder en provincie. motiveringsgebrek
AnnotatorE.M.J. Hardy
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 24-07-2018
CiteertitelAB 2019/207
SamenvattingSluiting garage
Samenvatting (Bron)8:81 Awb, Artikel 2.10, eerste lid, onder e. APV, sluiting garage bedrijf, openbare orde sluiting.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2018:5258
Artikel aanvragenVia Praktizijn