AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 08-05-2019
Aflevering 19
RubriekGerecht EU
TitelGerecht EU 15-11-2018, T-202/10 RENV II, T-203/10 RENV II
CiteertitelAB 2019/208
SamenvattingDefinitie van de publieke dienstverleningstaak
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer - uitgebreid) van 15 november 2018.#Stichting Woonlinie e.a. tegen Europese Commissie.#Staatssteun - Sociale huisvesting - Steunregeling voor woningcorporaties - Bestaande steun - Verbintenissen van de lidstaat - Besluit waarbij steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard - Artikel 17 van verordening (EG) nr. 659/1999 - Dienst van algemeen economisch belang - Artikel 106, lid 2, VWEU - Definitie van de publieke dienstverleningstaak.#Gevoegde zaken T-202/10 RENV II en T-203/10 RENV II.
AnnotatorA.A. al Khatib
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:EU:T:2018:795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 18-05-2018
CiteertitelAB 2019/209
SamenvattingGrensoverschrijdend belang aanbesteding
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Vraag of aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden bij onderhands gesloten concessieovereenkomsten voor grondgebied Eindhoven. Duidelijk grensoverschrijdend belang (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Betekenis HvJEU 6 oktober 2016, zaak C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747 (Tecnoedi) voor stelplicht. Relevantie van omstandigheid dat belangstellende onderneming onderdeel is van internationaal concern.
AnnotatorF.J. van Ommeren
UitspraakECLI:NL:HR:2018:720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelAB 2019/210
SamenvattingSubsidie terug gevorderd
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 juni 2016 en bij besluit van 21 juli 2016 heeft het college de aan Tape-it-easy Ltd. en andere verleende subsidies op grond van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân ambtshalve vastgesteld op nihil en daarbij de verleende subsidiebedragen van vijfmaal 14.300,00 teruggevorderd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-12-2018
CiteertitelAB 2019/211
SamenvattingEvenementenvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 9 augustus 2017 heeft de burgemeester aan B2S B.V. een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Decibel Outdoor.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-11-2018
CiteertitelAB 2019/212
SamenvattingVerblijfsvergunningen asiel ingetrokken
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 17 december 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, de aan de vreemdelingen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd ingetrokken en geweigerd om hun ambtshalve een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen.
AnnotatorL. Hillary
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-06-2018
CiteertitelAB 2019/213
SamenvattingSluiting woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2015 heeft de burgemeester op schrift gesteld waarom hij op 29 oktober 2015 de portiekwoning aan de [locatie] (hierna: de woning), waarvan [wederpartij] destijds de bewoner was, krachtens artikel 174a, eerste lid, van de Gemeentewet voor de duur van drie maanden heeft gesloten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-04-2019
CiteertitelAB 2019/214
Samenvatting (Bron)Het Uwv heeft terecht de eventuele uit de Wet WIA voortvloeiende aanspraken op een uitkering buiten aanmerking gelaten en het voorschot teruggevorderd. Het Uwv heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een klinische observatie met overnachting noodzakelijk was voor de vaststelling van het recht op een uitkering. De grond om vanwege angst voor opsluiting in gebouwen niet te kunnen overnachten en dus geen deel te kunnen nemen aan de geplande observatie heeft appellant onvoldoende onderbouwd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-01-2019
CiteertitelAB 2019/215
SamenvattingGeen misbruik van recht
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat er geen zwaarwichtige gronden zijn om de beroepen niet-ontvankelijk te verklaren wegens misbruik van recht. Dat dezelfde gronden zijn aangevoerd waarover de rechtbank zich al heeft uitgelaten is geen gewichtige grond. Ook de hoeveelheid procedures leiden niet tot misbruik van het recht.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 18-12-2018
CiteertitelAB 2019/216
SamenvattingAanvraag voor bedrijfskrediet afgewezen, niet levensvatbaar
Samenvatting (Bron)Afgewezen aanvraag voor bedrijfskrediet én bijstand voor de kosten van het bestaan op grond van het Bbz 2004. Bedrijf wordt op grond van extern advies niet levensvatbaar geacht. Geen sprake van strijd met "equality of arms" in de zin van artikel 6 EVRM. Appellant was zelf in staat twijfel te zaaien over de conclusie van het advies. Er is geen aanleiding om een deskundige in te schakelen. Het is appellant niet gelukt om twijfel te zaaien over de juistheid van het advies.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-03-2019
CiteertitelAB 2019/217
SamenvattingToerekening overtreding kartelverbod ondernemingen actief op het gebied productie meel en bloem
Samenvatting (Bron)Mededingingsrecht. Toerekening van de overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw (kartelverbod) aan de beherend vennoten bij een commanditaire vennootschap naar Duits recht. Hardheidsverzoek onvoldoende onderbouwd.
AnnotatorJ. Waverijn , A. Outhuijse
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-03-2019, c2018.100
CiteertitelAB 2019/218
SamenvattingRegionaal Tuchtcollege heeft klacht tegen psychiater over de werkwijze bij een keuring in opdracht van het CBR gegrond verklaard en aan de psychiater de maatregel van gedeeltelijke ontzegging opgelegd, in die zin dat aan de psychiater de bevoegdheid wordt ontzegd deskundigenrapportages op te stellen. Beroep tegen uitsluitend de strafmaat slaagt. Centraal Tuchtcollege overweegt dat niet is gebleken dat de psychiater ook niet geschikt is tot het opstellen van deskundigenrapportages op andere gebieden en volstaat met maatregel van voorwaardelijke schorsing voor de duur van twee maanden.
AnnotatorA.C. Hendriks
LinkVolledige tekst uitspraak (tuchtrecht.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2019:61
Artikel aanvragenVia Praktizijn